کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSD/USD - 0.9937 0.9936 0.9936 0.9937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/AUD - 7347.52 7374.4 7288.5 7374.46 60.18 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
BTC/BRL - 20899.98 20999.97 20780.99 20999.97 149.97 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BTC/CAD - 7084.82 7080.05 7024.87 7124 44.67 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BTC/CZK - 119960.5 120320.8 118504 120320.8 1107.40 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۴
BTC/GBP - 4040.04 4052.21 4018.33 4057.68 30.15 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BTC/IDR - 74849856 74998448 74192992 75306024 601280.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/JPY - 589356.8 590796.2 586491.8 593324.5 893.30 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/MXN - 99241.2 98681 97903.9 99496.4 1436.30 1.47% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/MYR - 6041 - 6041 6041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۸
BTC/NZD - 7846.97 7865.46 7796.95 7943.64 114.83 1.49% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/PLN - 20075.32 20068.26 19797.75 20075.32 349.74 1.77% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
BTC/RUB - 342381 343221 340324 343221 921.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
BTC/SGD - 7113.63 - 7113.63 7113.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۲۱
BTC/TRY - 30551.52 30507.09 30161.68 30551.52 529.95 1.77% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۰
BTG/EUR - 15.3145 15.0581 14.6585 15.3145 0.12 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۷
BTN/USD - 0.0142 - 0.0142 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۴۱
BWP/CHF - 0.0943 - 0.0943 0.0943 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۱۲
BWP/EUR - 0.0826 - 0.0826 0.0826 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۱۲
BWP/GBP - 0.0715 0.0716 0.0715 0.0716 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0934 - 0.0934 0.0934 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3247 1.3231 1.3215 1.3283 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BYN/RUB 32.9917 33.1331 - 32.979 33.1385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BYN/USD 0.4766 0.4779 0.4783 0.4773 0.4789 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
BZD/USD - 0.4854 0.4853 0.4853 0.4854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۴۸
CAD/AED 2.8168 2.7438 2.7452 2.7426 2.7529 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
CAD/ARS 22.996 31.1029 31.107 31.0906 31.2812 0.26 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
CAD/AUD 1.0418 1.0446 1.0438 1.0409 1.0452 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BGN - 1.2998 1.2994 1.2958 1.3001 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
CAD/BHD 0.2872 0.3027 - 0.3027 0.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BMD - 0.7491 0.7489 0.7488 0.7513 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
CAD/BRL 3.1039 2.9415 2.9366 2.9337 2.9483 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱