کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:49:03
0 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nova Banka 0.59 - - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Projekt ad Banja Luka 1.27 - - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cajavec-Sip Ad 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hidroelektrane Na Drini 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Sumaprojekt 6.5 - - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
JKP Vodovod i Kanalizacija dd Konjic 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Rite Gacko 0.033 - - 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Rafinerija Nafte ad Brod 0.0064 - - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Elektro-Bijelj 0.126 - - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Hidroelektrane Vrbasu Mrkonjic 0.38 - - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Telekom Srpske 0.845 - - 0.845 0.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Rafinerija Ulja ad Modrica 0.076 - - 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Trgovina Borac 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
Unioninvestplastika 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Elektrodistribucija ad Pale 0.286 - - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Zeljeznice Rs 148.32 - - 148.32 148.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Rite Ugljevik 0.044 - - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Ztc Banja Vruc 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Elektrokrajina 0.144 - - 0.144 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Cistoca Ad Ban 0.56 - - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Hidroelek Na T 0.243 - - 0.243 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Centrotrans Tranzit 48 - - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۱۳
Bosna Auto 20.5 - - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵