شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.575
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:11
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11 774.18M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Elektropriv Bi 12.61 266.81M - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Elektropriv Hz 24.51 242.93M - 24.51 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲:۳۴
Tvornica Cemen 25.3 232.18M - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۳۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 128.75 128.18M - 128.75 128.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Bosnalijek Sa 13.18 91.16M - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 350 55.84M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Energonova dd Sarajevo 37 54.07M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 6.49 26.42M - 6.49 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Ik Banka Zenic 22 22.72M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.2 19.93M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Ingram 12.88 17.86M - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۲
Energoinvest dd Sarajevo 0.7 15.89M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۲:۳۴
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24.11 12.30M - 24.11 24.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
IF Prof Plus Sarajevo 4 12.23M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴
RMU Banovici dd Banovici 17.4 7.49M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۴
INVEST Sarajevo 3.09 6.31M - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۴
IF Bosfin Sarajevo 0.8 4.10M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
Naprijed Sarajevo 0.76 4.04M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pobjeda dd Tesanj 8.5 3.99M - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna fond Bihac 0.99 3.09M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۳۴
GP ZGP 1.21 2.78M - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۴
Saniteks dd Velika Kladusa 9.9 2.77M - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۴
Eurofond 1 Tuzla 0.48 2.74M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Hidrogradnja D 0.3 1.70M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Sipad Komerc 1.99 1.43M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telekom Srpske 0.86 - - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Hidroelektrane Na Drini 0.332 - - 0.332 0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Rafinerija Nafte ad Brod 0.0064 - - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Jkp Jablanica 310 - - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cajavec-Sip Ad 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰