کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0759 - 0.0759 0.0759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۶
ZMW/ZAR - 1.115 1.112 1.1102 1.115 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
DAS/HEUR - 81.9901 81.5064 81.338 81.9901 1.37 1.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
DAS/HGBP - 141.49 - 141.47 143.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۴
DAS/HPLN - 1479.62 - 1479.62 1515.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
DAS/HUSD - 88.7495 88.7496 88.5739 91.6789 1.73 1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۹
IOT/AUSD - 0.2445 0.244 0.2436 0.2538 0.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۹
USD/BRLT 4.06 4.31 4.3 4.3 4.33 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XAGG/TRY 2.8799 2.8923 - 2.8824 2.8949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
XAGG/USD 0.5761 0.5768 0.5766 0.5577 0.579 0.02 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۷
AMDRUBFIX= 13.9114 13.9114 - 13.8918 13.9114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AUDRUBFIX= 49.4298 49.4298 - 49.1225 49.4298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AZNRUBFIX= 39.5982 39.5982 - 39.5982 39.5996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BGNRUBFIX= 39.5725 39.5725 - 39.1976 39.5725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BRLRUBFIX= 16.9313 16.9313 - 16.9313 17.1717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BYNRUBFIX= 32.9063 32.9063 - 32.8512 32.9063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CADRUBFIX= 51.5685 51.5685 - 51.4282 51.5685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CHFRUBFIX= 67.9942 67.9942 - 67.4844 67.9942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CNYRUBFIX= 98.145 98.145 - 98.0454 98.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CZKRUBFIX= 30.0843 30.0843 - 29.8263 30.0843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
DKKRUBFIX= 98.8974 98.8974 - 98.8974 98.8974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۱۸
EURRUBFIX= 77.3491 77.3491 - 76.7204 77.3491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBPRUBFIX= 86.1495 86.1495 - 85.5681 86.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
HKDRUBFIX= 85.5785 85.5785 - 85.5785 85.5827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
HUFRUBFIX= 23.9431 23.9431 - 23.6827 23.9431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
INRRUBFIX= 96.3752 96.3752 - 96.3752 96.4963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
JPYRUBFIX= 60.9686 60.9686 - 60.7119 60.9686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
KGSRUBFIX= 96.8964 96.8964 - 96.8789 96.8964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
KRWRUBFIX= 60.1051 60.1051 - 59.914 60.1051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
KZTRUBFIX= 18.5971 18.5971 - 18.5971 18.6029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
MDLRUBFIX= 40.1664 40.1664 - 40.1318 40.1664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
NOKRUBFIX= 79.8269 79.8269 - 79.533 79.8269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
PLNRUBFIX= 17.9698 17.9698 - 17.8397 17.9698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
RONRUBFIX= 16.6687 16.6687 - 16.478 16.6687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SEKRUBFIX= 73.6911 73.6911 - 73.2334 73.6911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SGDRUBFIX= 49.1501 49.1501 - 48.9941 49.1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TJSRUBFIX= 71.2888 71.2888 - 71.2888 71.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TMTRUBFIX= 19.2213 19.2213 - 19.2213 19.2219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹