شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7132
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:08
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:04:31
449 (7.74%)
تغییر ۳ ماهه
118 (1.86%)
تغییر ۶ ماهه
137 (2.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 37.69 168.66B - 37.69 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref E 106.49 134.59B - 106.49 106.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref 102.25 134.59B - 102.25 102.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Commonwealth Bank Pref D 98.05 134.59B - 98.05 98.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Australia 73.85 130.18B - 73.85 73.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Rio Tinto Ltd 94.7 129.00B - 94.7 94.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corporation 26.77 100.61B - 26.77 26.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Westpac Banking Corp Pref D 100.46 99.62B - 100.46 100.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref F 103.6 99.62B - 103.6 103.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref E 99.26 99.62B - 99.26 99.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 105 99.62B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
CSL 186.5 89.50B - 186.5 186.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
ANZ Banking Group 27.95 81.27B - 27.95 27.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref C 101.9 80.19B - 101.9 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref B 101.32 80.19B - 101.32 101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref 87.06 80.19B - 87.06 87.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref A 100.58 80.19B - 100.58 100.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref 102.9 80.19B - 102.9 102.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref D 105.4 80.19B - 105.4 105.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref D 101.5 77.80B - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref E 101.81 77.80B - 101.81 101.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref F 102.398 77.80B - 102.398 102.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Australia New Zealand Banking Pref 101.3 77.80B - 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref G 105 77.80B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
National Australia Bank 24.69 75.53B - 24.69 24.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Wesfarmers 35.17 56.30B - 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group 127.64 41.90B - 127.64 127.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Woolworths 28.65 40.19B - 28.65 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group Pref B 107.93 36.41B - 107.93 107.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 35.51 33.19B - 35.51 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Telstra Corporation. 3.24 31.99B - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Transurban Group 12.55 27.14B - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Scentre 3.93 23.51B - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Aristocrat Leisure 25.93 19.48B - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Insurance Australia Group 7.38 19.39B - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Suncorp 13.16 18.92B - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
South32 Ltd 3.83 18.31B - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴