کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5797
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:48:17
0 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.42 774.18M - 11.42 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Elektropriv Bi 11.9 266.81M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Elektropriv Hz 28 242.93M - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۳:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 156 128.18M - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Bosnalijek Sa 17 91.16M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 37.6 54.07M - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 8.24 26.42M - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Ik Banka Zenic 39 22.72M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.55 19.93M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.68 15.89M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24 12.30M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
IF Prof Plus Sarajevo 3.78 12.23M - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
RMU Banovici dd Banovici 17 7.49M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
INVEST Sarajevo 3.04 6.31M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
IF Bosfin Sarajevo 0.72 4.10M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
Naprijed Sarajevo 0.84 4.04M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۰۲
Pobjeda dd Tesanj 6.6 3.99M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۰۲
Fortuna fond Bihac 1 3.09M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
GP ZGP 1.21 2.78M - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Saniteks dd Velika Kladusa 7.01 2.77M - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۴
Eurofond 1 Tuzla 0.45 2.74M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Hidrogradnja D 0.17 1.70M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Sipad Komerc 1.4 1.43M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۵
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Elektro Doboj 0.511 - - 0.511 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Ztc Banja Vruc 1.01 - - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bors Invest Fond 1.67 - - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Elektrodistribucija ad Pale 0.294 - - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cajavec-Sip Ad 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰