کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5724
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.96 774.18M - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۱
Elektropriv Bi 14.39 266.81M - 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Elektropriv Hz 28.73 242.93M - 28.73 28.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۳:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 160 128.18M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۰۵
Bosnalijek Sa 16.7 91.16M - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 37.58 54.07M - 37.58 37.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 8.3 26.42M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۳:۰۱
Ik Banka Zenic 45 22.72M - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۴:۰۱
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.55 19.93M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.7 15.89M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۰۵
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 25 12.30M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
IF Prof Plus Sarajevo 4 12.23M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴
RMU Banovici dd Banovici 18 7.49M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
INVEST Sarajevo 3.04 6.31M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
IF Bosfin Sarajevo 0.72 4.10M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
Naprijed Sarajevo 0.95 4.04M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Pobjeda dd Tesanj 4.4 3.99M - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Fortuna fond Bihac 1 3.09M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
GP ZGP 1.24 2.78M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Saniteks dd Velika Kladusa 13.99 2.77M - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Eurofond 1 Tuzla 0.44 2.74M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Hidrogradnja D 0.2 1.70M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Sipad Komerc 1.28 1.43M - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۱
Trgovina Borac 2.06 - - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۳۴
Bors Invest Fond 1.67 - - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Rite Ugljevik 0.032 - - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Zeljeznice Rs 86.3 - - 86.3 86.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۰۱
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Ztc Banja Vruc 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰