شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,455
قیمت روز
6 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:04
232 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
310 (17.54%)
تغییر ۶ ماهه
326 (18.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 151.7 779.46B - 151.7 151.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Amazon.com 1460.34 706.60B - 1460.34 1460.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Alphabet Inc C 938.86 667.84B - 938.86 938.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Alphabet A 948.03 667.84B - 948.03 948.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 96.04 649.07B - 96.04 96.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Facebook 127.09 481.88B - 127.09 127.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Berkshire Hathaway B 177.44 395.90B - 177.44 177.44 0.91 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
JPMorgan 89.05 303.94B - 89.05 89.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Exxon Mobil 67.73 300.08B - 67.73 67.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
J&J 130.1 278.81B - 130.1 130.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Visa 120.71 254.15B - 120.71 120.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank of America 21.97 244.87B - 21.97 21.97 0.39 1.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Walmart 82.06 216.52B - 82.06 82.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Pfizer 38.6 210.25B - 38.6 38.6 0.60 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Chevron 101.97 206.98B - 101.97 101.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
UnitedHealth 238.61 201.98B - 238.61 238.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
AT&T 26.79 201.53B - 26.79 26.79 0.53 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Intel 42.45 198.45B - 42.45 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Home Depot 152.71 192.81B - 152.71 152.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Verizon 50.4 178.09B - 50.4 50.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Mastercard 173.36 175.90B - 173.36 173.36 0.92 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Cisco 41.91 173.37B - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Procter&Gamble 84.99 168.16B - 84.99 84.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Boeing 287.48 167.45B - 287.48 287.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Coca-Cola 43.52 159.89B - 43.52 43.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Oracle 41.48 154.09B - 41.48 41.48 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Netflix 243.28 145.77B - 243.28 243.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Merck&Co 68.9 139.90B - 68.9 68.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Walt Disney 99.42 133.83B - 99.42 99.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PepsiCo 101.85 132.24B - 101.85 101.85 2.43 2.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
DuPont 47.37 131.07B - 47.37 47.37 0.59 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Comcast 32.37 129.34B - 32.37 32.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
NVIDIA 130.58 123.19B - 130.58 130.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Nike 64.29 110.03B - 64.29 64.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
IBM 106.59 109.86B - 106.59 106.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Philip Morris 73.48 107.52B - 73.48 73.48 0.96 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
McDonald’s 163.6 105.40B - 163.6 163.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Amgen 172.61 104.64B - 172.61 172.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Adobe 217.42 102.86B - 217.42 217.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
General Electric 6.44 101.27B - 6.44 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳