شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5638
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:41:05
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.44 774.18M - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Elektropriv Bi 17 266.81M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Elektropriv Hz 32 242.93M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Tvornica Cemen 24.26 232.18M - 24.26 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 6.01 153.34M - 6.01 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Fabrika Duhana 199.99 128.18M - 199.99 199.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
Bosnalijek Sa 19.09 91.16M - 19.09 19.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 39 54.07M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 15 26.42M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Ik Banka Zenic 40 22.72M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.75 19.93M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.86 15.89M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 23.28 12.30M - 23.28 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۳
IF Prof Plus Sarajevo 3.75 12.23M - 3.3 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
RMU Banovici dd Banovici 15.45 7.49M - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
INVEST Sarajevo 3 6.31M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
IF Bosfin Sarajevo 1.2 4.10M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Naprijed Sarajevo 1 4.04M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Pobjeda dd Tesanj 6.8 3.99M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Fortuna fond Bihac 1.03 3.09M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
GP ZGP 2.52 2.78M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۰۲
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 2.77M - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
Eurofond 1 Tuzla 0.77 2.74M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Hidrogradnja D 0.21 1.70M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Sipad Komerc 3.9 1.43M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Sumaprojekt 6.5 - - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
Bors Invest Fond 1.67 - - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Cajavec-Sip Ad 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bosna Auto 20.5 - - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵