شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.727
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:21:18
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
2 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,427
قیمت روز
14 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:02:49
251 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
422 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
600 (10.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 32.84 168.66B - 32.84 32.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Commonwealth Bank Pref 103.5 134.59B - 103.5 103.5 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Commonwealth Bank Pref E 107.361 134.59B - 107.361 107.361 0.48 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Commonwealth Bank Pref D 98.601 134.59B - 98.601 98.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Commonwealth Bank Pref C 101.37 134.59B - 101.37 101.37 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Commonwealth Bank Australia 74.12 130.18B - 74.12 74.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Rio Tinto Ltd 72.92 129.00B - 72.87 72.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Westpac Banking Corporation 30.18 100.61B - 30.18 30.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Westpac Banking Corp Pref G 106.58 99.62B - 106.58 106.58 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Westpac Banking Corp Pref D 101.5 99.62B - 101.5 101.5 0.15 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Westpac Banking Corp Pref F 103.9 99.62B - 103.9 103.9 0.12 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Westpac Banking Corp Pref E 100.15 99.62B - 100.15 100.15 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CSL 216.67 89.50B - 216.49 216.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
ANZ Banking Group 30.06 81.27B - 30.06 30.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
NAB Pref A 101.5 80.19B - 101.5 101.5 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
NAB Pref 103.6 80.19B - 103.6 103.6 0.17 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
NAB Pref 84.36 80.19B - 84.36 84.36 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
NAB Pref B 102.022 80.19B - 102.022 102.022 0.28 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
NAB Pref C 102.39 80.19B - 102.39 102.39 0.09 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
NAB Pref D 107 80.19B - 107 107 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Australia New Zealand Banking Pref 103 77.80B - 103 103 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ANZ Banking Pref E 102.36 77.80B - 102.36 102.36 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ANZ Banking Pref F 103.19 77.80B - 103.19 103.19 0.39 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ANZ Banking Pref G 106.65 77.80B - 106.65 106.65 0.20 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ANZ Banking Pref D 103.5 77.80B - 103.5 103.5 0.15 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
National Australia Bank 28.8 75.53B - 28.8 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Wesfarmers 52.5 56.30B - 52.43 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Macquarie Group 124.74 41.90B - 124.7 124.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Woolworths 29.7 40.19B - 29.69 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Macquarie Group Pref B 107.9 36.41B - 107.9 107.9 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 36.5 33.19B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Telstra Corporation. 3.06 31.99B - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Transurban Group 11.9 27.14B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Scentre 4.24 23.51B - 4.235 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Aristocrat Leisure 31 19.48B - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Insurance Australia Group 7.98 19.39B - 7.98 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Suncorp 15.34 18.92B - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
South32 Ltd 3.38 18.31B - 3.38 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳