شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/QAR 2.6791 2.6806 - 2.6791 2.6831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 47.52 47.408 47.357 47.52 0.20 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/SAR 2.7573 2.7636 - 2.7617 2.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.6282 6.6183 6.6068 6.6282 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/SGD 1.0049 0.9689 0.9679 0.9675 0.9689 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/THB 24.01 22.315 22.301 22.301 22.315 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/TRY 4.4657 3.775 3.771 3.7584 3.775 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/TWD 21.851 21.283 21.282 21.282 21.283 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 - 1.9986 2.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 - 417.03 428.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.0561 10.0473 10.0473 10.0561 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AWG/GBP - 0.4317 0.429 0.429 0.4317 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
AWG/USD - 0.5524 - 0.5524 0.5524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۲۵
AZN/RUB 39.5327 39.5738 - 39.5024 39.5804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BAM/GBP - 0.4475 0.4476 0.4475 0.4476 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
BAM/USD - 0.5732 0.5731 0.5731 0.5732 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۶
BBD/EUR - 0.4358 - 0.4358 0.4358 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
BBD/GBP - 0.3834 0.3835 0.3834 0.3835 0.01 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
BBD/USD - 0.4911 0.491 0.491 0.4911 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۶
BCH/EUR - 324.7878 - 324.7878 473.2876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
BCH/GBP - 95.9191 - 95.9191 95.9191 0.33 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۱۵
BCH/USD - 124.834 124.725 120.226 125.88 4.40 3.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۴
BDT/GBP - 0.0091 - 0.009 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
BDT/JPY - 1.2949 1.2953 1.2949 1.2953 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
BDT/USD - 0.0117 - 0.0117 0.0117 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
BGN/AUD - 0.8082 0.8089 0.8082 0.8091 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۹
BGN/CAD - 0.7643 0.765 0.7643 0.7651 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
BGN/CNY - 3.9084 - 3.9084 3.9084 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۱۲
BGN/DKK - 3.8033 - 3.8033 3.8038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
BGN/PLN - 2.2133 2.2127 2.2114 2.2133 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۱
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5752 - 0.5752 0.5752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۳
BHD/AUD - 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/EUR 2.2748 2.3348 - 2.3348 2.3355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷