شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,905
قیمت روز
49 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:01:38
1,077 (10.95%)
تغییر ۳ ماهه
1,180 (12.13%)
تغییر ۶ ماهه
1,363 (14.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 146.24 757.64B - 146.24 146.24 0.74 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 5.04 4.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۳
Intel 56 231.65B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Cisco 48.44 202.37B - 48.44 48.44 1.52 3.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Anheuser Busch Inbev 71.65 146.25B 71.2 71.2 71.65 0.58 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
IBM 138 128.24B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۰۱
Siemens AG 112.92 93.25B - 112.92 112.92 0.18 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Santander 3.7 88.88B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Volkswagen ST 180.65 84.76B - 180.65 180.65 0.65 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Deutsche Telekom AG 15.3 69.35B - 15.3 15.3 0.09 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
ENI 14.1 57.33B - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
BBVA 4.95 43.69B - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Telefonica 6.846 43.12B - 6.846 6.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Muench. Rueckvers. 251.8 29.45B - 251.8 251.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
KBC 66.2 27.36B 65.778 65.778 66.2 0.56 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
E.ON SE 9.15 20.84B - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۰۱
GBL 92.14 14.42B 92.36 92.14 92.36 0.18 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
UCB 72.88 12.99B 72.94 72.88 72.94 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Telecom Italia 0.55 12.89B - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Umicore 38.32 12.02B - 38.32 38.32 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Solvay 100.1 11.41B - 100.1 100.1 2.24 2.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
RTL Group 47.98 10.92B - 47.18 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 53.08 8.62B 52.84 52.84 53.08 0.36 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Etablissementen Fr Colruyt 48.39 7.29B 48.6 48.39 48.6 0.37 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Proximus 27.67 6.56B 27.58 27.58 27.67 0.16 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Sofina 198.2 5.01B - 198.2 198.2 0.60 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Ackermans 142.6 4.91B 142.4 142.4 142.6 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Telenet 44.26 4.71B 44.12 44.12 44.26 0.48 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
KBC Ancora 44.04 3.55B - 44.04 44.04 0.30 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Elia 76.3 3.28B - 76.3 76.3 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Melexis NV 66.6 3.13B - 66.6 66.6 0.35 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Solvac Nom 123 2.77B - 123 123 2.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Tubize-Fin 63.6 2.64B - 63.6 63.6 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
CFE SA 90 2.63B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
bpost NV 11.38 2.62B - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Warehouses de Pauw 165.2 2.43B - 165.2 165.2 0.40 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Argen-X 116 2.30B - 116 116 1.60 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Cofinimmo-Sicafi 133 2.24B - 133 133 0.20 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Cofinimmo Priv2 95 2.24B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
DIeteren SA 59.8 1.98B - 59.8 59.8 0.20 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۱