کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,501
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
1,100 (11.71%)
تغییر ۳ ماهه
958 (10.04%)
تغییر ۶ ماهه
202 (1.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 119 757.64B - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Chevron 124 241.60B - 124 124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Intel 57 231.65B - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Cisco 53 202.37B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Anheuser Busch Inbev 79.84 146.25B - 79.24 79.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
IBM 141 128.24B - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Siemens AG 106.16 93.25B - 105.7 106.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Santander 4.534 88.88B - 4.534 4.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Volkswagen ST 166.5 84.76B - 165.65 166.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Deutsche Telekom AG 14.688 69.35B - 14.688 14.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
ENI 15.5 57.33B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BBVA 5.456 43.69B - 5.456 5.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Telefonica 7.488 43.12B - 7.488 7.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Muench. Rueckvers. 218.9 29.45B - 218.9 218.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KBC 67 27.36B - 66.38 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
E.ON SE 9.677 20.84B - 9.677 9.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
GBL 89.2 14.42B - 88.9 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UCB 70.3 12.99B - 70.3 71.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Telecom Italia 0.4956 12.89B - 0.4956 0.4956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Umicore 43.45 12.02B - 43.23 43.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Solvay 110.25 11.41B - 109.55 110.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
RTL Group 52.05 10.92B - 51.95 52.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 46.58 8.62B - 46.39 46.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Etablissementen Fr Colruyt 65.1 7.29B - 65.1 65.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Proximus 26.47 6.56B - 26.29 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Sofina 175.6 5.01B - 174.8 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Ackermans 144.7 4.91B - 144.7 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Telenet 47.48 4.71B - 47.06 47.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
KBC Ancora 45.56 3.55B - 45.26 45.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Elia 58.8 3.28B - 58.8 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Melexis NV 69.05 3.13B - 69 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Solvac Nom 129 2.77B - 129 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Tubize-Fin 61.3 2.64B - 61.3 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
CFE SA 87.7 2.63B - 87.7 89.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
bpost NV 10.69 2.62B - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Warehouses de Pauw 140 2.43B - 139 140.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Argen-X 103.2 2.30B - 103.2 109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Cofinimmo Priv2 110 2.24B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۳
Cofinimmo-Sicafi 115.6 2.24B - 115.4 115.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
DIeteren SA 36.35 1.98B - 36.35 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲