کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,280
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:32:28
152 (10.62%)
تغییر ۳ ماهه
192 (13.02%)
تغییر ۶ ماهه
372 (22.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 185.64 779.46B - 185.64 185.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Amazon.com 1617.7 706.60B - 1617.7 1617.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Alphabet A 1059.5 667.84B - 1059.5 1059.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Alphabet Inc C 1058.1 667.84B - 1058.1 1058.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Microsoft 122.34 649.07B - 122.34 122.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Facebook 165.32 481.88B - 165.32 165.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Berkshire Hathaway B 180.33 395.90B - 180.33 180.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
JPMorgan 96.85 303.94B - 96.85 96.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Exxon Mobil 61.26 300.08B - 61.26 61.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
J&J 118.31 278.81B - 118.31 118.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Visa 160.5 254.15B - 160.5 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Bank of America 24.25 244.87B - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Walmart 102.69 216.52B - 102.69 102.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Pfizer 31.43 210.25B - 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Chevron 104.36 206.98B - 104.36 104.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
UnitedHealth 221.8 201.98B - 221.8 221.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
AT&T 31.35 201.53B - 31.35 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Intel 41.81 198.45B - 41.81 41.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Home Depot 183.31 192.81B - 183.31 183.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Verizon 50.79 178.09B - 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Mastercard 247.43 175.90B - 247.43 247.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Cisco 42.42 173.37B - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Procter&Gamble 107.05 168.16B - 107.05 107.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Boeing 295.3 167.45B - 295.3 295.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Coca-Cola 48.91 159.89B - 48.91 48.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Oracle 48.17 154.09B - 48.17 48.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Netflix 271.63 145.77B - 271.63 271.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Merck&Co 76.45 139.90B - 76.45 76.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Walt Disney 121.78 133.83B - 121.78 121.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
PepsiCo 118.47 132.24B - 118.47 118.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
DuPont 59.78 131.07B - 59.78 59.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Comcast 38.9 129.34B - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
NVIDIA 141.94 123.19B - 141.94 141.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Nike 72.33 110.03B - 72.33 72.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
IBM 121.03 109.86B - 121.03 121.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Philip Morris 76.75 107.52B - 76.75 76.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
McDonald’s 196.34 105.40B - 196.34 196.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Amgen 184.41 104.64B - 184.41 184.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Adobe 260.05 102.86B - 260.05 260.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
General Electric 7.79 101.27B - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲