کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5651
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:26:04
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.9 774.18M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Elektropriv Bi 15.9 266.81M - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Elektropriv Hz 29 242.93M - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 164.78 128.18M - 164.78 164.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
Bosnalijek Sa 17.5 91.16M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 36.9 54.07M - 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 15 26.42M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Ik Banka Zenic 31.93 22.72M - 31.93 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.45 19.93M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.68 15.89M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 23.51 12.30M - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
IF Prof Plus Sarajevo 3.07 12.23M - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
RMU Banovici dd Banovici 16.5 7.49M - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
INVEST Sarajevo 2.8 6.31M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
IF Bosfin Sarajevo 0.72 4.10M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
Naprijed Sarajevo 0.88 4.04M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Pobjeda dd Tesanj 6.6 3.99M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۰۲
Fortuna fond Bihac 1 3.09M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
GP ZGP 1.74 2.78M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 2.77M - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Eurofond 1 Tuzla 0.58 2.74M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۰۳
Hidrogradnja D 0.2 1.70M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Sipad Komerc 2.5 1.43M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
Bors Invest Fond 1.67 - - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Projekt ad Banja Luka 1.27 - - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telekom Srpske 0.845 - - 0.845 0.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰