شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,427
قیمت روز
17 (1.17%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
147 (11.49%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
182 (11.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 239.65 779.46B - 239.65 239.65 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Amazon.com 1576.4 706.60B - 1576.4 1576.4 4.40 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Alphabet Inc C 1196.8 667.84B - 1196.8 1196.8 10.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Alphabet A 1195 667.84B - 1195 1195 10.60 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Microsoft 134.64 649.07B - 134.64 134.64 0.80 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Facebook 175.4 481.88B - 175.4 175.4 0.96 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Berkshire Hathaway B 197.5 395.90B - 197.5 197.5 1.60 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
JPMorgan 117 303.94B - 117 117 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Exxon Mobil 61.86 300.08B - 61.86 61.86 0.78 1.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
J&J 122 278.81B - 122 122 1.80 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Visa 161.96 254.15B - 161.96 161.96 1.16 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Bank of America 29.705 244.87B - 29.705 29.705 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Walmart 108.74 216.52B - 108.74 108.74 0.52 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Pfizer 34 210.25B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۴:۰۱
Chevron 107.22 206.98B - 107.22 107.22 2.30 2.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
UnitedHealth 246.15 201.98B - 246.15 246.15 13.55 5.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
AT&T 35.505 201.53B - 35.505 35.505 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Intel 52.61 198.45B - 52.61 52.61 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Home Depot 214.95 192.81B - 214.95 214.95 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Verizon 53.58 178.09B - 53.58 53.58 0.14 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Mastercard 253.6 175.90B - 253.6 253.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Cisco 40.275 173.37B - 40.275 40.275 0.69 1.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Procter&Gamble 110.4 168.16B - 110.4 110.4 2.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Boeing 333.3 167.45B - 333.3 333.3 3.90 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Coca-Cola 48.115 159.89B - 48.115 48.115 0.47 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Oracle 50.67 154.09B - 50.67 50.67 0.46 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Netflix 272.85 145.77B - 272.85 272.85 6.30 2.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Merck&Co 76 139.90B - 76 76 1.20 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Walt Disney 134.2 133.83B - 134.2 134.2 2.08 1.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
PepsiCo 122.1 132.24B - 122.1 122.1 1.66 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
DuPont 62.95 131.07B - 62.95 62.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Comcast 39.99 129.34B - 39.99 39.99 0.56 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
NVIDIA 191.58 123.19B - 191.58 191.58 4.46 2.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Nike 84.39 110.03B - 84.39 84.39 0.11 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
IBM 121.05 109.86B - 121.05 121.05 0.95 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Philip Morris 76.84 107.52B - 76.84 76.84 0.74 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
McDonald’s 176.46 105.40B - 176.46 176.46 1.12 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Amgen 198.44 104.64B - 198.44 198.44 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Adobe 268.8 102.86B - 268.8 268.8 1.10 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
General Electric 10.236 101.27B - 10.236 10.236 0.15 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱