کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XAG/AUD - 26.53 - 26.48 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
XAG/BRL - 74.56 - 74.48 74.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
XAG/CAD - 23.839 - 23.5949 23.839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
XAG/CHF - 564.9103 - 564.4737 564.9103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/CNY - 127.45 - 127.18 127.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۳۶
XAG/EUR - 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/GBP - 14.39 - 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/HKD - 140.6693 - 140.4957 140.6693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۳۰
XAG/IDR - 2527.43 - 2527.43 2527.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/INR - 1276.98 - 1276.98 1276.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/JPY - 1929.19 - 1929.19 1929.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/KRW - 214.58 - 214.31 214.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
XAG/MXN - 349.35 - 349.35 349.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۳۹
XAG/RUB - 1150.36 - 1136.1 1150.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/SAR - 67.4 - 67.32 67.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۴۵
XAG/TRY - 103.1152 - 102.9014 103.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/USD - 17.963 - 17.963 17.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAG/ZAR - 267.81 - 267.81 267.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۵۱
XAU/ARS - 85927.2 - 85804.4 85927.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
XAU/AUD - 2234.6 - 2234.6 2239.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۱۲
XAU/BRL - 6292.7 - 6291.8 6292.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
XAU/CAD - 2012.03 - 2010.08 2012.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۵
XAU/CHF - 48067.28 - 48005.11 48067.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۲۷
XAU/CNY - 10754.3 - 10741.8 10754.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۹
XAU/EUR - 1376.09 - 1376.09 1376.09 1.79 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۴:۳۳
XAU/GBP - 1214.9 - 1214.9 1214.9 1.90 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۴:۳۳
XAU/HKD - 11882.454 - 11865.406 11882.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۳۰
XAU/IDR - 213261.7 - 213261.7 213437.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۳۰
XAU/INR - 107883.5 - 107561.6 107883.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۳۰
XAU/JPY - 162967.4 - 162924.6 162967.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۳۰
XAU/KRW - 18108.17 - 18076.64 18108.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
XAU/MXN - 29485.35 - 29213.09 29485.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۳۹
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
XAU/RUB - 97090.27 - 96910.99 97090.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۴۵
XAU/SAR - 5688 - 5678.8 5688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۴۵
XAU/THB - 46198 - 46108 46198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷
XAU/TRY - 8693.48 - 8690.06 8694.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷
XAU/USD - 1516.44 - 1516.44 1516.44 1.81 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۴:۳۳
XAU/ZAR - 22629.7 - 22582 22629.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۲۷
XBR/USD 64.81 64.88 - 64.77 64.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۱