بازارهای ارزی

currency crosses ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/PLN Ask 3.5924 3.5943 3.5831 3.601 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/NOK Ask 7.9565 7.9637 7.9458 7.9737 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ILS Ask 3.5011 3.4999 3.4961 3.5092 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XAU/USD Ask 1283.66 1283.5 1277.17 1285.61 2.59 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XAG/USD Ask 17.045 17.036 16.948 17.08 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/HUF Ask 261.53 261.66 261 262.08 0.05 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CZK Ask 21.8215 21.8335 21.7663 21.8475 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/THB Ask 33.134 33.135 33.11 33.229 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/AED Ask 3.674 3.6741 3.6734 3.6741 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/JOD Ask 0.7115 - 0.71 0.7121 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
USD/KWD Ask 0.3027 - 0.3026 0.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/SAR Ask 3.7548 3.7545 3.7505 3.7553 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/KRW Ask 1132.85 1133.93 1131.04 1136.25 0.56 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BRL/USD Ask 0.3155 - 0.3149 0.3169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
CAD/USD Ask 0.8024 0.8022 0.8012 0.8034 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CHF/USD Ask 1.0227 1.0217 1.0189 1.0227 0.00 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FJD/USD Ask 0.4911 - 0.4911 0.4911 0.00 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
GHS/USD Ask 0.2294 - 0.2294 0.2294 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
JPY/USD Ask 0.0089 - 0.0089 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۵۸
KYD/USD Ask 1.2294 - 1.2294 1.2294 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
SGD/USD Ask 0.7365 0.7363 0.7357 0.7376 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ALL Ask 115.3 - 115.3 115.3 1.65 1.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/AMD Ask 504.73 - 504.73 504.81 23.23 4.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/ANG Ask 1.8211 - 1.8211 1.8211 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/ARS Ask 17.341 17.343 17.3381 17.3455 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/AUD Ask 1.2725 1.2731 1.2701 1.2753 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/BBD Ask 2.0369 - 2.0369 2.0372 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BDT Ask 83.674 - 83.674 83.686 1.09 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BGN Ask 1.6689 1.6702 1.6625 1.6702 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/BHD Ask 0.3797 0.3798 0.3796 0.3799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
USD/BIF Ask 1767.5 - 1767.5 1767.6 3.50 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BND Ask 1.3743 - 1.3743 1.3744 0.02 1.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BOB Ask 7.0551 - 7.0551 7.0561 0.10 1.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BRL Ask 3.1731 3.1749 3.1724 3.1765 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/BSD Ask 1.0024 - 1.0024 1.0025 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BWP Ask 10.403 - 10.403 10.404 0.04 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BZD Ask 2.0453 - 2.0453 2.0454 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/CLP Ask 631.71 - 631.71 631.71 6.01 0.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/COP Ask 2927 2981.9 2925.08 2981.9 1.92 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
USD/CRC Ask 579.77 - 579.77 579.85 2.10 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/CUP Ask 1.0217 - 1.0217 1.0217 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/DJF Ask 177.72 - 177.72 177.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
USD/DOP Ask 48.109 - 48.109 48.12 0.23 0.48% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/DZD Ask 114.67 114.698 114.54 114.731 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/EGP Ask 17.6605 17.6682 17.6287 17.7043 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ETB Ask 27.083 - 27.083 27.087 0.57 2.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/EUR Ask 0.8474 0.8479 0.8462 0.8489 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/FJD Ask 2.0572 - 2.0572 2.0572 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/GBP Ask 0.7602 0.7604 0.7561 0.7611 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/GEL Ask 2.51 - 2.494 2.5125 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۷
USD/GHS Ask 4.4006 - 4.4006 4.4012 0.01 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/GMD Ask 47.85 - 47.85 47.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
USD/GNF Ask 9066.7 - 9066.7 9068.1 33.30 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/GTQ Ask 7.496 - 7.496 7.4971 0.03 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/HNL Ask 23.928 - 23.928 23.933 0.45 1.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/HRK Ask 6.3671 6.3697 6.3537 6.3759 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/HTG Ask 63.64 - 63.64 63.643 0.24 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/IDR Ask 13529 13530 13509 13541 24.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
USD/IQD Ask 1188.3 - 1188.3 1188.3 2.30 0.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/IRR Ask 34245 - 34245 34245 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
USD/ISK Ask 105.74 105.78 105.57 105.9 0.05 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/JMD Ask 128.56 - 128.56 128.57 0.59 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/KES Ask 105.3 105.25 104.99 105.3 0.16 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/KHR Ask 4105.5 - 4105.5 4105.7 50.50 1.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/KMF Ask 418.08 - 418.08 418.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۷
USD/KZT Ask 334.9 - 334.9 334.93 1.23 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/LAK Ask 8482.3 - 8482.3 8482.4 156.30 1.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/LBP Ask 1544.6 - 1544.6 1544.6 31.60 2.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/LKR Ask 156.05 - 156.05 156.06 0.57 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/LSL Ask 13.625 - 13.625 13.625 0.06 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/LYD Ask 1.3901 - 1.3901 1.3901 0.02 1.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/MAD Ask 9.451 9.4555 9.4385 9.6791 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/MDL Ask 17.529 - 17.529 17.529 0.06 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/MGA Ask 3091.1 - 3091.1 3091.2 1.10 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MKD Ask 52.605 52.545 52.47 52.645 0.02 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/MMK Ask 1381.3 - 1381.3 1381.4 5.10 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MOP Ask 8.1823 - 8.1823 8.1825 0.03 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MRO Ask 360.38 - 360.38 360.44 7.62 2.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MUR Ask 35.223 35.228 35.216 35.231 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/MVR Ask 15.6 - 15.6 15.61 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۷
USD/MWK Ask 733.3 - 733.3 733.33 16.70 2.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MYR Ask 4.226 4.2285 4.222 4.229 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/NAD Ask 13.624 - 13.624 13.626 0.05 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/NGN Ask 361 - 361 361 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۴۱
USD/NIO Ask 31.064 - 31.064 31.069 0.26 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/NPR Ask 105.24 - 105.24 105.24 0.38 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/NZD Ask 1.4226 1.4228 1.3952 1.4228 0.02 1.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/OMR Ask 0.3863 0.3864 0.386 0.3864 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
USD/PAB Ask 1.0176 - 1.0176 1.0178 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/PEN Ask 3.2997 - 3.2997 3.3002 0.06 1.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/PGK Ask 3.2583 - 3.2583 3.2585 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/PHP Ask 51.577 51.515 51.404 51.665 0.06 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/PKR Ask 106.29 - 106.29 106.29 0.79 0.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/PYG Ask 5726.4 - 5726.4 5726.4 20.90 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/QAR Ask 3.795 - 3.6429 3.795 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
USD/RON Ask 3.8962 3.8995 3.887 3.9037 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/RSD Ask 101.385 101.43 100.85 101.625 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/RWF Ask 863.22 - 863.22 863.26 12.22 1.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SCR Ask 14.228 14.229 14.225 14.469 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
USD/SDG Ask 6.6954 - 6.6954 6.6964 0.02 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SOS Ask 623 - 623 623 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ساعت ۰:۴۴
USD/STD Ask 20773 - 20773 20774 277.00 1.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SVC Ask 8.9223 - 8.9223 8.9226 0.03 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SYP Ask 516 - 516 516 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
USD/SZL Ask 13.602 - 13.602 13.605 0.02 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/TND Ask 2.4712 2.4771 2.4675 2.4975 0.03 1.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/TTD Ask 6.8332 - 6.8332 6.8336 0.06 0.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/TWD Ask 30.263 30.268 30.193 30.272 0.02 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/TZS Ask 2279.4 - 2279.4 2279.6 29.50 1.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UAH Ask 26.586 - 26.586 26.587 0.15 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UGX Ask 3680.2 - 3680.2 3680.8 13.40 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UYU Ask 29.81 - 29.81 29.814 0.32 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UZS Ask 8059.9 - 8059.9 8061 20.10 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/VEF Ask 10.01 - 9.9889 10.175 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
USD/VND Ask 22978 - 22978 22982 258.00 1.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/VUV Ask 117 - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
USD/XAF Ask 556.17 - 556.17 556.2 2.05 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/XCD Ask 2.7169 - 2.7169 2.7169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
USD/XOF Ask 556.18 - 556.18 556.2 5.82 1.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/XPF Ask 101.12 - 101.12 101.13 0.71 0.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/YER Ask 250.75 - 250.75 250.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
USD/ZMK Ask 9.78 - 9.78 9.78 0.03 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
AED/USD Ask 0.2723 - 0.2723 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۹:۴۶
ARS/USD Ask 0.0577 - 0.0576 0.0578 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
CNY/USD Ask 0.151 0.1509 0.1507 0.151 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۰
DKK/USD Ask 0.1585 0.1584 0.1583 0.1589 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
HKD/USD Ask 0.1282 - 0.1282 0.1282 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۵۶
ILS/USD Ask 0.2859 0.2858 0.2855 0.2872 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
MXN/USD Ask 0.0531 0.053 0.053 0.0532 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
NOK/USD Ask 0.1257 0.1256 0.1255 0.126 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PLN/USD Ask 0.2785 0.2784 0.2779 0.2795 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
RUB/USD Ask 0.0174 0.0173 0.0173 0.0174 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
SAR/USD Ask 0.2669 0.267 0.2669 0.267 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
SEK/USD Ask 0.1226 0.1225 0.1224 0.1231 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
TRY/USD Ask 0.2727 0.2725 0.272 0.2731 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
TWD/USD Ask 0.0331 - 0.0331 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۴۰
VEF/USD Ask 0.1003 - 0.0984 0.1003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
ZAR/USD Ask 0.0738 0.0737 0.0736 0.074 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
UYU/USD Ask 0.0347 - 0.0347 0.0347 0.00 2.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
PYG/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
CLP/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۳:۳۴
COP/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۳:۵۹
PEN/USD Ask 0.3161 - 0.316 0.3161 0.01 2.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
NIO/USD Ask 0.0331 - 0.0331 0.0331 0.00 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
BOB/USD Ask 0.1489 - 0.1489 0.1489 0.00 2.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
KRW/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
EGP/USD Ask 0.0568 0.0567 0.0567 0.0569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
GAU/USD Ask 41.274 41.271 41.066 41.337 0.08 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
LTC/USD Ask 59.7045 59.4356 58.4659 61.6117 1.26 2.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
USD/BYN Ask 1.9564 - 1.9564 1.9564 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/MZN Ask 61.77 - 61.77 61.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۷
INR/USD Ask 0.0154 - 0.0154 0.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۱۷
JOD/USD Ask 1.4154 - 1.4124 1.416 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
KWD/USD Ask 3.321 3.3213 3.3206 3.3218 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
USD/AZN Ask 1.71 - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
USD/CNH Ask 6.6267 6.6266 6.616 6.6413 0.01 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/KGS Ask 68.6136 - 68.6136 68.6136 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
USD/TJS Ask 8.8698 - 8.8698 8.8701 0.03 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/JPY RTS Ask 112.7 112.67 112.56 113.04 0.22 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CHF RTS Ask 0.9786 0.9788 0.9786 0.9816 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MYR/USD Ask 0.2369 0.2368 0.2367 0.2371 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
UAH/USD Ask 0.0384 - 0.0384 0.0384 0.00 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
HUF/USD Ask 0.0038 - 0.0038 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۰۷
XRP/USD Ask 0.2127 0.211 0.2058 0.22 0.00 1.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
DASH/USD Ask 295.68 295.24 292.4 298.71 4.10 1.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ETC/USD Ask 11.371 11.3604 11.1249 11.5378 0.25 2.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
XMR/USD Ask 89.26 89.3 87.54 90.5 1.28 1.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ZEC/USD Ask 222.18 221.99 221.4 226 0.18 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
EOS/USD Ask 0.5742 0.5734 0.5449 0.5742 0.02 3.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BCH/USD Ask 329.11 331.42 327.96 339.54 2.47 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
IOT/USD Ask 0.4579 0.4574 0.4391 0.4676 0.02 3.67% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
DSH/USD Ask 337.72 - 303.41 339.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
IDR/USD Ask 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۴
ANS/USD Ask 29.353 29.356 28.575 30.3 0.59 2.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USDT/USD Ask 1.0044 1.0058 1.0028 1.0096 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XEM/USD Ask 0.229 0.2304 0.2181 0.2304 0.01 4.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
QTUM/USD Ask 14.8169 - 11.8 14.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
WAVES/USD Ask 3.9939 4.0031 3.9939 4.1216 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
LSK/USD Ask 5.47 - 5.47 5.47 0.03 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۳۱
OMG/USD Ask 7.9878 7.9829 7.892 8.189 0.12 1.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
NXT/USD Ask 0.0655 0.0653 0.064 0.0667 0.00 0.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
XLM/USD Ask 0.0306 0.0308 0.0306 0.0357 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
REP/USD Ask 18.4721 18.5479 18.2904 18.6438 0.10 0.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۴۰
DOGE/USD Ask 0.0011 0.001 0.001 0.0011 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
MAID/USD Ask 0.402 0.3987 0.3923 0.404 0.02 4.42% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
BCN/USD Ask 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
TNT/USD Ask 0.0537 0.0532 0.0525 0.0548 0.00 0.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
ADX/USD Ask 0.8544 0.856 0.8409 0.8815 0.01 1.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
DNT/USD Ask 0.0415 0.0413 0.0382 0.0415 0.00 8.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PAY/USD Ask 2.0158 2.0249 1.9423 2.0532 0.08 4.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸
GNT/USD Ask 0.2191 0.2185 0.2125 0.2191 0.01 3.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ZRX/USD Ask 0.2263 0.2279 0.2151 0.2295 0.01 2.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
STX/USD Ask 0.506 0.5043 0.4822 0.5203 0.02 3.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
MCO/USD Ask 8.1458 8.1315 7.8018 8.413 0.23 2.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ICN/USD Ask 1.3881 1.391 1.3657 1.409 0.02 1.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BAT/USD Ask 0.1642 0.1646 0.1589 0.167 0.01 3.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
WINGS/USD Ask 0.4818 0.4817 0.4431 0.513 0.04 8.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
TKN/USD Ask 1.1649 1.1673 1.1038 1.1673 0.06 5.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۰
GNO/USD Ask 79.7823 79.9657 79.7823 81.6852 0.28 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
CVC/USD Ask 0.342 0.3417 0.3229 0.3524 0.02 6.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
SNGLS/USD Ask 0.1529 0.1536 0.1513 0.1602 0.00 1.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MLN/USD Ask 71.1138 71.2916 69.2837 72.2807 1.62 2.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
STORJ/USD Ask 0.4262 0.4271 0.3868 0.4291 0.04 10.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DGD/USD Ask 71.2335 71.1196 68.773 71.9333 2.61 3.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۰
EDG/USD Ask 0.5212 0.5222 0.5212 0.5385 0.00 0.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸
MGO/USD Ask 0.3872 0.3866 0.3813 0.3884 0.01 1.60% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
CFI/USD Ask 0.0897 0.0896 0.0889 0.0908 0.00 0.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
ANT/USD Ask 1.8401 1.8391 1.6028 1.8687 0.24 15.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
BNT/USD Ask 2.114 2.1229 2.114 2.1554 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۱۹
SNT/USD Ask 0.0279 0.028 0.027 0.0289 0.00 3.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۹
1ST/USD Ask 0.2747 0.2753 0.2739 0.2841 0.00 0.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۵
RLC/USD Ask 0.4619 0.4599 0.4412 0.4653 0.01 1.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
XPT/USD Ask 961.1 963 959.5 966.4 1.10 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XPD/USD Ask 923.9 923.8 918.2 925 1.40 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
WTI/USD Ask 51.35 51.39 51.23 52.15 0.68 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
STRAT/USD Ask 3.4 - 3.4 3.45 0.20 6.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۵۸
GBP/USD Ask 1.3156 1.3154 1.3143 1.3228 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/JPY Ask 112.69 112.68 112.57 113.13 0.24 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CHF Ask 0.9785 0.9789 0.9785 0.9822 0.00 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
AUD/USD Ask 0.786 0.7859 0.7843 0.7876 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CAD Ask 1.2464 1.2466 1.2455 1.2485 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
NZD/USD Ask 0.7032 0.7031 0.7031 0.7169 0.01 1.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
USD/ZAR Ask 13.5587 13.5701 13.515 13.5983 0.02 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/TRY Ask 3.667 3.6692 3.6607 3.6849 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD Ask 5612.6 5617.5 5409.4 5662.1 207.50 3.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/MXN Ask 18.8408 18.8509 18.8166 18.9003 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/SEK Ask 8.1562 8.1605 8.1274 8.1732 0.01 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/SGD Ask 1.3593 1.3594 1.3569 1.3605 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/DKK Ask 6.3087 6.3118 6.3008 6.3199 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/HKD Ask 7.8041 7.8036 7.7998 7.8103 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/INR Ask 65.04 65.06 64.978 65.135 0.02 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CNY Ask 6.6244 6.6249 6.6223 6.6374 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/RUB Ask 57.5947 57.6155 57.4032 57.6893 0.16 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD Ask 307.86 308.06 302.84 316.5 4.88 1.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
EUR/USD Ask 1.1802 1.1796 1.1782 1.182 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

currency crosses bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/PLN Bid 3.5901 3.592 3.5781 3.5985 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/NOK Bid 7.952 7.9592 7.9413 7.9692 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ILS Bid 3.4981 3.499 3.483 3.503 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XAU/USD Bid 1283.31 1283.07 1276.86 1285.21 2.59 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XAG/USD Bid 17.006 16.997 16.91 17.04 0.03 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/HUF Bid 261.36 261.51 260.53 261.92 0.09 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CZK Bid 21.7885 21.8005 21.7335 21.8146 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/THB Bid 33.125 33.122 33.035 33.179 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/AED Bid 3.672 3.6721 3.6717 3.6727 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/JOD Bid 0.7065 - 0.7062 0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
USD/KWD Bid 0.3017 - 0.3016 0.3017 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/SAR Bid 3.7463 3.7461 3.7454 3.7495 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/KRW Bid 1132.6 1131.93 1129.95 1133.86 1.19 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BRL/USD Bid 0.3152 - 0.3146 0.3166 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
CAD/USD Bid 0.8023 0.8021 0.801 0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CHF/USD Bid 1.0218 1.0216 1.018 1.0219 0.00 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FJD/USD Bid 0.4861 - 0.4861 0.4861 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
GHS/USD Bid 0.2272 - 0.2272 0.2272 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
JPY/USD Bid 0.0089 0.0088 0.0088 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
KYD/USD Bid 1.1802 - 1.1802 1.1802 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
SGD/USD Bid 0.736 0.7362 0.7354 0.7375 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ALL Bid 111.06 - 111.06 111.06 1.79 1.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/AMD Bid 453.86 - 453.86 453.93 27.64 6.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/ANG Bid 1.7363 - 1.7363 1.7363 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/ARS Bid 17.331 17.333 17.3281 17.337 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/AUD Bid 1.2724 1.2727 1.27 1.2752 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/BBD Bid 1.9521 - 1.9521 1.9524 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BDT Bid 80.621 - 80.621 80.633 1.62 2.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BGN Bid 1.6489 1.6502 1.6454 1.6522 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/BHD Bid 0.3746 0.3747 0.3745 0.3748 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
USD/BIF Bid 1720 - 1720 1720.1 11.00 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BND Bid 1.3319 - 1.3319 1.332 0.03 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BOB Bid 6.7159 - 6.7159 6.7169 0.14 2.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BRL Bid 3.1701 3.1681 3.1665 3.1703 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/BSD Bid 0.9905 - 0.9905 0.9906 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/BWP Bid 10.132 - 10.132 10.132 0.11 1.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/BZD Bid 1.9605 - 1.9605 1.9606 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/CLP Bid 607.97 - 607.97 607.97 16.73 2.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/COP Bid 2923.5 2897.1 2897.1 2923.5 1.92 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
USD/CRC Bid 556.03 - 556.03 556.11 2.02 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/CUP Bid 0.9708 - 0.9708 0.9709 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۴۱
USD/DJF Bid 177.72 - 177.72 177.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۱۶
USD/DOP Bid 46.752 - 46.752 46.763 1.04 2.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/DZD Bid 113.82 113.698 113.69 113.82 0.02 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/EGP Bid 17.6005 17.6082 17.5687 17.65 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ETB Bid 26.659 - 26.659 26.663 0.24 0.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/EUR Bid 0.8473 0.8478 0.8461 0.8488 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/FJD Bid 2.0362 - 2.0362 2.0362 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/GBP Bid 0.7601 0.7603 0.7561 0.7609 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/GEL Bid 2.46 - 2.46 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۷
USD/GHS Bid 4.3582 - 4.3582 4.3588 0.04 0.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/GMD Bid 47.05 - 47 47.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
USD/GNF Bid 8914.1 - 8914.1 8915.5 14.10 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/GTQ Bid 7.1569 - 7.1569 7.1579 0.03 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/HNL Bid 23.08 - 23.08 23.085 0.24 1.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/HRK Bid 6.3621 6.3647 6.3487 6.3709 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/HTG Bid 61.945 - 61.945 61.947 0.23 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/IDR Bid 13515 13516 13495 13527 24.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
USD/IQD Bid 1137.4 - 1137.4 1137.4 43.60 3.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/IRR Bid 34243 - 34243 34243 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
USD/ISK Bid 105.14 105.18 104.97 105.3 0.05 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/JMD Bid 125.51 - 125.51 125.52 1.50 1.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/KES Bid 101.91 101.9 101.6 101.91 0.16 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
USD/KHR Bid 3935.9 - 3935.9 3936.2 89.10 2.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/KMF Bid 417.38 - 417.38 417.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۷
USD/KZT Bid 329.81 - 329.81 329.85 3.56 1.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/LAK Bid 8058.4 - 8058.4 8058.4 257.60 3.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/LBP Bid 1476.7 - 1476.7 1476.7 31.30 2.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/LKR Bid 150.12 - 150.12 150.12 0.54 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/LSL Bid 13.235 - 13.235 13.235 0.33 2.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/LYD Bid 1.3392 - 1.3392 1.3392 0.01 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/MAD Bid 9.401 9.4055 9.1685 9.413 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/MDL Bid 17.02 - 17.02 17.02 0.06 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/MGA Bid 3006.3 - 3006.3 3006.4 48.70 1.62% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MKD Bid 51.842 51.845 51.735 51.915 0.02 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/MMK Bid 1344 - 1344 1344.1 4.90 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MOP Bid 7.8431 - 7.8431 7.8433 0.03 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MRO Bid 348.51 - 348.51 348.56 12.49 3.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MUR Bid 32.678 32.682 32.673 32.687 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/MVR Bid 15.2 - 15.2 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۷
USD/MWK Bid 726.51 - 726.51 726.55 6.51 0.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/MYR Bid 4.221 4.2235 4.217 4.224 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
USD/NAD Bid 13.234 - 13.234 13.236 0.33 2.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/NGN Bid 351 - 351 360 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
USD/NIO Bid 30.216 - 30.216 30.221 0.08 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/NPR Bid 102.35 - 102.35 102.36 0.38 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/NZD Bid 1.4222 1.4224 1.3948 1.4224 0.02 1.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/OMR Bid 0.3838 0.3837 0.3835 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
USD/PAB Bid 0.9752 - 0.9752 0.9754 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/PEN Bid 3.164 - 3.164 3.1645 0.07 2.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/PGK Bid 3.1226 - 3.1226 3.1228 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/PHP Bid 51.377 51.495 51.25 51.495 0.06 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/PKR Bid 103.58 - 103.58 103.58 1.72 1.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/PYG Bid 5506 - 5506 5506 20.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/QAR Bid 3.775 - 3.6389 3.775 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
USD/RON Bid 3.8897 3.8895 3.8778 3.8972 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/RSD Bid 100.385 100.43 100.19 100.92 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/RWF Bid 837.78 - 837.78 837.83 6.78 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SCR Bid 12.533 12.532 12.531 12.775 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/SDG Bid 6.6106 - 6.6106 6.6116 0.02 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SOS Bid 557 - 557 559 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
USD/STD Bid 20773 - 20773 20774 323.00 1.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SVC Bid 8.5153 - 8.5153 8.5156 0.03 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/SYP Bid 514 - 514 514 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
USD/SZL Bid 13.263 - 13.263 13.266 0.31 2.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/TND Bid 2.4612 2.4671 2.4575 2.4875 0.03 1.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/TTD Bid 6.5789 - 6.5789 6.5792 0.15 2.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/TWD Bid 30.233 30.238 30.163 30.246 0.02 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/TZS Bid 2194.6 - 2194.6 2194.8 51.70 2.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UAH Bid 26.077 - 26.077 26.078 0.34 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UGX Bid 3603.9 - 3603.9 3604.4 13.10 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UYU Bid 28.792 - 28.792 28.797 0.68 2.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/UZS Bid 8000.5 - 8000.5 8001.7 29.50 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/VEF Bid 9.97 - 9.97 10.1675 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
USD/VND Bid 22300 - 22300 22303 419.00 1.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/VUV Bid 113 - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۴۳
USD/XAF Bid 556.17 - 556.17 556.2 2.05 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/XCD Bid 2.6882 - 2.6882 2.6882 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۴۳
USD/XOF Bid 556.18 - 556.18 556.2 3.18 0.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/XPF Bid 101.12 - 101.12 101.13 0.21 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/YER Bid 249.75 - 249.75 249.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۳
USD/ZMK Bid 9.7 - 9.7 9.7 0.02 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
AED/USD Bid 0.2722 - 0.2722 0.2722 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۳۴
ARS/USD Bid 0.0577 - 0.0575 0.0577 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
CNY/USD Bid 0.1509 0.151 0.1507 0.151 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۱۹
DKK/USD Bid 0.1585 0.1584 0.1582 0.1587 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
HKD/USD Bid 0.1281 - 0.1281 0.1281 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۵۶
ILS/USD Bid 0.2856 0.2857 0.2848 0.286 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
MXN/USD Bid 0.0531 0.053 0.0529 0.0531 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
NOK/USD Bid 0.1256 0.1255 0.1254 0.1258 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PLN/USD Bid 0.2783 0.2782 0.2777 0.2792 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
RUB/USD Bid 0.0174 0.0173 0.0173 0.0174 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
SAR/USD Bid 0.2663 0.2664 0.2663 0.2664 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
SEK/USD Bid 0.1225 0.1224 0.1224 0.123 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
TRY/USD Bid 0.2726 0.2724 0.2714 0.2731 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
TWD/USD Bid 0.033 - 0.033 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
VEF/USD Bid 0.0999 - 0.0983 0.1001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۷
ZAR/USD Bid 0.0737 0.0738 0.0735 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
UYU/USD Bid 0.0336 - 0.0335 0.0336 0.00 0.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
PYG/USD Bid 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۳:۲۸
CLP/USD Bid 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۵۲
COP/USD Bid 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۱۳
PEN/USD Bid 0.3031 - 0.303 0.3031 0.01 1.85% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
NIO/USD Bid 0.0322 - 0.0322 0.0322 0.00 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
BOB/USD Bid 0.1417 - 0.1417 0.1417 0.00 1.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
KRW/USD Bid 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۴۶
EGP/USD Bid 0.0566 0.0565 0.0565 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
GAU/USD Bid 41.254 41.251 41.046 41.317 0.08 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
LTC/USD Bid 59.3174 59.511 58.0982 61.2316 1.34 2.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/BYN Bid 1.9479 - 1.9479 1.9479 0.01 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
USD/MZN Bid 60.64 - 60.64 60.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۷
INR/USD Bid 0.0154 - 0.0154 0.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۰۷
JOD/USD Bid 1.4055 - 1.4043 1.4085 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
KWD/USD Bid 3.2976 3.2979 3.2973 3.2985 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
USD/AZN Bid 1.687 - 1.687 1.7001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
USD/CNH Bid 6.6234 6.6265 6.6139 6.6379 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/KGS Bid 68.6136 - 68.6136 68.6136 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
USD/TJS Bid 8.6578 - 8.6578 8.6581 0.03 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۳۴
USD/JPY RTS Bid 112.7 112.67 112.56 113.04 0.22 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CHF RTS Bid 0.9786 0.9788 0.9786 0.9816 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MYR/USD Bid 0.2366 0.2365 0.2365 0.2368 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
UAH/USD Bid 0.0376 - 0.0376 0.0376 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۱۰
HUF/USD Bid 0.0038 - 0.0038 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۳۷
XRP/USD Bid 0.2111 0.2101 0.2051 0.22 0.00 1.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
DASH/USD Bid 293.39 292.89 289.84 297.4 3.61 1.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ETC/USD Bid 11.236 11.2745 11.12 11.5032 0.12 1.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
XMR/USD Bid 89.11 89.01 87.31 90.25 1.35 1.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ZEC/USD Bid 221.51 221.5 220 225.3 0.45 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
EOS/USD Bid 0.57 0.5688 0.5409 0.57 0.02 3.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BCH/USD Bid 327.55 329.1 325.34 336.57 3.82 1.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
IOT/USD Bid 0.4565 0.4559 0.4386 0.4664 0.02 3.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
DSH/USD Bid 337.69 - 303.15 338.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
IDR/USD Bid 0.0074 - 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۲۰:۱۱
ANS/USD Bid 29.15 29.2 28.572 30.2 0.70 2.42% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
USDT/USD Bid 1.0023 1.0034 1.002 1.0061 0.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XEM/USD Bid 0.2219 0.2218 0.2087 0.2222 0.01 6.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
QTUM/USD Bid 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۱
WAVES/USD Bid 3.959 3.9689 3.959 4.0855 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
LSK/USD Bid 4.88 - 4.88 4.88 0.04 0.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۳۱
OMG/USD Bid 7.9211 7.9045 7.8261 8.119 0.11 1.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
NXT/USD Bid 0.0643 0.0644 0.0635 0.0659 0.00 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XLM/USD Bid 0.0306 0.0308 0.0306 0.0353 0.00 10.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
REP/USD Bid 18.2888 18.3805 18.1377 18.5239 0.07 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۵
DOGE/USD Bid 0.001 0.0011 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۴۰
MAID/USD Bid 0.39 0.3855 0.3642 0.39 0.02 6.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BCN/USD Bid 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶
TNT/USD Bid 0.0528 0.0521 0.0518 0.0539 0.00 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
ADX/USD Bid 0.8541 0.8514 0.8339 0.8754 0.01 1.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DNT/USD Bid 0.0409 0.0406 0.0376 0.0409 0.00 8.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PAY/USD Bid 2.0011 2.0072 1.9295 2.036 0.07 3.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸
GNT/USD Bid 0.2172 0.2167 0.2106 0.2172 0.01 3.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ZRX/USD Bid 0.2227 0.2243 0.2136 0.2259 0.01 2.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
STX/USD Bid 0.5056 0.5032 0.4809 0.518 0.02 3.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MCO/USD Bid 8.0778 8.0601 7.7382 8.3361 0.23 2.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
ICN/USD Bid 1.3771 1.3811 1.3572 1.3988 0.02 1.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BAT/USD Bid 0.163 0.1632 0.158 0.1659 0.01 3.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
WINGS/USD Bid 0.4779 0.4769 0.4398 0.5092 0.04 8.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
TKN/USD Bid 1.1545 1.1578 1.0951 1.1578 0.06 5.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۰
GNO/USD Bid 79.1478 79.2824 79.1478 80.9549 0.60 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
CVC/USD Bid 0.341 0.3411 0.32 0.3499 0.02 6.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
SNGLS/USD Bid 0.1515 0.1523 0.15 0.1588 0.00 1.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MLN/USD Bid 70.464 70.6543 68.6507 71.6916 1.62 2.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
STORJ/USD Bid 0.4226 0.4237 0.3834 0.4254 0.04 10.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DGD/USD Bid 70.6249 70.7075 68.1446 71.3329 2.51 3.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۹
EDG/USD Bid 0.5165 0.518 0.5165 0.5346 0.01 1.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸
MGO/USD Bid 0.385 0.3834 0.3784 0.3851 0.01 1.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۱۰
CFI/USD Bid 0.089 0.0888 0.0882 0.0903 0.00 0.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
ANT/USD Bid 1.8263 1.8284 1.5917 1.856 0.24 14.97% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
BNT/USD Bid 2.0968 2.1056 2.0899 2.1385 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۱۹
SNT/USD Bid 0.0276 0.0277 0.0268 0.0287 0.00 3.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
1ST/USD Bid 0.2724 0.2726 0.2712 0.2829 0.00 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
RLC/USD Bid 0.4581 0.4558 0.4402 0.4597 0.01 1.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
XPT/USD Bid 958.3 960.1 957.1 964 0.80 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XPD/USD Bid 923.2 923.1 917.5 924.4 2.10 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
WTI/USD Bid 51.33 51.37 51.2 52.13 0.62 1.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
STRAT/USD Bid 3.08 3.15 3.08 3.15 0.20 6.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۵۸
EUR/USD Bid 1.1801 1.1795 1.178 1.1818 0.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
GBP/USD Bid 1.3156 1.3152 1.3141 1.3225 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/JPY Bid 112.67 112.64 112.55 113.11 0.24 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
USD/CHF Bid 0.9785 0.9787 0.9785 0.9815 0.00 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
AUD/USD Bid 0.7858 0.7857 0.7841 0.7874 0.00 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CAD Bid 1.2462 1.2464 1.2453 1.2483 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
NZD/USD Bid 0.7029 0.703 0.7028 0.7167 0.01 1.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/ZAR Bid 13.5511 13.5612 13.5075 13.5786 0.02 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/TRY Bid 3.6657 3.668 3.6595 3.6776 0.01 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD Bid 5612.5 5617.1 5402 5662 208.60 3.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/MXN Bid 18.8322 18.8428 18.8087 18.888 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/SEK Bid 8.1517 8.156 8.1224 8.1717 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/SGD Bid 1.357 1.3571 1.3546 1.3582 0.00 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
USD/DKK Bid 6.3067 6.3098 6.2954 6.3179 0.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/HKD Bid 7.8016 7.801 7.7972 7.8075 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
USD/INR Bid 65.01 65.03 64.95 65.115 0.03 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/CNY Bid 6.6224 6.6229 6.6203 6.6354 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
USD/RUB Bid 57.5947 57.6155 57.4032 57.6893 0.16 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD Bid 307.71 307.96 302.78 316.49 4.74 1.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸