شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7119
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:17
335 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
78 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
74 (1.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 33.1 168.66B - 33.1 33.1 0.10 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Commonwealth Bank Pref E 106.1 134.59B - 106.1 106.1 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Commonwealth Bank Pref C 100.55 134.59B - 100.55 100.55 0.15 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Commonwealth Bank Pref D 97.487 134.59B - 97.487 97.487 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Commonwealth Bank Pref 102.35 134.59B - 102.35 102.35 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Commonwealth Bank Australia 67.92 130.18B - 67.92 67.92 0.70 1.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Rio Tinto Ltd 77.45 129.00B - 77.45 77.45 1.34 1.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Westpac Banking Corporation 26.85 100.61B - 26.85 26.85 0.16 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Westpac Banking Corp Pref E 99.92 99.62B - 99.92 99.92 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Westpac Banking Corp Pref D 101.2 99.62B - 101.2 101.2 0.09 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Westpac Banking Corp Pref G 105.67 99.62B - 105.67 105.67 0.17 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Westpac Banking Corp Pref F 102.8 99.62B - 102.8 102.8 0.43 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
CSL 188.06 89.50B - 188.06 188.06 0.75 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
ANZ Banking Group 26.04 81.27B - 26.04 26.04 0.16 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
NAB Pref B 101.4 80.19B - 101.4 101.4 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
NAB Pref C 102.09 80.19B - 102.09 102.09 0.41 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
NAB Pref D 106.2 80.19B - 106.2 106.2 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
NAB Pref A 101 80.19B - 101 101 0.18 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
NAB Pref 86 80.19B - 86 86 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
NAB Pref 103.25 80.19B - 103.25 103.25 0.33 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Banking Pref D 101.56 77.80B - 101.56 101.56 0.30 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Banking Pref E 100.9 77.80B - 100.9 100.9 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Australia New Zealand Banking Pref 101.2 77.80B - 101.2 101.2 0.18 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Banking Pref G 105.572 77.80B - 105.572 105.572 0.23 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref F 101.489 77.80B - 101.489 101.489 0.36 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
National Australia Bank 25.67 75.53B - 25.67 25.67 0.07 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Wesfarmers 47.3 56.30B - 47.3 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Macquarie Group 116.87 41.90B - 116.87 116.87 0.59 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Woolworths 28.1 40.19B - 28.1 28.1 0.07 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Macquarie Group Pref B 106.32 36.41B - 106.32 106.32 1.18 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 36.17 33.19B - 36.17 36.17 0.17 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Telstra Corporation. 3.17 31.99B - 3.17 3.17 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Transurban Group 11.05 27.14B - 11.05 11.05 0.06 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Scentre 3.93 23.51B - 3.93 3.93 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Aristocrat Leisure 29.5 19.48B - 29.5 29.5 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Insurance Australia Group 7.2 19.39B - 7.2 7.2 0.04 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Suncorp 14.07 18.92B - 14.07 14.07 0.06 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
South32 Ltd 3.76 18.31B - 3.76 3.76 0.09 2.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳