کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2412
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:31:04
0 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:25
28 (23.14%)
تغییر ۳ ماهه
31 (26.27%)
تغییر ۶ ماهه
34 (29.57%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:25
360 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
874 (5.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,889 (29.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LOPES BRASIL ON 8.34 359.23M - 8.34 8.34 0.21 2.58% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
MILLS ON 6.97 349.82M - 6.97 6.97 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPRINGS ON 12.2 346.16M - 12.2 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
TRISUL ON 10.19 343.51M - 10.19 10.19 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Biomm On 8.01 340.05M 8.15 8.01 8.15 0.04 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Celulose Irani 2.86 324.62M 2.85 2.85 2.86 0.02 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Celulose Irani Pref 3.7 324.62M 3.71 3.7 3.71 0.25 7.25% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
INDS ROMI ON 13.3 319.34M - 13.3 13.3 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
PINE PN 3.14 316.25M - 3.14 3.14 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mercantil do Brasil 12.8 308.27M - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Mercantil do Brasil Pref 12.22 308.27M 12.16 12.16 12.22 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Refinaria de Petroleos 4.87 307.48M - 4.87 4.87 0.05 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Companhia Melhoramentos 47 304.32M - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱:۰۱
JOAO FORTES ON 1.74 285.05M - 1.74 1.74 0.06 3.45% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
TRIUNFO PART ON 1.55 284.02M - 1.55 1.55 0.03 1.94% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
FER HERINGER ON 1.9 278.98M - 1.9 1.9 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
CSU CARDSYST ON 6.56 274.82M - 6.56 6.56 0.03 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Alfa Holdings Pref A 8.06 272.69M - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Alfa Holdings 5.25 272.69M 5.16 5.16 5.25 0.18 3.43% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Alfa Holdings Pref B 4.84 272.69M 5 4.84 5 0.15 3.10% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۲
CEEE-D ON 100 269.43M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
GENERALSHOPP ON 0.82 266.30M - 0.82 0.82 0.01 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Senior Sol 64 261.84M 62.99 62.99 64 0.06 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
KEPLER WEBER ON 21.44 254.24M - 21.44 21.44 0.18 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
RENOVA UNT 20.09 242.43M - 20.09 20.09 0.21 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Renova Energia Pref 6.52 242.43M - 6.52 6.52 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Renova Energia 7.12 242.43M - 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Schulz SA 8.8 236.66M 8.82 8.8 8.82 0.14 1.59% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Elekeiroz 15 236.47M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
ELEKEIROZ PN 16.5 236.47M - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۰۲
Panatlantica 25.79 217.20M - 25.79 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Josapar Joaquim Oliveira 24 210.96M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۰۲
Josapar Joaquim Oliveira Pref 25 210.96M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۰:۰۴
PETTENATI PN 3.74 207.40M - 3.71 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
POSITIVO INF ON 3.68 206.41M - 3.68 3.68 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
COTEMINAS PN 9.69 205.69M - 9.69 9.69 0.06 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
COTEMINAS 10.21 205.69M - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
METALFRIO ON 72 184.09M - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
WLM Industria e Comercio 7.5 181.35M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۲
WLM Industria e Comercio 7.95 181.35M 8 7.95 8 0.05 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۲