کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2447
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 06:08:03
0 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
23 (19.01%)
تغییر ۳ ماهه
25 (21.01%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,021
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:39
830 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
574 (3.49%)
تغییر ۶ ماهه
4,361 (34.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KROTON ON 10.85 15.94B - 10.85 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
SABESP ON 48.12 15.83B - 48.12 48.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
LOCALIZA ON 40.8 15.36B - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
IRB Brasil Resseguros 103 15.00B - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
COSAN ON 47.7 14.14B - 47.7 47.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
NATURA ON 57.74 13.14B - 57.74 57.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
PORTO SEGURO ON 57.15 12.82B - 57.15 57.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
M.DIASBRANCO ON 35.71 12.65B - 35.71 35.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Gap 19.24 12.55B 101.1 101.1 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
B2W DIGITAL ON 32.01 12.13B - 32.01 32.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
USIMINAS ON 10.09 11.95B - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
USIMINAS PNA 8.88 11.95B - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
USIMINAS PNB 8.03 11.95B - 8.03 8.03 0.47 5.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Rede Energia 7.6 11.64B - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
EQUATORIAL ON 90.29 11.58B - 90.29 90.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ENERGISA PN 8.7 11.55B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Energisa 48.37 11.55B - 48.37 48.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Energisa ORD 13.83 11.55B - 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
SID NACIONAL ON 16.99 10.75B - 16.99 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CEMIG PN 14.96 10.43B - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CEMIG ON 16.22 10.43B - 16.22 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
MULTIPLAN ON 27.09 10.38B - 27.09 27.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BRADESPAR ON 28.37 9.58B - 28.37 28.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
BRADESPAR PN 33.64 9.58B - 33.64 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CTEEP 27.75 9.53B - 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
TRAN PAULIST PN 24.92 9.53B - 24.92 24.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
BR MALLS PAR ON 14.12 8.48B - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ENERGIAS BR ON 18.66 8.25B - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
FLEURY ON 23.2 8.08B - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
DASA ON 29.9 8.08B - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۰۲
CPFL Renovaveis 16.77 8.08B - 16.77 16.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۳۳
CPFL RENOVAVON NM 15.1 7.97B - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ESTACIO PART ON 35.2 7.87B - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Via Varejo 5.12 7.66B - 5.09 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
Via Varejo Pref 4.84 7.66B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۳۳
VIAVAREJO UNT N2 14.58 7.66B - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Comgas 82.96 7.60B - 81.78 82.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۴:۰۲
COMGAS PNA 88.6 7.60B - 88.6 88.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
SUL AMERICA UNT 46.1 7.26B - 46.1 46.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
GRENDENE ON 8.2 7.20B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳