شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/USD - 0.5638 - 0.5638 0.5638 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۱
BAT/USD - 0.24 0.2405 0.2388 0.245 0.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
BBD/EUR - 0.449 - 0.449 0.449 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BBD/GBP - 0.3852 - 0.3852 0.3852 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BBD/USD - 0.495 - 0.495 0.495 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۱
BCH/EUR - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰
BCH/GBP - 227.2579 - 227.2579 227.2579 1.26 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BCH/USD - 287.232 287.326 284.789 289.423 2.18 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
BDT/GBP - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BDT/JPY - 1.2831 - 1.2831 1.2831 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BDT/USD - 0.0118 - 0.0118 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۵۴
BGN/AUD - 0.8238 - 0.8238 0.8238 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BGN/CAD - 0.7467 - 0.7467 0.7467 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BGN/CNY - 3.9486 - 3.9486 3.9486 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BGN/DKK - 3.8074 - 3.8074 3.8074 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 36.0677 36.0879 36.0893 36.0246 36.0947 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۳
BGN/USD - 0.5623 0.5624 0.5623 0.563 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۴۶
BHD/AUD - 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/EUR 2.4033 2.4039 2.4043 2.4039 2.4058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۳
BHD/INR 189.7881 189.7934 189.8491 189.7934 189.9208 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۳
BHD/PKR 412.1 416.47 416.46 416.46 416.51 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BHD/USD - 2.6357 2.6359 2.6357 2.6398 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
BIF/USD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۱
BMD/BBD - 2.0134 - 2.0134 2.0134 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BMD/CAD - 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BMD/EUR - 0.9068 - 0.9068 0.9068 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BMD/GBP - 0.7759 - 0.7759 0.7759 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BMD/KYD - 0.8332 - 0.8332 0.8332 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
BND/GBP 0.5714 0.5716 - 0.5714 0.5719 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۱۵
BND/USD - 0.7336 - 0.7336 0.7336 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۱
BOB/ARS 8.6045 8.6334 - 8.6059 8.6334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
BOB/BRL 0.6005 0.6006 - 0.599 0.6006 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
BOB/CLP 109.69 109.85 - 108.14 110.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
BOB/COP 482.14 483.59 - 482.72 483.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۱۵
BOB/GBP - 0.1125 - 0.1125 0.1125 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BOB/MXN 2.7654 2.7669 2.7667 2.7631 2.767 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۳
BOB/PEN 0.486 0.4863 - 0.4859 0.4871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۱۵
BOB/PYG 932.32 936.8 - 935.13 937.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۱۵