شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.579
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:45:13
0 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 10.9 774.18M - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Elektropriv Bi 9.89 266.81M - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Elektropriv Hz 30.4 242.93M - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 120 128.18M - 120 120 8.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Bosnalijek Sa 12.5 91.16M - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۲
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 350 55.84M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Energonova dd Sarajevo 35.2 54.07M - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 6.5 26.42M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲
Ik Banka Zenic 27 22.72M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.54 19.93M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Ingram 12.88 17.86M - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۲
Energoinvest dd Sarajevo 0.9 15.89M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24 12.30M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۳
IF Prof Plus Sarajevo 3.5 12.23M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
RMU Banovici dd Banovici 18 7.49M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
INVEST Sarajevo 3.04 6.31M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
IF Bosfin Sarajevo 1.04 4.10M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Naprijed Sarajevo 0.85 4.04M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Pobjeda dd Tesanj 8.5 3.99M - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna fond Bihac 1.04 3.09M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۲
GP ZGP 1.23 2.78M - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۸:۳۳
Saniteks dd Velika Kladusa 10 2.77M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Eurofond 1 Tuzla 0.5 2.74M - 0.5 0.5 0.03 6.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Hidrogradnja D 0.66 1.70M - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Sipad Komerc 1.42 1.43M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Centrotrans Tranzit 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Ztc Banja Vruc 0.8 - - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۳۴
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Jkp Jablanica 310 - - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cajavec-Sip Ad 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰