شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5805
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:13:09
0 (2.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

593
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
37 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
42 (6.56%)
تغییر ۶ ماهه
74 (11.05%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2441 1.2448 1.241 1.2453 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
BGN/AUD - 0.8038 0.8033 0.8029 0.8057 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
BGN/CAD - 0.7769 0.7757 0.7757 0.7769 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
BGN/CNY - 3.9973 3.9948 3.9875 3.9973 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
BGN/DKK - 3.8077 3.8075 3.8016 3.8077 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
BGN/PLN - 2.1943 2.1927 2.1923 2.1943 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۹
BGN/RUB 39.8476 39.8522 39.8405 39.7802 39.8522 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5805 0.5806 0.579 0.5811 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۵:۱۳
CAD/BGN - 1.287 1.2889 1.287 1.2889 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
CHF/BGN 1.7061 1.7264 1.7272 1.7211 1.7272 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BGN - 0.25 0.2501 0.2496 0.2504 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
DKK/BGN 0.2612 0.2615 0.261 0.261 0.2615 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
EUR/BGN 1.9483 1.9519 1.952 1.9482 1.9521 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶
GBP/BGN 2.1723 2.1637 2.1641 2.1637 2.1717 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۱۵
RUB/BGN 0.025 0.0252 0.0254 0.0252 0.0255 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7154 1.7228 1.723 1.7203 1.7311 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۵:۱۵