کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,821
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:39
144 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
978 (11.06%)
تغییر ۶ ماهه
267 (2.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 126 757.64B - 126 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۸
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Intel 41 231.65B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Cisco 55 202.37B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۸
Anheuser Busch Inbev 77.86 146.25B - 76.7 78.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
IBM 141 128.24B - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Siemens AG 106.36 93.25B - 106.36 106.36 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Santander 3.999 88.88B - 3.999 3.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۸
Volkswagen ST 148.9 84.76B - 148.45 148.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Deutsche Telekom AG 15.392 69.35B - 15.392 15.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
ENI 14.242 57.33B - 14.242 14.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۸
BBVA 4.934 43.69B - 4.934 4.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Telefonica 7.314 43.12B - 7.314 7.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Muench. Rueckvers. 216.1 29.45B - 216.1 216.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
KBC 58.26 27.36B - 57.32 58.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
E.ON SE 9.872 20.84B - 9.5 9.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
GBL 86.4 14.42B - 86.14 86.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
UCB 71.98 12.99B - 70.86 71.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Telecom Italia 0.49 12.89B - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Umicore 27.66 12.02B - 27.05 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Solvay 89.18 11.41B - 88.12 89.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
RTL Group 47.98 10.92B - 47.18 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 44.3 8.62B - 44.27 44.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Etablissementen Fr Colruyt 53.5 7.29B - 53.5 63.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Proximus 26.18 6.56B - 26.11 26.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Sofina 170.6 5.01B - 170.6 171.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Ackermans 134.3 4.91B - 134.1 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Telenet 49 4.71B - 48.68 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
KBC Ancora 40.3 3.55B - 40.16 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Elia 64.7 3.28B - 64.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Melexis NV 58.75 3.13B - 58.7 60.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Solvac Nom 116.5 2.77B - 116.5 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Tubize-Fin 61 2.64B - 60.5 61.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
CFE SA 83.5 2.63B - 83.1 83.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
bpost NV 8.52 2.62B - 8.31 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Warehouses de Pauw 142.8 2.43B - 141.6 142.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Argen-X 120.3 2.30B - 120.3 120.3 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Cofinimmo Priv2 97 2.24B - 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Cofinimmo-Sicafi 111.2 2.24B - 111 112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
DIeteren SA 37.3 1.98B - 37.3 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳