شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2359 1.2355 1.2355 1.2359 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/BHD 0.2757 0.2949 - 0.2949 0.2949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
AUD/BRL 2.9789 2.6407 - 2.6403 2.6411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
AUD/BYN 1.4938 1.5002 - 1.4997 1.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 472.28 472.125 472.125 472.28 0.06 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/CNH - 4.8317 4.8282 4.8282 4.8317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/CNY 5.0339 4.8314 4.8271 4.8271 4.8314 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/CZK 16.35 16.214 16.195 16.195 16.214 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/DKK 4.7409 4.7138 4.7086 4.7086 4.7138 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6318 0.6311 0.6311 0.6318 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/FJD 1.5365 1.5032 - 1.5032 1.5032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
AUD/GBP 0.5703 0.5529 0.5521 0.5521 0.5529 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/HKD 5.7773 5.5996 5.5969 5.5969 5.5996 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/HRK 4.7159 4.6812 4.6797 4.6797 4.6812 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/HUF 205.635 200.76 200.59 200.59 200.76 0.14 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/IDR 10533.9 10074.7 10065 10065 10074.7 4.10 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/INR 51.372 50.892 - 50.878 50.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 - 0.5237 0.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 803.31 802.57 802.57 803.31 0.24 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/LBP 1083.02 1133.88 - 1116.48 1134.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4482 - 1.4482 1.4482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۲۱
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.0931 2.0923 2.0923 2.0931 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/MAD 6.7789 6.8051 6.8028 6.8028 6.8051 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/MXN 13.9207 13.742 13.7331 13.7331 13.742 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/MYR 3.0139 2.9138 2.912 2.912 2.9138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/NAD 10.591 10.7014 - 10.6956 10.7116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.162 6.1522 6.1522 6.162 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/NPR 80.78 82.94 - 82.92 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 - 0.7484 0.7529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.3443 - 2.3443 2.3443 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
AUD/PHP 39.24 37.288 - 37.288 37.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
AUD/PKR 89.997 98.744 - 98.744 98.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
AUD/PLN 2.7283 2.7349 2.7311 2.7311 2.7349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۶