کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,881
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:02:48
176 (1.81%)
تغییر ۳ ماهه
144 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
368 (3.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 139 757.64B - 137 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Intel 46.835 231.65B - 46.835 46.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Cisco 56.5 202.37B - 56.5 56.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Anheuser Busch Inbev 86.64 146.25B - 86.2 86.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
IBM 155 128.24B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۸:۰۲
Siemens AG 89.25 93.25B - 88.3 89.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Santander 3.469 88.88B - 3.469 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Volkswagen ST 145.6 84.76B - 145.25 146.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Deutsche Telekom AG 14.988 69.35B - 14.9 14.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
ENI 12.808 57.33B - 12.808 12.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱:۰۲
BBVA 4.306 43.69B - 4.306 4.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Telefonica 5.933 43.12B - 5.922 5.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Muench. Rueckvers. 218.7 29.45B - 218.7 218.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۰۳
KBC 52.68 27.36B - 52.24 52.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
E.ON SE 8.172 20.84B - 8.172 8.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
GBL 82.42 14.42B - 82.34 82.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
UCB 68.86 12.99B - 68.44 68.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Telecom Italia 0.477 12.89B - 0.477 0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Umicore 27.09 12.02B - 27.03 27.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Solvay 90 11.41B - 89.76 90.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
RTL Group 47.98 10.92B - 47.18 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 48.55 8.62B - 48.42 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Etablissementen Fr Colruyt 45.85 7.29B - 45.65 46.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Proximus 26.08 6.56B - 26.04 26.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Sofina 170.8 5.01B - 170 171.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Ackermans 129.1 4.91B - 128.3 129.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Telenet 45.06 4.71B - 45.04 45.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
KBC Ancora 35.16 3.55B - 34.78 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Elia 73.1 3.28B - 72.9 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Melexis NV 58 3.13B - 57.9 58.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Solvac Nom 120 2.77B - 120 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Tubize-Fin 59.1 2.64B - 58.8 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
CFE SA 84 2.63B - 83.8 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
bpost NV 9.22 2.62B - 9.22 9.22 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Warehouses de Pauw 163.6 2.43B - 161.8 163.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Argen-X 125.5 2.30B - 125.5 125.5 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Cofinimmo Priv2 95 2.24B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
Cofinimmo-Sicafi 122 2.24B - 121 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
DIeteren SA 43 1.98B - 43 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲