شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,080
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:03:21
880 (8.83%)
تغییر ۳ ماهه
1,186 (11.55%)
تغییر ۶ ماهه
1,504 (14.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 104 757.64B - 104 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 49 231.65B - 49 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Cisco 47.8 202.37B - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Anheuser Busch Inbev 62.93 146.25B - 62.11 63.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
IBM 152 128.24B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Siemens AG 98.77 93.25B - 98.16 98.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Santander 3.949 88.88B - 3.949 3.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Volkswagen ST 145 84.76B - 141.2 145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Deutsche Telekom AG 15.295 69.35B - 15.03 15.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ENI 13.756 57.33B - 13.756 13.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
BBVA 4.64 43.69B - 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Telefonica 7.595 43.12B - 7.595 7.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Muench. Rueckvers. 195.7 29.45B - 195.7 195.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
KBC 60 27.36B - 59.14 60.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
E.ON SE 8.611 20.84B - 8.611 8.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
GBL 76.24 14.42B - 75.04 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
UCB 76.72 12.99B - 75.98 76.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Telecom Italia 0.5322 12.89B - 0.5308 0.5322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Umicore 35.46 12.02B - 34.62 35.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Solvay 89.38 11.41B - 88.94 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
RTL Group 48.14 10.92B - 47.36 49.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Ageas 39.69 8.62B - 39.6 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Etablissementen Fr Colruyt 57.72 7.29B - 56.98 57.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Proximus 23.31 6.56B - 22.91 23.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sofina 168.4 5.01B - 165.8 168.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Ackermans 133.4 4.91B - 132.1 134.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Telenet 39.7 4.71B - 39.7 40.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
KBC Ancora 38.32 3.55B - 37.86 38.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Elia 60 3.28B - 59.8 60.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Melexis NV 48.24 3.13B - 47.3 48.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Solvac Nom 114.5 2.77B - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Tubize-Fin 63.1 2.64B - 61.6 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
CFE SA 87.6 2.63B - 87.2 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
bpost NV 7.67 2.62B - 7.67 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Warehouses de Pauw 115 2.43B - 114.8 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Argen-X 88.9 2.30B - 88.5 89.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Cofinimmo-Sicafi 108.9 2.24B - 108.3 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Cofinimmo Priv2 92.5 2.24B - 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
DIeteren SA 33.42 1.98B - 33.14 33.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲