کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/BRL 3.1039 3.1013 - 3.1013 3.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 541.39 - 541.39 541.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/CNH - 5.316 - 5.316 5.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۳۶
CAD/CNY 5.2448 5.3332 - 5.3332 5.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.452 - 17.452 17.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/DKK 4.942 5.0354 - 5.0354 5.0354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6751 - 0.6751 0.6751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/GBP 0.5942 0.612 - 0.612 0.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/HKD 6.0186 5.9012 - 5.9012 5.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/HRK - 4.989 - 4.989 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/HUF 214.25 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/IDR 10975.3 10457.2 - 10457.2 10457.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/INR 53.524 53.766 - 53.766 53.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/ISK 82.03 92.9475 - 92.9475 92.9475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CAD/KRW 856.77 912.86 - 912.86 912.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/KWD 0.2322 0.2282 - 0.2282 0.2282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/KYD - 0.6271 - 0.6271 0.6271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.535 - 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.984 - 14.984 14.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/MYR 3.1405 3.1523 - 3.1523 3.1523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.7211 - 6.7211 6.7211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.1759 - 1.1759 1.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.5303 - 2.5303 2.5303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 118.097 - 118.097 118.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
CAD/PLN 2.8427 2.9498 - 2.9498 2.9498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶