شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,470
قیمت روز
2 (0.11%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
120 (7.56%)
تغییر ۳ ماهه
163 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
380 (20.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 151.26 779.46B - 151.26 151.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Amazon.com 1427.94 706.60B - 1427.94 1427.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Alphabet Inc C 987.74 667.84B - 987.74 987.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Alphabet A 992.41 667.84B - 992.41 992.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Microsoft 95.84 649.07B - 95.84 95.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Facebook 143.36 481.88B - 143.36 143.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Berkshire Hathaway B 182.09 395.90B - 182.09 182.09 0.46 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
JPMorgan 93.71 303.94B - 93.71 93.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Exxon Mobil 68.69 300.08B - 68.69 68.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
J&J 121.03 278.81B - 121.03 121.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Visa 128.17 254.15B - 128.17 128.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Bank of America 25.74 244.87B - 25.74 25.74 0.10 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Walmart 88.51 216.52B - 88.51 88.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Pfizer 37.62 210.25B - 37.62 37.62 0.08 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Chevron 105.94 206.98B - 105.94 105.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
UnitedHealth 239.98 201.98B - 239.98 239.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
AT&T 26.89 201.53B - 26.89 26.89 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Intel 45.63 198.45B - 45.63 45.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Home Depot 170.75 192.81B - 170.75 170.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Verizon 48.64 178.09B - 48.64 48.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Mastercard 196.91 175.90B - 196.91 196.91 0.66 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Cisco 43.99 173.37B - 43.99 43.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Procter&Gamble 87.03 168.16B - 87.03 87.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Boeing 370.76 167.45B - 370.76 370.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Coca-Cola 40.14 159.89B - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Oracle 45.83 154.09B - 45.83 45.83 0.16 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Netflix 315.51 145.77B - 315.51 315.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Merck&Co 70.86 139.90B - 70.86 70.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Walt Disney 99.72 133.83B - 99.72 99.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
PepsiCo 102.97 132.24B - 102.97 102.97 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
DuPont 47.75 131.07B - 47.75 47.75 0.38 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Comcast 33.27 129.34B - 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
NVIDIA 140.05 123.19B - 140.05 140.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Nike 75.45 110.03B - 75.45 75.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
IBM 122.27 109.86B - 122.27 122.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Philip Morris 74.01 107.52B - 74.01 74.01 0.58 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
McDonald’s 159 105.40B - 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Amgen 166.46 104.64B - 166.46 166.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
Adobe 229.34 102.86B - 229.34 229.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
General Electric 8.89 101.27B - 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵