کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,365
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 23:03:08
91 (6.22%)
تغییر ۳ ماهه
37 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
322 (19.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 175.02 779.46B - 175.02 175.02 1.84 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Amazon.com 1675.3 706.60B - 1675.3 1675.3 21.20 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Alphabet Inc C 979.85 667.84B - 979.85 979.85 9.10 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Alphabet A 981.85 667.84B - 981.85 981.85 9.20 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Microsoft 121.06 649.07B - 121.06 121.06 0.38 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Facebook 169.55 481.88B - 169.55 169.55 0.54 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Berkshire Hathaway B 181.89 395.90B - 181.89 181.89 2.21 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
JPMorgan 95.93 303.94B - 95.93 95.93 2.29 2.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Exxon Mobil 67.55 300.08B - 67.55 67.55 0.98 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
J&J 125.81 278.81B - 125.81 125.81 0.89 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Visa 152.19 254.15B - 152.19 152.19 1.98 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Bank of America 24.67 244.87B - 24.67 24.67 0.45 1.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Walmart 97.75 216.52B - 97.75 97.75 1.04 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Pfizer 38.29 210.25B - 38.29 38.29 0.33 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Chevron 109.33 206.98B - 109.33 109.33 1.93 1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
UnitedHealth 218.45 201.98B - 218.45 218.45 3.10 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
AT&T 28.61 201.53B - 28.61 28.61 0.17 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Intel 41.82 198.45B - 41.82 41.82 0.18 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Home Depot 180.97 192.81B - 180.97 180.97 4.25 2.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Verizon 51.29 178.09B - 51.29 51.29 0.24 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Mastercard 233.5 175.90B - 233.5 233.5 2.83 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Cisco 49.97 173.37B - 49.97 49.97 1.20 2.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Procter&Gamble 98.5 168.16B - 98.5 98.5 0.43 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Boeing 327.8 167.45B - 327.8 327.8 3.23 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Coca-Cola 45.7 159.89B - 45.7 45.7 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Oracle 49.86 154.09B - 49.86 49.86 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Netflix 328 145.77B - 328 328 1.52 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Merck&Co 75.05 139.90B - 75.05 75.05 0.66 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Walt Disney 121.66 133.83B - 121.66 121.66 3.44 2.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
PepsiCo 118.11 132.24B - 118.11 118.11 0.43 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
DuPont 65.55 131.07B - 65.55 65.55 0.68 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Comcast 38.19 129.34B - 38.19 38.19 0.48 1.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
NVIDIA 134.58 123.19B - 134.58 134.58 2.01 1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Nike 75.25 110.03B - 75.25 75.25 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
IBM 122.86 109.86B - 122.86 122.86 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Philip Morris 69.56 107.52B - 69.56 69.56 1.16 1.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
McDonald’s 179.48 105.40B - 179.48 179.48 2.08 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Amgen 163.15 104.64B - 163.15 163.15 0.25 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Adobe 265.1 102.86B - 265.1 265.1 0.55 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
General Electric 9.13 101.27B - 9.13 9.13 0.21 2.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲