کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2447
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 06:08:03
0 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
23 (19.01%)
تغییر ۳ ماهه
25 (21.01%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,021
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:39
830 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
574 (3.49%)
تغییر ۶ ماهه
4,361 (34.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ConocoPhillips DRC 58.93 317.54B - 58.93 58.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Caterpillar Inc BDR 526.25 316.21B - 516.13 526.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
BlackRock DRC 282 311.58B - 282 282 1.66 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۰:۳۲
AMBEV S/A ON 17.81 284.10B - 17.81 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Danaher Corp BDR 144 268.74B - 142 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
Starbucks Corp BDR 371.03 262.77B - 371.03 371.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۸:۳۲
VALE ON 53.65 256.68B - 53.65 53.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CVS Health DRC 130.4 255.01B - 130.4 130.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAUUNIBANCOPN EB N1 36.08 247.67B - 36.08 36.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ITAUUNIBANCO ON 31 247.67B - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PETROBRAS PN 27.26 243.39B - 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
PETROBRAS ON 29.92 243.39B - 29.92 29.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Biogen 157.63 238.72B - 157.63 157.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
FedEx Corp BDR 599 236.50B - 599 599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Mondelez International Inc BDR 115.14 235.76B - 115.14 115.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
Colgate Palmolive Co BDR 301.83 220.40B - 301.83 301.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
General Dynamics Corp BDR 665.44 215.84B - 665.44 665.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۱۲
Bank of New York Mellon Corp BDR 186.94 212.49B - 186.94 186.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
Cognizant Tech DRC 240.71 180.40B - 240.71 240.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Metlife Inc BDR 194 172.76B - 194 194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Netflix Inc DRC 294.15 170.15B - 1169.02 296.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BRADESCO ON 33.5 169.39B - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BRADESCO PN EJ N1 37.63 169.39B - 37.63 37.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Target Corp BDR 441 158.18B - 441 441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
Halliburton Co BDR 88.2 153.86B - 88.2 88.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Kimberly Clark Corp BDR 521.89 143.45B - 521.89 521.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Hewlett Packard Co BDR 77.52 142.44B - 77.52 77.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
eBay Inc BDR 80.79 140.49B - 80.79 80.79 0.24 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Fomento Economico Mexicano DRC 366.84 116.80B - 366.84 366.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۳:۰۱
SANTANDER BR UNT 45.72 108.60B - 45.72 45.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
SANTANDER BRPN 21.77 108.60B - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
SANTANDER BRON 23.5 108.60B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Freeport Mcmoran Copper Gold Inc 39.6 97.49B - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
BRASIL ON 53.88 83.89B - 53.88 53.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ITAUSA PN 12.92 79.85B - 12.92 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۰۲
ITAUSA ON 13.2 79.85B - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
The Hershey Company BDR 128.68 75.90B - 128.68 128.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
TELEF BRASIL ON 43.26 74.02B - 43.26 43.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
TELEF BRASIL PN 48.91 74.02B - 48.91 48.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BBSEGURIDADE ON NM 32.8 48.61B - 32.8 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱