کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XCD/GBP - 0.2963 0.2958 0.2954 0.2963 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
XDR/ISK - 170.1636 - 170.1636 170.1636 0.62 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
XOF/USD - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۳۰
XPD/EUR - 1446.44 - 1440.84 1458.54 1.69 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
XPD/GBP - 1280.47 - 1278.79 1296.61 0.43 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
XPD/USD - 1598.99 - 1597.49 1616.72 1.73 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
XPF/GBP - 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۲۴
XPF/USD - 0.0092 - 0.0092 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۳۶
XPT/EUR - 845.97 859.94 845.97 859.94 8.03 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
XPT/GBP - 748.75 764.44 748.75 764.44 7.87 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
XPT/USD - 929.24 952.17 929.24 952.17 16.76 1.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵
XRP/MXN - 5 5.1 5 5.1 0.05 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
YER/GBP - 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۵:۰۶
YER/USD - 0.00399 - 0.00399 0.00399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ZAR/AED 0.255 0.2501 0.2503 0.2501 0.2509 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/ARS 2.0823 3.8246 3.8211 3.8211 3.8471 0.03 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
ZAR/AUD 0.0943 0.0993 0.0992 0.0992 0.0994 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2797 - 0.2797 0.2797 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۲۴
ZAR/BWP 0.7381 0.742 0.74 0.7376 0.742 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/CAD 0.0906 0.0903 0.0904 0.0901 0.0905 0.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/CHF 0.0684 0.0676 0.0675 0.0674 0.0676 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4809 0.4815 0.4809 0.4839 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/COP - 228.9647 - 228.9647 228.9647 2.49 1.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
ZAR/CYP - 0.0364 0.0361 0.036 0.0364 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.6064 1.5962 1.5908 1.6064 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
ZAR/DKK 0.447 0.4641 0.4609 0.4596 0.4641 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
ZAR/EGP 1.2388 1.1138 1.1155 1.1138 1.1213 0.01 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/EUR 0.06 0.0618 0.0617 0.0616 0.0618 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/GBP 0.0538 0.0547 0.0548 0.0547 0.0548 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۵۱
ZAR/GHS - 0.3736 - 0.3736 0.3736 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/HKD 0.5451 0.5346 - 0.5333 0.5346 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
ZAR/HUF 19.4 20.627 - 20.38 20.627 0.12 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
ZAR/IDR 993.84 960.4 - 939.6 960.4 3.30 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
ZAR/INR 4.8482 4.8942 - 4.8663 4.8942 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷