شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2609 - 0.2609 0.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۶
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.1962 - 0.1962 0.1962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۶
DKK/CHF 15.276 14.707 - 14.707 14.707 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0571 - 1.0571 1.0571 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/COP 461.84 513.84 - 513.84 513.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۶
DKK/CZK 3.4471 3.428 - 3.428 3.428 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.1338 - 0.1338 0.1338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۶
DKK/GBP 0.1203 0.1151 - 0.1151 0.1151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۶
DKK/HKD 1.2184 1.1723 - 1.1723 1.1723 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/HUF 43.341 44.178 - 44.178 44.178 0.12 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.6224 - 10.6224 10.6224 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/ISK - 18.59 - 18.59 18.59 0.07 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 16.2009 - 16.2009 16.2009 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/LVL - 0.0941 - 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 2.8552 - 2.8552 2.8552 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/MYR 0.6357 0.6255 - 0.6255 0.6255 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.3683 - 1.3683 1.3683 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.234 - 0.234 0.234 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 7.6323 - 7.6323 7.6323 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/PKR 18.71 23.311 - 23.311 23.311 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/PLN 0.5754 0.5726 - 0.5726 0.5726 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷