کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BHD/PKR 324.44 417.14 416.92 416.92 417.14 0.45 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
BHD/USD - 2.6344 2.6343 2.6341 2.6367 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۲۶
BIF/USD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
BMD/BBD - 1.9499 - 1.9499 1.9499 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
BMD/CAD - 1.3157 1.3176 1.3157 1.318 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BMD/EUR - 0.8802 - 0.8802 0.8802 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
BMD/GBP - 0.7833 0.7837 0.7826 0.7839 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BMD/KYD - 0.8311 - 0.8311 0.8311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BND/GBP 0.5673 0.581 0.5814 0.581 0.5814 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BND/USD - 0.7401 0.7402 0.74 0.7403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
BOB/ARS 4.3587 4.3601 - 4.3382 4.3601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/BRL 0.5883 0.5893 - 0.5825 0.5893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BOB/COP 432.8 433.38 - 431.34 433.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/GBP - 0.1116 - 0.1116 0.1116 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۲۷
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/UYU 4.4969 4.6476 - 4.6476 4.6476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/VEF 11565.1336 11594.1189 - 11594.1189 11595.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
BRL/AED 0.9067 0.9072 - 0.9069 0.9128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/ARS 7.4025 11.1031 11.1402 11.1031 11.194 0.09 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
BRL/AUD 0.3352 0.3754 0.375 0.375 0.3762 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BRL/BBD 0.4813 0.5026 - 0.5026 0.5083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/BHD 0.0925 0.0937 - 0.0937 0.0942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/BOB 1.6557 1.7411 - 1.741 1.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/CAD 0.3216 0.3449 0.3452 0.3449 0.3452 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BRL/CHF 0.2428 0.2543 0.2541 0.2541 0.2558 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BRL/CLP 163.89 177.96 178.35 177.96 179.26 0.87 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BRL/CNY 1.6905 1.691 - 1.6906 1.7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/COP 735.07 836.9405 835.7772 835.7772 836.9405 0.91 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 - 4.4166 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EUR 0.2132 0.2296 0.2298 0.2296 0.2299 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۴
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/HKD 1.9368 2.0419 2.0417 2.0417 2.0447 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
BRL/HUF 68.98 69.05 - 69.04 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷