کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/QAR 2.6791 2.6806 - 2.6791 2.6831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 45.766 45.812 45.766 45.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AUD/SAR 2.7573 2.7636 - 2.7617 2.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.6545 6.6641 6.6279 6.6764 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AUD/SGD 1.0049 0.9694 0.9703 0.9694 0.9728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AUD/THB 24.01 22.732 22.755 22.732 22.835 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AUD/TRY 4.4657 4.1533 4.159 4.1147 4.1793 0.05 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AUD/TWD 21.851 21.527 21.536 21.527 21.536 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 - 1.9986 2.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 - 417.03 428.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.0653 10.0613 10.0237 10.0945 0.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AWG/GBP - 0.4239 0.4237 0.4236 0.4239 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
AWG/USD - 0.5526 - 0.5526 0.5526 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۱
AZN/RUB 39.5327 39.5738 - 39.5024 39.5804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BAM/GBP - 0.4408 0.4409 0.4408 0.4409 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BAM/USD - 0.575 0.5752 0.575 0.5752 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۴۸
BBD/EUR - 0.4324 0.4322 0.4322 0.4324 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BBD/GBP - 0.3747 0.3746 0.3746 0.3747 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BBD/USD - 0.4887 - 0.4887 0.4887 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۱
BCH/EUR - 271.5625 273.751 271.5625 277.5995 1.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
BCH/GBP - 245.5534 242.1138 242.1138 247.0809 0.92 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BCH/USD - 305.398 305.487 304.342 314.187 2.21 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۶
BDT/GBP - 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۵:۱۵
BDT/JPY - 1.3027 1.3028 1.3027 1.3028 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
BDT/USD - 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۴۱
BGN/AUD - 0.8039 0.8031 0.8027 0.8058 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
BGN/CAD - 0.7694 0.7696 0.7691 0.7716 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BGN/CNY - 3.8563 3.855 3.855 3.8617 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BGN/DKK - 3.8092 3.8094 3.8022 3.8103 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BGN/PLN - 2.1883 2.1873 2.1826 2.1883 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5736 0.5737 0.5734 0.5765 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۷
BHD/AUD - 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/EUR 2.2748 2.3376 2.3372 2.3307 2.3376 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۵
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷