شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/XOF Bid 39.35 - 39.35 40.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
USD/BRLT Bid 3.98 - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۳
XAGG/TRY Bid 2.8799 - 2.8701 2.8825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
XAGG/USD Bid 0.5605 - 0.5564 0.5614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۱۳
AMDRUBFIX= Bid 13.9114 - 13.8918 13.9114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AUDRUBFIX= Bid 49.4298 - 49.1225 49.4298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AZNRUBFIX= Bid 39.5982 - 39.5982 39.5996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BGNRUBFIX= Bid 39.5725 - 39.1976 39.5725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BRLRUBFIX= Bid 16.9313 - 16.9313 17.1717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BYNRUBFIX= Bid 32.9063 - 32.8512 32.9063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CADRUBFIX= Bid 51.5685 - 51.4282 51.5685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CHFRUBFIX= Bid 67.9942 - 67.4844 67.9942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CNYRUBFIX= Bid 98.145 - 98.0454 98.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CZKRUBFIX= Bid 30.0843 - 29.8263 30.0843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
DKKRUBFIX= Bid 98.8974 - 98.8974 98.8974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۱۸
EURRUBFIX= Bid 77.3491 - 76.7204 77.3491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBPRUBFIX= Bid 86.1495 - 85.5681 86.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
HKDRUBFIX= Bid 85.5785 - 85.5785 85.5827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
HUFRUBFIX= Bid 23.9431 - 23.6827 23.9431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
INRRUBFIX= Bid 96.3752 - 96.3752 96.4963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
JPYRUBFIX= Bid 60.9686 - 60.7119 60.9686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
KGSRUBFIX= Bid 96.8964 - 96.8789 96.8964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
KRWRUBFIX= Bid 60.1051 - 59.914 60.1051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
KZTRUBFIX= Bid 18.5971 - 18.5971 18.6029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
MDLRUBFIX= Bid 40.1664 - 40.1318 40.1664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
NOKRUBFIX= Bid 79.8269 - 79.533 79.8269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
PLNRUBFIX= Bid 17.9698 - 17.8397 17.9698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
RONRUBFIX= Bid 16.6687 - 16.478 16.6687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SEKRUBFIX= Bid 73.6911 - 73.2334 73.6911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SGDRUBFIX= Bid 49.1501 - 48.9941 49.1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TJSRUBFIX= Bid 71.2888 - 71.2888 71.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TMTRUBFIX= Bid 19.2213 - 19.2213 19.2219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TRYRUBFIX= Bid 10.9588 - 10.9588 10.9954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
UAHRUBFIX= Bid 24.2609 - 24.253 24.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
USDRUBFIX= Bid 64.3455 - 64.3455 64.3455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۵۹
UZSRUBFIX= Bid 86.0844 - 86.0844 86.2397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
XDRRUBFIX= Bid 93.3254 - 93.2475 93.3254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZARRUBFIX= Bid 46.7048 - 46.442 46.7048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CHF/RUB RTS Bid 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
JPY/RUB RTS Bid 0.6103 - 0.6087 0.6104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲