کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2451
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:33:07
0 (4.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

146
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
25 (20.66%)
تغییر ۳ ماهه
28 (23.73%)
تغییر ۶ ماهه
31 (26.96%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,048
قیمت روز
36 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:49
856 (5.29%)
تغییر ۳ ماهه
572 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
4,252 (33.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MARCOPOLO PN 3.37 2.78B - 3.37 3.37 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
LOCAMERICA ON NM 52.12 2.74B - 52.08 52.12 0.40 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
OI ON N1 1.07 2.74B - 1.07 1.07 0.02 1.87% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
OI PN 1.55 2.74B - 1.55 1.55 0.03 1.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Camil Alimentos 7.01 2.70B - 7.01 7.02 0.03 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
GOL PN N2 31.91 2.69B - 31.91 31.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
EZTEC ON 36.86 2.68B - 36.86 36.86 0.20 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Tupy ON 17.77 2.65B - 17.77 17.79 0.12 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
CIA HERING ON 31.82 2.30B - 31.82 31.82 0.19 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
LIGHT S/A ON 18.72 2.29B - 18.72 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Instituto Hermes Pardini 23.8 2.25B - 23.8 23.85 0.20 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ser Educacional 23.38 2.19B - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Ser Educa ON 23.05 2.19B - 23.05 23.15 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Biotoscana Invest 8 2.05B - 7.98 8 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Omega Geracao 35.5 1.91B - 35.49 35.5 0.28 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
RANDON PART PN 9.64 1.88B - 9.64 9.64 0.06 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
RANDON PART ON 8.1 1.88B - 7.85 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Santos Brasil Participacoes 6.24 1.82B - 6.24 6.26 0.08 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
FERBASA PN 18.11 1.79B - 18.11 18.11 0.16 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Ferbasa 29.22 1.79B - 29.22 29.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
SAO CARLOS ON 34.8 1.78B - 34.8 34.8 0.32 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Dimed 450 1.61B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۳:۰۲
Dimed Pref 360 1.61B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۲
Centro de Imagem Diagnosticos 18.99 1.54B - 18.99 19.05 0.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
ABC BRASIL PN 18.12 1.50B - 18.12 18.12 0.06 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
MINERVA ON 8.86 1.47B - 8.86 8.86 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Vulcabras Azaleia 7.51 1.47B - 7.51 7.51 0.10 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
SIERRABRASIL ON 37.09 1.42B - 37.09 37.09 0.22 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲:۰۳
International Meal Company 8.35 1.33B - 8.35 8.35 0.11 1.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
BRB Pref 42 1.33B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱:۰۲
FPC Par Corretora De Seguros 11.21 1.31B - 11.21 11.24 0.12 1.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Tenda 25.21 1.28B - 25.12 25.21 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Anima ON 19.95 1.24B 20.18 19.95 20.18 0.26 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
LE LIS BLANC ON 21.38 1.23B - 21.38 21.38 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Telebras 150 1.23B - 150 150 4.00 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Telecomunicacoes Brasileira SA Pref 39.05 1.23B - 39.05 39.2 0.25 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
GAEC Educacao 20.46 1.22B - 20.46 20.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
CYRE COM-CCP ON 18.09 1.22B - 18.09 18.09 0.35 1.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
VALID ON 13.11 1.21B - 13.11 13.11 0.24 1.83% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
CELESC PN 43.01 1.20B - 43.01 43.01 0.13 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲