کالایاب
شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.1954 1.1939 1.1922 1.1954 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
AUD/BHD 0.2757 0.2949 - 0.2949 0.2949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
AUD/BRL 2.9789 2.6596 2.6591 2.6526 2.6596 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/BYN 1.4938 1.5002 - 1.4997 1.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 473.87 474.862 473.87 476.41 0.48 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/CNH - 4.7828 4.7869 4.7542 4.7869 0.03 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/CNY 5.0339 4.7839 4.7899 4.7553 4.7899 0.03 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/CZK 16.35 15.613 15.624 15.593 15.624 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/DKK 4.7409 4.5633 4.5572 4.5494 4.5633 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6112 0.6113 0.6094 0.6113 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/FJD 1.5365 1.4925 1.4968 1.4846 1.4968 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/GBP 0.5703 0.5466 0.5475 0.5439 0.5475 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/HKD 5.7773 5.4358 5.44 5.4163 5.44 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/HRK 4.7159 4.5218 4.522 4.513 4.522 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/HUF 205.635 197.77 197.79 197.38 197.79 0.44 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/IDR 10533.9 9703 9705.2 9627 9812.7 47.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/INR 51.372 48.18 48.269 48.18 48.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 - 0.5237 0.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 804.29 804.33 802.87 804.33 1.28 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/LBP 1083.02 1133.88 - 1116.48 1134.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4049 1.4056 1.401 1.4056 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.0417 2.0436 2.0333 2.0436 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/MAD 6.7789 6.6187 6.6235 6.5937 6.6235 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/MXN 13.9207 13.3494 13.3617 13.2336 13.3617 0.11 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/MYR 3.0139 2.8819 2.8833 2.8662 2.8833 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/NAD 10.591 10.7014 - 10.6956 10.7116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 5.9062 5.9125 5.8906 5.9125 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/NPR 80.78 82.94 - 82.92 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 - 0.7484 0.7529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.3035 - 2.3035 2.3035 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
AUD/PHP 39.24 35.745 35.721 35.665 35.745 0.16 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/PKR 89.997 109.49 109.53 109.28 109.53 0.84 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/PLN 2.7283 2.5987 2.5972 2.5917 2.5987 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱