کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2453
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:33:05
0 (5.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

145
قیمت روز
1 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:01:24
24 (19.83%)
تغییر ۳ ماهه
27 (22.88%)
تغییر ۶ ماهه
30 (26.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,201
قیمت روز
37 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:09
795 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
631 (3.81%)
تغییر ۶ ماهه
4,074 (31.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FII Anhanguera Educacional 255.02 - 260.1 255.02 260.1 1.97 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FII Ceo Cyrela Commercial 86.5 - 86.35 86.35 86.5 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Alfa Administracao Pref F 5.1 5.15 5.1 5.15 0.30 6.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FII RIONEGRO 84.08 - 84.1 84.08 84.1 0.16 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FII HIGIENOP 939.59 - 939.6 939.59 939.6 4.58 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Banestes Recebiveis FII 130.2 - 129.9 129.9 130.2 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Fundo de Investimento da Amazonia 0.14 - 0.14 0.14 0.01 7.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Taurus Armas Right Series C 0.37 - 0.37 0.37 0.02 5.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
FII Memorial Office 90 - - 90 90 0.99 1.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Polo FII Recebiveis Imobiliarios II 105.9 - - 105.9 105.9 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Twitter 87.78 - - 87.78 87.78 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
FII CSHG LOG 154.25 - 153.96 153.96 154.25 0.28 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FII Domo 522.01 - 522.01 522.01 17.99 3.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
FII TRXE COR 6.81 - - 6.81 6.81 0.05 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
FII RIOBCRI2 40.3 - - 40.3 40.3 0.20 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Fundo Inves 103.75 103.5 103.5 103.75 0.60 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
FII GEN SHOP 67.4 - 66.75 66.75 67.4 0.40 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FII FATOR VE 122.38 - 122.6 122.38 122.6 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FINOR 0.19 - - 0.19 0.19 0.01 5.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
FII A BRANCA 390 - - 390 390 3.33 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
FII RB II 103.88 - - 103.88 103.88 0.38 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۲
FII TRX LOG 105.75 - 105.99 105.75 105.99 1.30 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Banco BTG Pactual Pref 17.15 - 17.15 17.15 0.46 2.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Panatlantica 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
Eletricas Para CELPA Pref B 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
FII KINEA 156.07 - 156.19 156.07 156.19 0.11 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Alfa Administracao Pref 35 - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Mendes Junior 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۵:۰۲
FII Torre Almirante 1431.01 1430.05 1430.05 1431.01 1.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
U.S. Bancorp DRC 219.16 - - 219.16 219.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Ford Motor Co BDR 38.8 - 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
Grupo SBF 20.1 19.5 19.5 20.1 0.95 4.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
VINCI LOGISTICA FII 120.88 120.92 120.88 120.92 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Fuente Internacional de Servicios para Turistas 0.28 - - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Ross Stores DRC 221.71 - - 221.71 221.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Notre Dame 55.75 55.74 55.74 55.75 0.09 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Nike Inc BDR 363.49 - 363.49 363.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
Johnson Johnson BDR 529.11 - 529.11 529.11 0.47 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
Mercantil do Brasil 1197.02 - 1197.99 1197.02 1197.99 1.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲
FII RBR ALPHA Fundo 104.96 - 105.03 104.96 105.03 0.23 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۲