کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:29
172 (11.84%)
تغییر ۳ ماهه
91 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
234 (12.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 178.17 779.46B - 178.17 178.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Amazon.com 1650.3 706.60B - 1650.3 1650.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Alphabet Inc C 1093.7 667.84B - 1093.7 1093.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Alphabet A 1097.6 667.84B - 1097.6 1097.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Microsoft 107.01 649.07B - 107.01 107.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Facebook 158.12 481.88B - 158.12 158.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Berkshire Hathaway B 185.73 395.90B - 185.73 185.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan 99.15 303.94B - 99.15 99.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Exxon Mobil 72.03 300.08B - 72.03 72.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
J&J 123.41 278.81B - 123.41 123.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Visa 142.08 254.15B - 142.08 142.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bank of America 26.36 244.87B - 26.36 26.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Walmart 90.99 216.52B - 90.99 90.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Pfizer 34.48 210.25B - 34.48 34.48 0.96 2.78% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Chevron 106.99 206.98B - 106.99 106.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
UnitedHealth 190.9 201.98B - 190.9 190.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
AT&T 28.38 201.53B - 28.38 28.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Intel 51.9 198.45B - 51.9 51.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Home Depot 182.08 192.81B - 182.08 182.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Verizon 51.21 178.09B - 51.21 51.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Mastercard 212 175.90B - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Cisco 50.19 173.37B - 50.19 50.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Procter&Gamble 93.82 168.16B - 93.82 93.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Boeing 335.68 167.45B - 335.68 335.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Coca-Cola 41.92 159.89B - 41.92 41.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Oracle 48.21 154.09B - 48.21 48.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Netflix 317.53 145.77B - 317.53 317.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Merck&Co 67.02 139.90B - 67.02 67.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Walt Disney 116.53 133.83B - 116.53 116.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
PepsiCo 111.69 132.24B - 111.69 111.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DuPont 34.57 131.07B - 34.41 34.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Comcast 37.46 129.34B - 37.46 37.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
NVIDIA 165.48 123.19B - 165.48 165.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Nike 78.09 110.03B - 78.09 78.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
IBM 124.17 109.86B - 124.17 124.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Philip Morris 75.43 107.52B - 75.43 75.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
McDonald’s 169.69 105.40B - 169.69 169.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Amgen 162.25 104.64B - 162.25 162.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Adobe 238.4 102.86B - 238.4 238.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
General Electric 8.06 101.27B - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱