کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSD/GBP 0.7738 0.7888 0.7859 0.7859 0.7888 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
BSD/USD - 0.9939 - 0.9939 0.9939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۴:۴۱
BTC/AUD - 13452.77 13520.42 12998.93 13520.42 408.45 3.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
BTC/BRL - 34560 34570 34560 34570 340.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
BTC/CAD - 12198.21 12125.15 12044.57 12198.21 150.76 1.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
BTC/CZK - 208991.9 208675.4 205209.2 208991.9 5515.80 2.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
BTC/GBP - 7301.36 7269.62 7190.83 7301.36 37.68 0.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
BTC/JPY - 1001782 1017386.9 1001782 997646.5 28055.50 2.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
BTC/MXN - 175800 175889.9 171000 175889.9 799.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
BTC/NZD - 14268.49 14133.82 13984.31 14268.49 279.46 2.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/PLN - 35256.86 34323.93 33386.88 35256.86 1691.51 5.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۳۹
BTC/RUB - 562013 556753 556753 562013 2248.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۳
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
BTC/SGD - 12197.31 12347.37 12197.31 12347.37 301.73 2.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۲
BTC/TRY - 53869.09 53343.94 52693.85 53869.09 1725.90 3.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
BTG/EUR - 24.2411 24.2385 24.2385 24.2841 0.57 2.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۵۷
BTN/GBP - 0.0112 - 0.0112 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۶:۱۵
BTN/USD - 0.0142 - 0.0142 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۵:۰۱
BWP/CHF - 0.0906 - 0.0906 0.0906 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BWP/EUR - 0.0809 - 0.0809 0.0809 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BWP/GBP - 0.072 - 0.072 0.072 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0904 - 0.0904 0.0904 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3615 1.3563 1.3542 1.3615 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BYN/RUB 32.9917 33.1331 - 32.979 33.1385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BYN/USD 0.4837 0.4848 - 0.4846 0.4849 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۴۸
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
BZD/USD - 0.4854 - 0.4854 0.4854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۴۸
CAD/AED 2.8168 2.7388 2.7397 2.7384 2.7397 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
CAD/ARS 22.996 32.8178 32.8043 32.5221 32.8178 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/AUD 1.0418 1.0887 1.0854 1.0838 1.0887 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BGN - 1.2982 1.3007 1.2977 1.3007 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
CAD/BHD 0.2872 0.3027 - 0.3027 0.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BMD - 0.7477 0.7476 0.7474 0.7477 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰