شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSD/USD - 0.9937 0.9936 0.9936 0.9937 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۶
BTC/AUD - 5093.87 5078.5 5013.44 5093.87 76.00 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۶
BTC/BRL - 13630.67 13629.46 13626.96 13630.67 1.15 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
BTC/CAD - 4790 4752.51 4724.19 4790 59.60 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
BTC/CZK - 82547.3 82732.9 81717.3 82732.9 1156.00 1.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۵
BTC/GBP - 2850.01 2828.38 2818.97 2850.01 47.47 1.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
BTC/IDR - 51636320 51717352 50949040 51717352 715428.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۵
BTC/JPY - 414269.7 412883.3 406052.7 414269.7 7927.60 1.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۵
BTC/MXN - 68962.8 68544.5 68544.5 68962.8 752.80 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۶
BTC/MYR - 6197 - 6197 6197 189.00 3.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۳:۴۲
BTC/NZD - 5302.11 5269.78 5227.95 5302.11 91.10 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۶
BTC/PLN - 13954.02 13898.17 13746 13954.02 219.29 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۵
BTC/RUB - 241427 241075 237993 241427 2923.00 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۵
BTC/SEK - 48000 - 48000 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/SGD - 4826.31 - 4789.64 4826.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
BTC/TRY - 19273.44 19248.87 19141.31 19273.44 159.02 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۶
BTG/EUR - 9.4561 - 9.4561 9.4561 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۵۱
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
BTN/USD - 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۳:۴۱
BWP/CHF - 0.0936 - 0.0936 0.0936 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
BWP/EUR - 0.0824 - 0.0824 0.0824 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
BWP/GBP - 0.0725 - 0.0725 0.0725 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0938 0.0939 0.0938 0.0939 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۵۶
BWP/ZAR 1.3538 1.3259 1.3256 1.3254 1.3276 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BYN/RUB 32.9917 33.1331 - 32.979 33.1385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BYN/USD 0.46 0.4621 - 0.4613 0.4632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۸
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
BZD/USD - 0.4865 0.4866 0.4865 0.4866 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۶
CAD/AED 2.8168 2.7738 2.7711 2.7706 2.7738 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/ARS 22.996 29.1508 29.1576 29.117 29.1576 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۶
CAD/AUD 1.0418 1.0569 1.057 1.0569 1.057 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BGN - 1.308 1.3068 1.3064 1.308 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/BHD 0.2872 0.3027 - 0.3027 0.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BMD - 0.757 0.7568 0.756 0.757 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۶
CAD/BRL 3.1039 2.7916 - 2.7907 2.7916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵