کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/QAR 2.6791 2.6806 - 2.6791 2.6831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 44.556 - 44.556 44.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/SAR 2.7573 2.7636 - 2.7617 2.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4674 - 6.4674 6.4953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/SGD 1.0049 0.9358 - 0.9358 0.9366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/THB 24.01 20.656 - 20.654 20.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/TRY 4.4657 3.8794 - 3.8794 3.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/TWD 21.851 21.154 - 21.154 21.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 - 1.9986 2.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 - 417.03 428.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.2844 - 10.2844 10.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AWG/GBP - 0.4579 - 0.4579 0.4579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۱۵
AWG/USD - 0.5531 - 0.553 0.5532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۲۷
AZN/RUB 39.5327 39.5738 - 39.5024 39.5804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BAM/GBP - 0.4626 - 0.4626 0.4626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BAM/USD - 0.5651 - 0.5651 0.5651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۲۶
BAT/USD - 0.1951 - 0.1921 0.196 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۵۵
BBD/EUR - 0.4478 - 0.4478 0.4478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BBD/GBP - 0.4053 - 0.4053 0.4053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BBD/USD - 0.495 - 0.495 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۲۶
BCH/EUR - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰
BCH/GBP - 261.4274 - 261.4274 261.4274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BCH/USD - 302.354 302.311 301.809 304.138 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۵۷
BDT/GBP - 0.0097 - 0.0097 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BDT/JPY - 1.2618 - 1.2618 1.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
BDT/USD - 0.0118 - 0.0118 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۴۷
BGN/AUD - 0.8432 - 0.8432 0.8438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BGN/CAD - 0.7567 - 0.7567 0.7567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BGN/CNY - 4.0345 - 4.0345 4.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BGN/DKK - 3.7984 - 3.7984 3.7984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5674 - 0.5639 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۴۱
BHD/AUD - 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BHD/EUR 2.2748 2.3785 - 2.3785 2.3808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵