کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BHD/PKR 324.44 417.12 - 417.12 417.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BHD/USD - 2.636 - 2.636 2.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۵
BIF/USD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
BMD/BBD - 2.0172 - 2.0172 2.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BMD/CAD - 1.3244 - 1.3244 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BMD/EUR - 0.9044 - 0.9044 0.9044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۵۷
BMD/GBP - 0.812 - 0.8117 0.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BMD/KYD - 0.8342 - 0.8342 0.8342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BND/GBP 0.5673 0.6033 - 0.6033 0.6033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BND/USD - 0.7401 - 0.715 0.7404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۲۷
BOB/ARS 4.3587 4.3601 - 4.3382 4.3601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/BRL 0.5883 0.5893 - 0.5825 0.5893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BOB/COP 432.8 433.38 - 431.34 433.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/GBP - 0.1183 - 0.1183 0.1183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/UYU 4.4969 4.6476 - 4.6476 4.6476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/VEF 11565.1336 11594.1189 - 11594.1189 11595.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
BRL/AED 0.9067 0.9072 - 0.9069 0.9128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/ARS 7.4025 13.3735 - 13.3735 13.3978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BRL/AUD 0.3352 0.3589 - 0.3589 0.3596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BRL/BBD 0.4813 0.5026 - 0.5026 0.5083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/BHD 0.0925 0.0937 - 0.0937 0.0942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/BOB 1.6557 1.7411 - 1.741 1.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/CAD 0.3216 0.3219 - 0.3219 0.3219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BRL/CHF 0.2428 0.2362 - 0.2362 0.2362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BRL/CLP 163.89 174.52 - 174.52 174.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BRL/CNY 1.6905 1.691 - 1.6906 1.7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/COP 735.07 831.3666 - 831.3666 831.3666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 - 4.4166 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EUR 0.2132 0.2175 - 0.2175 0.2175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/HKD 1.9368 1.9001 - 1.9001 1.9001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BRL/HUF 68.98 69.05 - 69.04 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷