کالایاب
شاخص یاب

دش / Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASH/BTC aex 0.0444 - 0.0422 0.0452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC wex 0.0304 - 0.0304 0.0314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
DASH/ETH wex 0.849 - 0.841 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۰
DASH/EUR wex 228.72 - 228.72 229.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۱۶
DASH/LTC wex 3.606 - 3.482 3.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۰
DASH/RUB wex 15740.5 - 15630.9 15740.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۲۰
DASH/USD wex 440.57 - 390.16 440.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/ZEC wex 0.167 - 0.167 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۲۰
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC exmo 0.0111 0.0112 0.0109 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
DASH/BTC okex 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
DASH/ETH okex 0.528 0.526 0.511 0.529 0.02 3.33% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/LTC btce 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/RUB exmo 7006.6 7028.9 6927.3 7205.3 187.90 2.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD exmo 440.7 - 392.02 446.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bit-z 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/BTC huobi 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/BTC lbank 0.0112 0.0111 0.0109 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/BTC liqui 0.0199 - 0.0199 0.0199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۴
DASH/BTC tidex 0.0111 - 0.011 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۱:۰۴
DASH/BTC upbit 0.0111 0.0112 0.0109 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۰۸
DASH/BTC xbtce 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۳۲
DASH/BTC yobit 0.0111 0.011 0.0109 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۴۸
DASH/BTC yobit 0.0111 0.011 0.0109 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۴۸
DASH/CNH xbtce 1243.1 - 1243.1 1243.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۱۷
DASH/ETH liqui 0.6216 - 0.6216 0.6216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۴
DASH/ETH tidex 0.5277 0.5265 0.5108 0.5287 0.02 3.23% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ETH upbit 0.5265 0.5249 0.5108 0.5296 0.02 3.24% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/KRW upbit 128000 126950 126050 133500 5450.00 4.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۲۵
DASH/USD huobi 431.53 - 386.9 436.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD liqui 428.46 - 397.58 428.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD tidex 433.42 - 393.65 433.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD upbit 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD xbtce 436 - 395.67 436 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD yobit 451.82 - 404.55 452.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bitbay 0.0135 - 0.011 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
DASH/BTC cex-io 0.011 - 0.0109 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۱۶
DASH/BTC hitbtc 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/BTC kraken 0.0111 0.0112 0.011 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
DASH/BTC kucoin 0.0112 0.0111 0.0109 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/BTC zb-com 0.0112 0.0111 0.0111 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/ETH hitbtc 0.5265 0.5264 0.5112 0.5284 0.01 2.81% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ETH kucoin 0.5263 0.5271 0.5099 0.5283 0.01 2.77% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/ETH kucoin 0.5263 0.5271 0.5099 0.5283 0.01 2.77% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/EUR cex-io 97.5 - 97.5 97.5 4.60 4.72% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۳۶
DASH/EUR kraken 97.62 97.45 100.32 99.98 2.64 2.70% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/EUR quoine 86.8 - 86.3 86.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۱۲
DASH/EUR quoine 86.8 - 86.3 86.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۱۲
DASH/JPY quoine 3119 - 3119 3119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۵
DASH/JPY quoine 3119 - 3119 3119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۵
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/PLN bitbay 419.97 411.98 411 435.56 2.04 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
DASH/SGD quoine 399 - 398 399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۸:۵۷
DASH/SGD quoine 399 - 398 399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۸:۵۷
DASH/USD cex-io 443.58 - 385.74 443.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD hitbtc 446.6 - 398.34 448.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 407.49 - 393.41 420.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC binance 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/BTC bittrex 0.0111 0.0112 0.0109 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۰۸
DASH/BTC gate-io 0.0112 - 0.0112 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۶
DASH/BTC qryptos 0.0293 - 0.0293 0.0293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۲:۴۸
DASH/ETH binance 0.5268 0.5266 0.5112 0.5292 0.01 2.69% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ETH bittrex 0.5265 0.5249 0.5108 0.5296 0.02 3.24% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/KRW bithumb 154800 154500 150600 158000 1500.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD bittrex 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD gate-io 429.29 - 386.78 429.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/WAVES tidex 78.043 - 78.043 78.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۷:۱۲
DSH/BTC bitfinex 0.0112 0.0111 0.0111 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/BTC livecoin 0.0112 0.0111 0.0111 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
DASH/BTC poloniex 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/KRW coinrail 163000 - 163000 163000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۵:۰۰
DASH/USD bitfinex 434.37 - 387.4 436.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD livecoin 438 - 384.61 440 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD poloniex 433.25 - 385.41 438.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/XMR poloniex 1.3232 1.3346 1.3232 1.3603 0.03 1.93% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۲۵
DASH/AUD synthetic 155.55 155.42 153.35 158.51 2.45 1.58% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/BTC cryptopia 0.0157 - 0.0157 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۲۴
DASH/CAD synthetic 142.72 142.6 140.82 145.82 2.68 1.88% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/CNY synthetic 747.6 746.98 737.35 763.58 13.58 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/HKD synthetic 848.7 848.07 837.24 866.97 15.54 1.83% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ILS synthetic 384.59 384.34 379.28 393.53 7.16 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/INR synthetic 7499.1 7494 7399 7662.2 139.30 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/LTC cryptopia 1.1 - 1.1 1.3727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۴۴
DASH/LTC cryptopia 1.1 - 1.1 1.3727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۴۴
DASH/MXN synthetic 2082.5 2080.4 2056.8 2129.8 40.10 1.93% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/MYR synthetic 447.16 446.92 441.87 457.14 8.54 1.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/PLN synthetic 414.71 414.43 409.36 423.69 7.59 1.83% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/RUB synthetic 6862.6 6857.2 6769.9 7010.8 127.40 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/SAR synthetic 407.5 407.17 401.99 416.29 7.48 1.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/SEK synthetic 1029.23 1028.42 1015.64 1051.28 18.49 1.80% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/TRY synthetic 620.4 619.51 613.34 634.05 12.27 1.98% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD cryptopia 434.8 - 390.81 434.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/VND synthetic 2522122 2520124 2488623 2576570 46339.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ZAR synthetic 1511.8 1510.8 1494.2 1545.6 28.60 1.89% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/DOGE cryptopia 44277 - 44277 45417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۰۴
DASH/DOGE cryptopia 44277 - 44277 45417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۰۴
DASH/BTC coinexchange 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC cryptobridge 0.0105 - 0.0105 0.0105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۴۸
DASH/ETH coinexchange 0.46 - 0.46 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۹:۴۱
DASH/BTC trade-by-trade 0.0128 - 0.0122 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۵۳
Dash Index investing-com 97.62 97.45 100.04 99.99 2.70 2.77% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
Dash AUD Index investing-com 155.55 155.42 153.35 158.51 2.45 1.58% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash BTC Index investing-com 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
Dash CAD Index investing-com 142.72 142.6 140.82 145.82 2.68 1.88% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash CNY Index investing-com 747.6 746.98 737.35 763.58 13.58 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash HKD Index investing-com 848.7 848.07 837.24 866.97 15.54 1.83% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash ILS Index investing-com 384.59 384.34 379.28 393.53 7.16 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash INR Index investing-com 7499.1 7494 7399 7662.2 139.30 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash KRW Index investing-com 154796 154496 150599 157972 1480.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash MXN Index investing-com 2082.5 2080.4 2056.8 2129.8 40.10 1.93% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash MYR Index investing-com 447.16 446.92 441.87 457.14 8.54 1.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash PLN Index investing-com 419.97 411.98 411 435.56 2.04 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
Dash RUB Index investing-com 7006.6 7028.9 6927.3 7205.3 187.90 2.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash SAR Index investing-com 407.5 407.17 401.99 416.29 7.48 1.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash SEK Index investing-com 1029.23 1028.42 1015.64 1051.28 18.49 1.80% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash TRY Index investing-com 599.92 665.41 581.8 689.33 12.14 2.07% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash VND Index investing-com 2522122 2520124 2488623 2576570 46339.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Dash ZAR Index investing-com 1511.8 1510.8 1494.2 1545.6 28.60 1.89% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
Investing.com DASH Index investing-com 108.66 108.68 107.07 112.02 2.40 2.21% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
دش / Dash 108.66 108.55 106.86 109.87 2.02 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
DASH/USD wex 248.38 - 248.38 254.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۴
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
DASH/BTC abcc 0.0112 - 0.0112 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
DASH/BTC idax 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
DASH/ETH abcc 0.4777 - 0.4777 0.5308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۴:۱۲
DASH/USD abcc 107.44 108.38 106.59 112.22 3.88 3.61% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD exmo 110.44 110.64 108.62 113.34 2.23 2.02% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD okex 108.9 108.8 106.9 112 1.90 1.74% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD huobi 108.75 108.86 106.95 112.03 2.11 1.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD liqui 70.53 - 69.94 73.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۸
DASH/USD tidex 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۴۱
DASH/USD upbit 108.16 107.5 107.13 111.52 3.17 2.93% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۲۹
DASH/USD xbtce 108.37 107.91 106.91 111.33 2.65 2.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD yobit 113.54 115 113.54 116.56 1.36 1.20% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۸
DASH/USD yobit 113.54 115 113.54 116.56 1.36 1.20% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۸
DASH/BCH coinex 0.3766 0.3769 0.3641 0.3791 0.01 3.18% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/BTC chaoex 0.0111 0.0112 0.0109 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
DASH/BTC p2pb2b 0.0111 0.0112 0.0109 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۲۱
DASH/ETH chaoex 0.5266 0.5261 0.5107 0.5284 0.01 2.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ETH p2pb2b 0.5267 0.5261 0.5118 0.5268 0.01 2.69% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/JPY quoine 3119 - 3119 3119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۲۹
DASH/TRY koinim 510 - 510 510 130.04 25.50% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۴۰
DASH/USD cex-io 111.92 - 107.14 114.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۳
DASH/USD chaoex 108.77 108.74 106.99 112.11 2.15 1.98% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD hitbtc 108.83 108.79 106.88 112.03 2.19 2.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD p2pb2b 108.57 108.28 107.16 112.14 2.69 2.48% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/USD quoine 197.93 - 197.93 197.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۲۵
DASH/USD quoine 197.93 - 197.93 197.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۲۵
DASH/USD zb-com 108.68 108.21 107.09 112.01 2.39 2.20% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
DASH/BCH bitsane 0.3665 - 0.3665 0.3793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۵۳
DASH/BTC bitsane 0.0179 - 0.0171 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
DASH/BTC coinall 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
DASH/BTC coinmex 0.027 - 0.0254 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۲
DASH/BTC exrates 0.0111 0.0112 0.0109 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ETH bitsane 0.5808 - 0.5808 8.1396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۱۷
DASH/EUR bitsane 128.865 - 128.175 134.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵
DASH/TRY koineks 630 - 630 630 35.00 5.56% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۳۲
DASH/USD bitebtc 109.73 107.64 107.64 109.73 0.42 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۲۸
DASH/USD bitsane 163.64 - 144.62 166.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۱
DASH/USD bittrex 108.16 107.5 106.99 111.52 3.17 2.93% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۲۹
DASH/USD exrates 108.88 108.93 107.09 112.38 2.59 2.38% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD gate-io 107.14 106.71 106.71 111.04 4.50 4.20% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۱۲
DSH/USD bitfinex 108.72 108.59 107 112.01 2.58 2.37% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/BTC bitforex 0.0112 0.0111 0.011 0.0112 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/BTC btcwinex 0.0111 0.0112 0.011 0.0112 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/ETH bitforex 0.5268 0.5266 0.5109 0.5284 0.02 2.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD bitforex 108.78 108.9 106.99 112 2.15 1.98% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD livecoin 110.19 109.75 109.16 113.5 2.22 2.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
DASH/BTC bitci-com 0.011 0.0112 0.0109 0.0113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/JPY synthetic 15775 - 15752 15775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۴۹
DASH/JPY synthetic 11761 11774 11570 12131 256.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/TRY bitci-com 599.8 665.55 581.61 689.59 12.34 2.10% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD cryptopia 70.45 - 67.4 70.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۱۲
DASH/USD cryptopia 70.45 - 67.4 70.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۱۲
DASH/THB bxthailand 3400 3300 3253 3530 6.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
DASH/USD n-exchange 109.81 109.82 108.29 113.35 2.58 2.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۹
DASH/USD trade-by-trade 149 - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۵۶