شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,724
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:57
139 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
459 (4.51%)
تغییر ۶ ماهه
625 (6.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 111.6 757.64B - 111.6 111.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Chevron 112 241.60B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Intel 47.5 231.65B - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cisco 53.2 202.37B - 53.2 53.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Anheuser Busch Inbev 68.01 146.25B - 67.08 68.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
IBM 130 128.24B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۴
Siemens AG 94.86 93.25B - 92.55 94.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Santander 4 88.88B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Volkswagen ST 147.1 84.76B - 144.9 147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Deutsche Telekom AG 14 69.35B - 14 14.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
ENI 14.452 57.33B - 14.452 14.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BBVA 5.127 43.69B - 5.127 5.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۴
Telefonica 7.318 43.12B - 7.318 7.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Muench. Rueckvers. 204 29.45B - 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
KBC 61.64 27.36B - 60.2 61.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
E.ON SE 9.58 20.84B - 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
GBL 82.42 14.42B - 81.68 82.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
UCB 78.8 12.99B - 78.46 78.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Telecom Italia 0.4894 12.89B - 0.4894 0.4894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Umicore 35.4 12.02B - 34.75 35.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Solvay 98.74 11.41B - 96.68 98.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
RTL Group 47.2 10.92B - 46.46 47.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Ageas 41.47 8.62B - 41.23 41.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Etablissementen Fr Colruyt 62.5 7.29B - 62.42 62.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Proximus 21.96 6.56B - 21.7 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Sofina 174.2 5.01B - 172.4 174.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Ackermans 140 4.91B - 138.3 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Telenet 38.3 4.71B - 37.72 38.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
KBC Ancora 40.8 3.55B - 39.3 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Elia 64.5 3.28B - 64.5 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Melexis NV 60.1 3.13B - 58.3 60.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Solvac Nom 128 2.77B - 125.5 128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Tubize-Fin 65.7 2.64B - 65.7 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
CFE SA 91.4 2.63B - 91.3 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
bpost NV 8.12 2.62B - 8.1 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Warehouses de Pauw 131.2 2.43B - 131.2 134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Argen-X 106.6 2.30B - 103.6 106.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Cofinimmo-Sicafi 115.3 2.24B - 115.3 116.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Cofinimmo Priv2 105 2.24B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
DIeteren SA 32.64 1.98B - 32.58 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴