کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.1841 - 1.1841 1.1849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/BHD 0.2757 0.2949 - 0.2949 0.2949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
AUD/BRL 2.9789 2.7827 - 2.7765 2.7827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/BYN 1.4938 1.5002 - 1.4997 1.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 485.651 - 485.385 485.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/CNH - 4.8133 - 4.8133 4.8145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/CNY 5.0339 4.7839 - 4.7839 4.7844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/CZK 16.35 15.618 - 15.618 15.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/DKK 4.7409 4.5152 - 4.5152 4.5161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6053 - 0.6053 0.6057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/FJD 1.5365 1.4706 - 1.4706 1.4706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/GBP 0.5703 0.5488 - 0.5488 0.5494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/HKD 5.7773 5.2936 - 5.2936 5.2962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/HRK 4.7159 4.4742 - 4.4742 4.4768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/HUF 205.635 198.52 - 198.52 199.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/IDR 10533.9 9380.3 - 9376.4 9380.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/INR 51.372 48.239 - 48.232 48.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 - 0.5237 0.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 818.82 - 818.82 820.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/LBP 1083.02 1133.88 - 1116.48 1134.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.3779 - 1.3777 1.3779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 1.9798 - 1.9798 1.9809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/MAD 6.7789 6.4532 - 6.4532 6.4611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/MXN 13.9207 13.4337 - 13.4337 13.4369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/MYR 3.0139 2.8279 - 2.8278 2.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/NAD 10.591 10.7014 - 10.6956 10.7116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.0279 - 6.0279 6.0279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/NPR 80.78 82.94 - 82.92 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 - 0.7484 0.7529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.2932 - 2.2932 2.2932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/PHP 39.24 35.357 - 35.357 35.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AUD/PKR 89.997 106.242 - 106.242 106.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
AUD/PLN 2.7283 2.6453 - 2.6453 2.6513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵