بازارهای ارزی / کلیه شاخص ها

برابری ارزها با دلار / Ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
V/USD Ask 0.0023 - 0.0023 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AC/USD Ask 0.004 - 0.004 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
AI/USD Ask 0.144 - 0.122 0.1978 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AU/USD Ask 12.816 - 8.4931 12.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
AV/USD Ask 0.2338 - 0.2035 0.2431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
B3/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BQ/USD Ask 0.0027 - 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
C2/USD Ask 0.0023 - 0.0023 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CC/USD Ask 0.0272 - 0.0272 0.0288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CF/USD Ask 0.0328 - 0.0328 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CJ/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۵۰
DP/USD Ask 0.0643 - 0.0643 0.0716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FC/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
GB/USD Ask 0.0298 - 0.0298 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GP/USD Ask 0.0605 - 0.0602 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HC/USD Ask 0.1616 - 0.1513 0.1708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
JS/USD Ask 0.0089 - 0.0089 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
LA/USD Ask 0.1612 - 0.158 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OK/USD Ask 0.1167 - 0.1167 0.1278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OP/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
OX/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
PR/USD Ask 1.0989 - 1.0989 1.1582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PX/USD Ask 0.0027 - 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
RC/USD Ask 0.4459 - 0.4459 0.4853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SH/USD Ask 0.0093 - 0.0093 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
TX/USD Ask 1.3669 - 1.3669 1.4584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UR/USD Ask 0.001 0.0009 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
VC/USD Ask 0.0211 - 0.0211 0.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WC/USD Ask 1.0266 - 0.8693 1.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
X2/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
$$$/USD Ask 0.0019 - 0.0017 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
300/USD Ask 692.38 - 692.38 733.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
611/USD Ask 0.2836 - 0.2836 0.3032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
808/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
888/USD Ask 0.0026 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ABC/USD Ask 37.682 - 37.682 39.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABN/USD Ask 0.0218 - 0.0218 0.0231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABT/USD Ask 0.5993 - 0.5993 0.6351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABY/USD Ask 0.0062 - 0.0062 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ACC/USD Ask 0.0361 - 0.0361 0.0392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ACN/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
ACP/USD Ask 0.0083 - 0.0083 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ADC/USD Ask 0.0025 - 0.0025 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ADT/USD Ask 0.0283 - 0.0283 0.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AHT/USD Ask 0.3182 - 0.3182 0.3448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AIB/USD Ask 0.0045 - 0.0044 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AIR/USD Ask 0.0072 - 0.0072 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
AIX/USD Ask 0.1364 - 0.1359 0.1511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AKY/USD Ask 0.0053 - 0.0053 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ALT/USD Ask 18.575 - 17.91 19.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AMP/USD Ask 0.2097 - 0.2071 0.2316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AMS/USD Ask 0.0031 - 0.0031 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ANI/USD Ask 0.003 - 0.0028 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
APX/USD Ask 4.7548 - 4.7548 5.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ARB/USD Ask 0.0046 - 0.0046 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ARG/USD Ask 0.1373 - 0.1309 0.1536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ARI/USD Ask 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۳۸
ARN/USD Ask 0.9459 - 0.9459 1.0729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ART/USD Ask 0.4393 - 0.4393 0.4714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ASN/USD Ask 0.0047 - 0.0047 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ATL/USD Ask 0.1824 - 0.1824 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ATS/USD Ask 0.0105 - 0.0105 0.0113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ATX/USD Ask 0.0028 - 0.0028 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AUR/USD Ask 0.9637 - 0.9637 1.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AWR/USD Ask 0.0125 - 0.0125 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
AXP/USD Ask 0.0284 - 0.0284 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
B2B/USD Ask 0.4908 - 0.4908 0.5552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BAC/USD Ask 0.0043 - 0.0043 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BAR/USD Ask 0.0708 - 0.0708 0.0749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BAS/USD Ask 0.1328 - 0.1328 0.1421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BBR/USD Ask 0.7884 - 0.7884 0.8505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BBT/USD Ask 0.1984 - 0.1094 0.2141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BCF/USD Ask 0.0277 - 0.0277 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BCY/USD Ask 0.2606 - 0.2555 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BDG/USD Ask 0.033 - 0.033 0.0349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BDL/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BET/USD Ask 0.0038 - 0.0038 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BGR/USD Ask 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۵۰
BIP/USD Ask 0.0478 - 0.0478 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BIS/USD Ask 1.1883 - 1.1883 1.3435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BIT/USD Ask 0.0262 - 0.0262 0.0278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLC/USD Ask 0.013 - 0.013 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLN/USD Ask 0.0092 - 0.0092 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLX/USD Ask 2.2602 - 2.2597 2.4172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLZ/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۴۳
BNX/USD Ask 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BON/USD Ask 0.2432 - 0.2432 0.2583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BPC/USD Ask 0.0121 - 0.0094 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BPL/USD Ask 0.1856 - 0.1856 0.2212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BQX/USD Ask 1.9909 - 1.9909 2.3023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BRK/USD Ask 0.1447 - 0.1442 0.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BRO/USD Ask 0.0962 - 0.0854 0.0991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BRX/USD Ask 0.6621 - 0.6598 0.7036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BSC/USD Ask 0.0084 - 0.0084 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BSN/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۷
BSR/USD Ask 0.1063 - 0.1063 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BT2/USD Ask 41.743 - 41.743 48.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTA/USD Ask 0.1543 - 0.1543 0.1791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTB/USD Ask 11.0098 - 11.0098 11.9918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTE/USD Ask 0.0081 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BUB/USD Ask 0.0184 - 0.0131 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BUN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BVC/USD Ask 0.0352 - 0.0352 0.0372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BWK/USD Ask 0.9416 - 0.8605 0.9947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BXC/USD Ask 0.0106 - 0.0106 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BXT/USD Ask 1.7972 - 1.7972 2.4334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BYC/USD Ask 0.4085 - 0.4085 0.4554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CAB/USD Ask 0.0179 - 0.0162 0.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CAG/USD Ask 0.1578 - 0.1578 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CAN/USD Ask 0.2246 - 0.2246 0.2879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CBD/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
CBT/USD Ask 0.2657 - 0.2656 0.2925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CBX/USD Ask 1.5536 - 1.5536 1.6464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CCN/USD Ask 0.0551 - 0.0549 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CCO/USD Ask 0.1793 - 0.1793 0.1918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
CCT/USD Ask 0.0594 - 0.0533 0.0617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CDN/USD Ask 0.0095 - 0.0095 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CDX/USD Ask 0.0238 - 0.0238 0.0251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CFC/USD Ask 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CFD/USD Ask 0.8366 - 0.8366 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CFT/USD Ask 0.0079 - 0.0079 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
CHC/USD Ask 0.1416 - 0.1416 0.1497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CME/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۵۵
CMP/USD Ask 12.6905 - 11.8236 9.1974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CMS/USD Ask 0.502 - 0.502 0.5316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CNO/USD Ask 0.003 - 0.003 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CNT/USD Ask 0.0039 - 0.0038 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CON/USD Ask 0.005 - 0.0048 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
COR/USD Ask 0.3892 - 0.3892 0.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CPN/USD Ask 0.0034 - 0.0034 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CRB/USD Ask 0.1786 - 0.1786 0.1924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CRM/USD Ask 0.0234 - 0.0232 0.0249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CRW/USD Ask 1.1354 - 1.1354 1.2401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CRX/USD Ask 0.0044 - 0.0044 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CTX/USD Ask 0.0176 - 0.0176 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
CV2/USD Ask 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۵۶
CXT/USD Ask 0.0099 - 0.0088 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CYC/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
DAV/USD Ask 0.0166 - 0.0166 0.0176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DAY/USD Ask 2.1198 - 2.1198 2.4015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DBG/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
DCT/USD Ask 0.3661 - 0.3637 0.3996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DCY/USD Ask 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۵۶
DDF/USD Ask 0.0788 - 0.0788 0.1039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DEM/USD Ask 0.0184 - 0.0183 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DES/USD Ask 0.0177 - 0.0177 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DFS/USD Ask 0.0445 - 0.0443 0.0505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DGC/USD Ask 0.029 - 0.0287 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DLC/USD Ask 0.0182 - 0.0182 0.0193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DLT/USD Ask 0.1514 - 0.1514 0.1695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DMB/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
DNA/USD Ask 0.1861 - 0.1785 0.2328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DNR/USD Ask 1.3533 - 1.3533 1.5237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DON/USD Ask 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
DRM/USD Ask 0.0164 - 0.0164 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DRP/USD Ask 0.6695 - 0.6623 0.8783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DRS/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DRT/USD Ask 0.0149 - 0.0139 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DSR/USD Ask 0.1346 - 0.1031 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DTB/USD Ask 0.4155 - 0.4155 0.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DUB/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
DUO/USD Ask 0.4256 - 0.4256 0.4472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DYN/USD Ask 1.487 - 1.453 1.5998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EAC/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
EBT/USD Ask 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۱۴
ECA/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ECC/USD Ask 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۱۹
ECN/USD Ask 18.47 - 18.47 19.573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ECO/USD Ask 0.1445 - 0.1421 0.1613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EFL/USD Ask 0.1236 - 0.1236 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EGC/USD Ask 0.1581 - 0.1581 0.1637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EGG/USD Ask 0.0235 - 0.0235 0.0249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EGO/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
ELC/USD Ask 0.1984 - 0.1984 0.2253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ELE/USD Ask 0.0149 - 0.0149 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ELS/USD Ask 0.0033 - 0.0033 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EMD/USD Ask 0.0101 - 0.0101 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
EMV/USD Ask 0.3048 - 0.3048 0.3301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EOT/USD Ask 0.0028 - 0.0028 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
EPY/USD Ask 0.075 - 0.075 0.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
EQT/USD Ask 0.2075 - 0.2035 0.2188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ERC/USD Ask 0.3218 - 0.3218 0.3338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ERO/USD Ask 0.0405 - 0.0404 0.0429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ERY/USD Ask 0.0148 - 0.0147 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ESP/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
ETG/USD Ask 0.0298 - 0.0298 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ETT/USD Ask 0.0619 - 0.049 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EUC/USD Ask 0.0091 - 0.0091 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EVC/USD Ask 0.1335 - 0.1335 0.1414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EVO/USD Ask 0.0354 - 0.0354 0.0373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EVR/USD Ask 0.1276 - 0.1276 0.1456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EXN/USD Ask 0.0142 - 0.0142 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EXP/USD Ask 1.3551 - 1.3551 1.4957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FAP/USD Ask 0.0017 - 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
FCN/USD Ask 0.1134 - 0.1134 0.1201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FFC/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
FID/USD Ask 0.0566 - 0.0566 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FJC/USD Ask 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۴۹
FLT/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
FLY/USD Ask 1.8873 - 1.8873 2.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FOR/USD Ask 0.0173 - 0.0173 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FRC/USD Ask 0.0989 - 0.0989 0.1047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FRD/USD Ask 0.0312 - 0.0312 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FRK/USD Ask 0.1273 - 0.1273 0.1348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FRN/USD Ask 0.0258 - 0.0254 0.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FSN/USD Ask 2.9017 - 2.2164 3.1384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FTC/USD Ask 0.1988 - 0.1988 0.2149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FXE/USD Ask 0.0376 - 0.0376 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FYN/USD Ask 1.7582 - 1.7582 1.8803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FYP/USD Ask 0.6167 - 0.6167 0.6596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GAM/USD Ask 6.9505 - 6.9505 7.3451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GAP/USD Ask 0.019 - 0.019 0.0204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GAY/USD Ask 0.0157 - 0.0157 0.0167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GBT/USD Ask 0.0015 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۱۴
GBX/USD Ask 6.2703 - 6.2703 6.9224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GCC/USD Ask 0.0052 - 0.0052 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
GCN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
GCR/USD Ask 0.0239 - 0.0239 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GEO/USD Ask 1.6184 - 1.6184 1.7727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GIM/USD Ask 0.0162 - 0.0132 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GLC/USD Ask 0.0038 - 0.0038 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
GLD/USD Ask 0.0825 - 0.0814 0.0899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GLS/USD Ask 0.1843 - 0.1843 0.1952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GLT/USD Ask 0.0066 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
GML/USD Ask 0.0099 - 0.0096 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GMT/USD Ask 0.0218 - 0.0218 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GMX/USD Ask 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
GPL/USD Ask 0.2364 - 0.2179 0.2594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GPU/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۲۶
GRE/USD Ask 0.0081 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
GRN/USD Ask 0.008 - 0.008 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GRX/USD Ask 0.0143 - 0.0143 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GSR/USD Ask 0.1514 - 0.1514 0.1612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GUN/USD Ask 0.0029 - 0.0029 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
HAC/USD Ask 0.0234 - 0.0234 0.0247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HAL/USD Ask 0.0671 - 0.0614 0.0728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HAT/USD Ask 7.8265 - 7.1316 7.897 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
HBC/USD Ask 0.0218 - 0.0209 0.0233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HBN/USD Ask 0.0106 - 0.0106 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HBT/USD Ask 0.5743 - 0.4451 0.6226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HCC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
HGT/USD Ask 0.0531 - 0.0531 0.0563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HKN/USD Ask 1.9932 - 1.8416 2.0721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HMC/USD Ask 0.0061 - 0.005 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
HMP/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HMQ/USD Ask 0.1169 - 0.1169 0.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HPY/USD Ask 0.0243 - 0.0243 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HTC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
HUC/USD Ask 0.0945 - 0.0945 0.1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HXX/USD Ask 0.6543 - 0.6543 0.7542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HYP/USD Ask 0.0026 - 0.0025 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
I0C/USD Ask 0.0245 - 0.0245 0.0259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ICE/USD Ask 0.0532 - 0.0532 0.0563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IFC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
IFT/USD Ask 0.042 - 0.042 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IMS/USD Ask 0.0262 - 0.0262 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IMX/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
INF/USD Ask 0.0078 - 0.0078 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
INN/USD Ask 0.9822 - 0.9763 1.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IOC/USD Ask 0.9263 - 0.9263 0.9862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ION/USD Ask 2.1579 - 2.1579 2.2946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IOP/USD Ask 1.5573 - 1.5573 1.7371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IQT/USD Ask 0.0659 - 0.0659 0.0698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IRL/USD Ask 0.0048 - 0.0046 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ISL/USD Ask 0.1262 - 0.1262 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ITI/USD Ask 13.391 - 13.064 13.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ITT/USD Ask 0.1555 - 0.1555 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
IVZ/USD Ask 0.3875 - 0.3875 0.4104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IXC/USD Ask 0.1042 - 0.1042 0.1104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IXT/USD Ask 0.3259 - 0.3128 0.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
J8T/USD Ask 0.0103 - 0.01 0.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
JET/USD Ask 0.1112 - 0.1112 0.1178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
JIN/USD Ask 0.0138 - 0.0138 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
JWL/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
KBR/USD Ask 0.0044 - 0.0044 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
KED/USD Ask 0.0071 - 0.0071 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
KEK/USD Ask 0.1394 - 0.1394 0.1529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
KLC/USD Ask 0.0536 - 0.0536 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LAZ/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
LCP/USD Ask 0.2823 - 0.2705 0.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LEA/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
LGD/USD Ask 0.3702 - 0.3702 0.4057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LIR/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۷
LKC/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
LMC/USD Ask 0.0433 - 0.0431 0.0455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LNK/USD Ask 29.75 - 29.75 31.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LOC/USD Ask 1.8418 - 1.8418 1.9505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LOT/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
LTB/USD Ask 0.212 - 0.1909 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LTG/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۳۷
LTH/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
LUX/USD Ask 4.9364 - 4.9364 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAC/USD Ask 0.0262 - 0.0256 0.0274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAG/USD Ask 0.0103 - 0.0103 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAO/USD Ask 0.056 - 0.056 0.0593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAR/USD Ask 0.045 - 0.045 0.0486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAX/USD Ask 0.0322 - 0.0317 0.0384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAY/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
MCI/USD Ask 0.0305 - 0.0305 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MCR/USD Ask 0.2547 - 0.2453 0.2715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MEC/USD Ask 0.0196 - 0.0177 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MER/USD Ask 0.2338 - 0.2123 0.2392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MGC/USD Ask 0.1814 - 0.1814 0.1942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MGM/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۲۶
MND/USD Ask 0.0031 - 0.0031 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
MNE/USD Ask 0.1708 - 0.1476 0.1914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MNM/USD Ask 0.0265 - 0.0206 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MRT/USD Ask 0.1212 - 0.1212 0.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MSD/USD Ask 0.0177 - 0.0177 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MSP/USD Ask 0.1256 - 0.1252 0.1379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MST/USD Ask 0.2128 - 0.2128 0.2264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MUE/USD Ask 0.0954 - 0.0954 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MXT/USD Ask 0.6944 - 0.6944 0.7358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MYB/USD Ask 2.9603 - 2.9603 3.2672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MZC/USD Ask 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۵۶
NKA/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
NMR/USD Ask 11.5013 - 11.5013 12.1188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NMS/USD Ask 0.9865 - 0.9004 1.0528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NRO/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
NTC/USD Ask 0.0138 - 0.0138 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
NTK/USD Ask 0.4654 - 0.3964 0.5268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NTO/USD Ask 0.0035 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
NXC/USD Ask 0.1066 - 0.1066 0.1141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OAX/USD Ask 0.4606 - 0.4606 0.4994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OCL/USD Ask 0.0285 - 0.0285 0.0301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
OCN/USD Ask 0.0094 - 0.0093 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OCT/USD Ask 0.3593 - 0.3593 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ODN/USD Ask 0.0992 - 0.0959 0.1112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OFF/USD Ask 0.0097 - 0.0097 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OMC/USD Ask 0.2196 - 0.2196 0.2396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ONG/USD Ask 0.1077 - 0.1077 0.1164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ONX/USD Ask 0.0104 - 0.0104 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OPC/USD Ask 0.0038 - 0.0036 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
OPT/USD Ask 0.0284 - 0.0284 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ORB/USD Ask 0.3928 - 0.3928 0.4165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
P7C/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
PBL/USD Ask 0.216 - 0.2135 0.2433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PBT/USD Ask 3967.7 - 3967.7 4279.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PCN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
PCS/USD Ask 0.1311 - 0.1311 0.1388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PDC/USD Ask 0.0162 - 0.0162 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PDG/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
PEX/USD Ask 0.0088 - 0.0088 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
PFR/USD Ask 0.0547 - 0.0547 0.0585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
PGL/USD Ask 0.0769 - 0.0769 0.0815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PHO/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PHR/USD Ask 1.3972 - 1.3972 1.5241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PHS/USD Ask 0.0385 - 0.0385 0.0408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PIE/USD Ask 0.0053 - 0.0051 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PIX/USD Ask 0.0213 - 0.0199 0.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PKB/USD Ask 0.0934 - 0.0934 0.1066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PKT/USD Ask 0.5637 - 0.5637 0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PLC/USD Ask 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۱۴
PLX/USD Ask 0.0102 - 0.0102 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
POA/USD Ask 0.341 - 0.341 0.3772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
POP/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۴۵
POS/USD Ask 0.1013 - 0.1013 0.1073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PPP/USD Ask 0.7215 - 0.7215 0.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PRE/USD Ask 0.2267 - 0.2267 0.2403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PRM/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
PRN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
PRS/USD Ask 0.1861 - 0.1748 0.1976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PRX/USD Ask 0.0045 - 0.0044 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
PSY/USD Ask 0.0338 - 0.0338 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PTC/USD Ask 0.0293 - 0.0293 0.0308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PXC/USD Ask 0.0062 - 0.0061 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PXI/USD Ask 0.0074 - 0.0074 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
Q2C/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۲۶
QBC/USD Ask 0.0145 - 0.0145 0.0156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
QLC/USD Ask 0.1321 - 0.1321 0.1484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
QRK/USD Ask 0.0103 - 0.0103 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
QTL/USD Ask 0.0155 - 0.0155 0.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RBT/USD Ask 0.0018 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۵۰
RBY/USD Ask 0.3661 - 0.3661 0.3861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RED/USD Ask 0.0026 - 0.0025 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
REX/USD Ask 0.531 - 0.531 0.5624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RIC/USD Ask 0.073 - 0.073 0.0816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RKC/USD Ask 0.0121 - 0.011 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RMC/USD Ask 0.0405 - 0.0405 0.0429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RNS/USD Ask 0.025 - 0.0244 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ROC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
RPC/USD Ask 0.1732 - 0.1666 0.1805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RVT/USD Ask 0.2905 - 0.2873 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RYZ/USD Ask 0.0067 - 0.0067 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SAK/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SBC/USD Ask 0.0061 - 0.0061 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SCS/USD Ask 0.8098 - 0.6979 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SCT/USD Ask 0.2442 - 0.2441 0.2612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SDC/USD Ask 0.1018 - 0.1018 0.1078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SDP/USD Ask 0.1204 - 0.1179 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SEQ/USD Ask 0.1423 - 0.1423 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SFC/USD Ask 0.0035 - 0.0035 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SFE/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SGR/USD Ask 0.1131 - 0.1131 0.1198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SHA/USD Ask 0.0009 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۱۳
SIB/USD Ask 0.8954 - 0.8906 0.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SKC/USD Ask 0.0542 - 0.0467 0.0571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SKR/USD Ask 0.0019 - 0.0017 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
SLG/USD Ask 0.077 - 0.077 0.0823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SLR/USD Ask 0.2798 - 0.2798 0.2981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SLS/USD Ask 42.42 - 42.42 47.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SMC/USD Ask 0.0169 - 0.0169 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SND/USD Ask 0.6603 - 0.6603 0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPC/USD Ask 0.0415 - 0.0415 0.0452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPF/USD Ask 0.1519 - 0.1469 0.1603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPR/USD Ask 0.2607 - 0.2474 0.2731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPT/USD Ask 0.003 - 0.003 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SRC/USD Ask 0.0333 - 0.0313 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SSS/USD Ask 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
STA/USD Ask 0.6613 - 0.6613 0.7052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STC/USD Ask 0.1134 - 0.1134 0.1201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STK/USD Ask 0.0411 - 0.0411 0.0451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STN/USD Ask 0.0983 - 0.0983 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STS/USD Ask 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۴۹
STV/USD Ask 0.025 - 0.025 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SUR/USD Ask 2.375 - 2.375 2.5377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SWP/USD Ask 0.1055 - 0.1055 0.1128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SWT/USD Ask 1.1399 - 1.1286 1.1724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SXC/USD Ask 0.0207 - 0.0167 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TAG/USD Ask 0.0542 - 0.0542 0.0604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TAJ/USD Ask 0.0143 - 0.0143 0.0166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TCR/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
TEK/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
TER/USD Ask 10.6713 - 10.6353 16.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TES/USD Ask 0.03 - 0.03 0.0319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TFL/USD Ask 0.8523 - 0.8523 1.0383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TGC/USD Ask 0.0064 - 0.0057 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
TGT/USD Ask 0.0157 - 0.0157 0.0166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
THC/USD Ask 0.0478 - 0.0478 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TIE/USD Ask 0.1602 - 0.1602 0.1696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TIT/USD Ask 0.005 - 0.005 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TIX/USD Ask 0.4418 - 0.4065 0.4727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TKS/USD Ask 1.5478 - 1.5478 1.6366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TOA/USD Ask 0.0035 - 0.0035 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TOK/USD Ask 0.2335 - 0.2335 0.2493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TOR/USD Ask 0.1081 - 0.1081 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TRC/USD Ask 0.181 - 0.181 0.1908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TRI/USD Ask 4.3928 - 4.3928 4.6549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TRK/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۱۳
TSE/USD Ask 0.0057 - 0.0057 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
TTC/USD Ask 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۵۶
TZC/USD Ask 0.0219 - 0.0219 0.0249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UFO/USD Ask 0.001 - 0.001 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۳۲
UFR/USD Ask 0.1679 - 0.1597 0.1789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UIS/USD Ask 0.0206 - 0.0206 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ULA/USD Ask 0.0451 - 0.0451 0.0478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UNB/USD Ask 0.5632 - 0.5632 0.6215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UNC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
UNI/USD Ask 0.0563 - 0.0563 0.0602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
URC/USD Ask 0.0061 - 0.0061 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
URO/USD Ask 0.0425 - 0.0425 0.0452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
USC/USD Ask 0.0743 - 0.0663 0.0776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
USD/EOS Ask 0.1754 - 0.1633 0.1754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
USD/HSR Ask 0.1846 - 0.1721 0.1846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UTC/USD Ask 0.0089 - 0.0082 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VAL/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
VIP/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
VIU/USD Ask 0.0071 - 0.0071 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
VLT/USD Ask 0.1861 - 0.1861 0.1953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VOX/USD Ask 0.1183 - 0.1183 0.1253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VRC/USD Ask 0.4535 - 0.4535 0.5024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VRM/USD Ask 2.0391 - 2.0391 2.2098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VSL/USD Ask 0.107 - 0.107 0.1198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VSX/USD Ask 0.0205 - 0.0205 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VTR/USD Ask 0.2806 - 0.2805 0.2968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VUC/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۵۶
WAY/USD Ask 0.0041 - 0.0041 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
WBB/USD Ask 0.157 - 0.1546 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WCT/USD Ask 0.9283 - 0.9283 0.9936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WDC/USD Ask 0.0085 - 0.0085 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WGO/USD Ask 0.0654 - 0.0654 0.0695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WIC/USD Ask 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۱
WMC/USD Ask 0.0141 - 0.0141 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WOW/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
WSX/USD Ask 0.0028 - 0.0022 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
WTT/USD Ask 1.1135 - 1.1135 1.1908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
X8X/USD Ask 0.0574 - 0.0574 0.0617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
XBL/USD Ask 0.1972 - 0.1713 0.2058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XCN/USD Ask 0.0075 - 0.0075 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XCO/USD Ask 0.0053 - 0.0053 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XCT/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۰
XEL/USD Ask 0.2217 - 0.2164 0.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XFT/USD Ask 0.3004 - 0.3004 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XGR/USD Ask 0.0178 - 0.0168 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XHI/USD Ask 0.0014 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
XID/USD Ask 0.1524 - 0.1524 0.1614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XIN/USD Ask 214.05 - 191.19 251.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XJO/USD Ask 0.0106 - 0.0106 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XLC/USD Ask 0.031 - 0.031 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XLR/USD Ask 6.2714 - 6.2714 7.1321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XMG/USD Ask 0.2335 - 0.2317 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XMY/USD Ask 0.0054 - 0.0054 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
XNN/USD Ask 0.0129 - 0.0087 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
XOC/USD Ask 0.052 - 0.052 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XPY/USD Ask 0.0252 - 0.0252 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XQN/USD Ask 0.0029 - 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
XRA/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۳۲
XRE/USD Ask 0.0093 - 0.0087 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XRL/USD Ask 0.1572 - 0.1572 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XRY/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۲۵
XSH/USD Ask 0.0225 - 0.0225 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XST/USD Ask 0.1913 - 0.1913 0.2121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XTD/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
XVC/USD Ask 0.3166 - 0.3166 0.3355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XVE/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
YAC/USD Ask 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۱
YEL/USD Ask 0.0053 - 0.0053 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
YES/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ZAP/USD Ask 0.0985 - 0.0925 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZCG/USD Ask 0.0545 - 0.0545 0.0577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZER/USD Ask 0.7086 - 0.6923 0.7873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZET/USD Ask 0.0067 - 0.0067 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZMC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
ZNE/USD Ask 0.0106 - 0.0106 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ZNY/USD Ask 0.0298 - 0.0294 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZOI/USD Ask 0.528 - 0.4676 0.6211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZRC/USD Ask 0.9472 - 0.9472 1.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZSE/USD Ask 0.0142 - 0.0142 0.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ZUR/USD Ask 0.0018 - 0.0018 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۳۸
ZYD/USD Ask 0.0069 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ZZC/USD Ask 0.5222 - 0.5222 0.5533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
10MT/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
1337/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
8BIT/USD Ask 0.2429 - 0.2241 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ACES/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۵۶
ADCN/USD Ask 0.0038 - 0.0038 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ADST/USD Ask 0.1861 - 0.1754 0.2448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AERM/USD Ask 0.0023 - 0.0023 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ALIS/USD Ask 0.2684 - 0.2684 0.2894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ALQO/USD Ask 0.2551 - 0.2551 0.2973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ALTC/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
AMMO/USD Ask 0.0048 - 0.0048 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ANTI/USD Ask 0.0055 - 0.0055 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ANTX/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ARCO/USD Ask 0.2253 - 0.2083 0.2472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ATMS/USD Ask 0.0516 - 0.0516 0.0547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ATOM/USD Ask 0.0131 - 0.0131 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BASH/USD Ask 0.0045 - 0.0045 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BCAP/USD Ask 1.2854 - 1.2854 1.3747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BERN/USD Ask 0.0027 - 0.0026 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BEST/USD Ask 0.0038 - 0.0034 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BIOB/USD Ask 0.0153 - 0.0153 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BIOS/USD Ask 0.0018 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۵۰
BITB/USD Ask 0.0074 - 0.0074 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BITS/USD Ask 0.0359 - 0.0359 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BITZ/USD Ask 0.1394 - 0.1394 0.1478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLRY/USD Ask 0.0078 - 0.0078 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BLUE/USD Ask 0.2082 - 0.2082 0.2207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BOAT/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
BRAT/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
BRIT/USD Ask 0.0333 - 0.0333 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BSTY/USD Ask 0.0096 - 0.0096 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BTBC/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BTCR/USD Ask 0.0026 - 0.0026 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BTCS/USD Ask 0.0302 - 0.0285 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BTDX/USD Ask 0.1622 - 0.1622 0.1812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTMA/USD Ask 0.481 - 0.481 0.5098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTPL/USD Ask 0.0177 - 0.0177 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BUZZ/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
CACH/USD Ask 0.0272 - 0.0235 0.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CALC/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
CANN/USD Ask 0.0365 - 0.0365 0.0391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CAPP/USD Ask 0.0262 - 0.0262 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CASH/USD Ask 0.0391 - 0.0123 0.0416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
CCRB/USD Ask 0.2162 - 0.2162 0.2292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CFUN/USD Ask 0.0055 - 0.0054 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CLAM/USD Ask 3.295 - 3.295 3.4503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CLUB/USD Ask 1.3675 - 1.2835 1.4071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CMTA/USD Ask 0.0745 - 0.0745 0.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CNNC/USD Ask 0.0248 - 0.0248 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
COAL/USD Ask 0.0242 - 0.0242 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
COLX/USD Ask 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۱۳
CONX/USD Ask 0.007 - 0.007 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CORG/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۷
COSS/USD Ask 0.2083 - 0.1971 0.2169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CPCA/USD Ask 0.0945 - 0.0913 0.1177 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
CREA/USD Ask 0.1169 - 0.1169 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CRED/USD Ask 0.2166 - 0.208 0.2255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CRTM/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CSNO/USD Ask 0.1205 - 0.1186 0.1263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CUBE/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
CURE/USD Ask 0.2337 - 0.2337 0.2537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CWXT/USD Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۵۰
DADI/USD Ask 0.1772 - 0.1772 0.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DALC/USD Ask 0.2998 - 0.2853 0.3153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DAXX/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
DBET/USD Ask 0.0705 - 0.0536 0.0834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DBIX/USD Ask 3.4292 - 3.4292 3.7744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DBTC/USD Ask 0.0042 - 0.004 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
DCRE/USD Ask 0.2053 - 0.2053 0.2174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DEUS/USD Ask 0.0963 - 0.0941 0.1016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DGCS/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
DGPT/USD Ask 2.6214 - 2.304 3.0566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DICE/USD Ask 1.1721 - 1.1721 1.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DISK/USD Ask 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
DIVX/USD Ask 2.0208 - 2.0208 2.2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DOPE/USD Ask 0.0494 - 0.0491 0.0519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DOVU/USD Ask 0.0684 - 0.0684 0.0731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EBCH/USD Ask 0.0767 - 0.0767 0.0821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
EBET/USD Ask 0.1485 - 0.1484 0.1588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EBST/USD Ask 0.1092 - 0.1092 0.1142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EBTC/USD Ask 0.2126 - 0.2066 0.2226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ECOB/USD Ask 0.0164 - 0.0164 0.0174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EDRC/USD Ask 0.0821 - 0.0821 0.0869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EGAS/USD Ask 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۸
ELIX/USD Ask 0.1696 - 0.1696 0.1764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ELLA/USD Ask 0.2106 - 0.2106 0.2279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ENRG/USD Ask 0.0747 - 0.0747 0.0792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ETBS/USD Ask 1.063 - 1.063 1.1257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ETHD/USD Ask 0.123 - 0.1176 0.1436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EUSD/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
EVIL/USD Ask 0.0106 - 0.0106 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
EXCL/USD Ask 0.8549 - 0.8549 0.9363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EXRN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
FAIR/USD Ask 0.2725 - 0.2725 0.2888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FAZZ/USD Ask 0.0715 - 0.0715 0.0757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FIRE/USD Ask 2.7375 - 1.2808 2.7375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۲۲:۱۳
FLAX/USD Ask 0.0164 - 0.0164 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FLDC/USD Ask 0.0118 - 0.0118 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
FLIK/USD Ask 0.0707 - 0.0707 0.0749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FLVR/USD Ask 0.0026 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
FONZ/USD Ask 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
FRWC/USD Ask 0.0023 - 0.0023 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۱
FUCK/USD Ask 0.0061 - 0.0061 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
FUZZ/USD Ask 0.0226 - 0.0226 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GAIA/USD Ask 0.0194 - 0.0194 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GAIN/USD Ask 0.0027 - 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
GOLF/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
GOOD/USD Ask 0.0057 - 0.0057 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
GRID/USD Ask 0.3747 - 0.3747 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GRWI/USD Ask 1.0351 - 1.0351 1.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HDLB/USD Ask 0.0588 - 0.0557 0.0718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HEAT/USD Ask 0.2298 - 0.2298 0.2398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HIGH/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
HODL/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
HOLD/USD Ask 0.0052 - 0.005 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HVCO/USD Ask 0.3544 - 0.3284 0.3787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HYTV/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
IBTC/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۲
ICOB/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ICON/USD Ask 0.0846 - 0.0846 0.0938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IMPS/USD Ask 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
INFX/USD Ask 0.1331 - 0.1331 0.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
INXT/USD Ask 6.8372 - 6.8372 7.2453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
JOBS/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۵۶
KAYI/USD Ask 0.0027 - 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
KOBO/USD Ask 0.0354 - 0.0354 0.0375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
KORE/USD Ask 2.2371 - 2.2371 2.4513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
KURT/USD Ask 0.005 - 0.005 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
KUSH/USD Ask 0.0638 - 0.0578 0.0676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LANA/USD Ask 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۴۹
LIFE/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۱۷:۵۶
LINX/USD Ask 0.0762 - 0.0762 0.0831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LTCR/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
LTCU/USD Ask 0.0378 - 0.0378 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LUNA/USD Ask 0.0475 - 0.0475 0.0503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
LVPS/USD Ask 0.0024 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
MAGE/USD Ask 0.121 - 0.121 0.1348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MAGN/USD Ask 0.1703 - 0.1703 0.1811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MARS/USD Ask 0.0084 - 0.0084 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MARX/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MBRS/USD Ask 0.0203 - 0.0198 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MCAP/USD Ask 0.7072 - 0.7072 0.7563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MCRN/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
MEME/USD Ask 0.2827 - 0.2827 0.2996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MILO/USD Ask 0.0034 - 0.0034 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
MINT/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
MOIN/USD Ask 0.1297 - 0.1297 0.1406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MOJO/USD Ask 0.0389 - 0.0389 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MONK/USD Ask 3.2924 - 3.2924 3.4867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MOON/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
MOTO/USD Ask 0.0203 - 0.0199 0.0227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MRJA/USD Ask 0.05 - 0.0499 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MTNC/USD Ask 0.0513 - 0.0487 0.0537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NAMO/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۸
NBIT/USD Ask 0.0081 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
NEOG/USD Ask 0.0109 - 0.0109 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
NEVA/USD Ask 0.1085 - 0.1027 0.1144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NEWB/USD Ask 0.0116 - 0.0116 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
NLC2/USD Ask 0.0606 - 0.06 0.0657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NOBL/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
NODC/USD Ask 0.0065 - 0.0065 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NTRN/USD Ask 0.1087 - 0.1087 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NTWK/USD Ask 0.0078 - 0.0078 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
NYAN/USD Ask 0.0012 - 0.0012 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۱
OCOW/USD Ask 0.0141 - 0.0141 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OMNI/USD Ask 23.213 - 23.213 25.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OPAL/USD Ask 0.0274 - 0.0274 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OPES/USD Ask 0.002 - 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
ORLY/USD Ask 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
OS76/USD Ask 0.028 - 0.028 0.0297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PASC/USD Ask 0.6236 - 0.6208 0.6775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PASL/USD Ask 0.0279 - 0.0279 0.0294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PAYP/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
PAYX/USD Ask 0.7029 - 0.7027 0.7517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PING/USD Ask 0.3603 - 0.3563 0.4165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PIPL/USD Ask 0.0495 - 0.0495 0.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PIRL/USD Ask 0.5172 - 0.5172 0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PLNC/USD Ask 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۱۴
POKE/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
POLL/USD Ask 0.7652 - 0.7367 0.8233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
POST/USD Ask 0.0194 - 0.0194 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PRES/USD Ask 0.0092 - 0.0092 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PRIX/USD Ask 1.8931 - 1.8931 2.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PROC/USD Ask 0.0168 - 0.0168 0.0209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PURE/USD Ask 0.4462 - 0.4462 0.4728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RAIN/USD Ask 0.01 - 0.01 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
REAL/USD Ask 0.3079 - 0.2057 0.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
REGA/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
RIDE/USD Ask 0.0006 0.0007 0.0006 0.0008 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
RISE/USD Ask 0.2161 - 0.2161 0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RIYA/USD Ask 0.5198 - 0.5198 0.5495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RSGP/USD Ask 19.768 - 19.768 20.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RUPX/USD Ask 0.0041 - 0.0041 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SAGA/USD Ask 0.7563 - 0.7302 0.8769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SCRT/USD Ask 0.0323 - 0.0301 0.0349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SDRN/USD Ask 0.0038 - 0.0038 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SHDW/USD Ask 0.0293 - 0.0293 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SHND/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
SIFT/USD Ask 2.4809 - 2.405 2.5838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SIGT/USD Ask 0.0027 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
SISA/USD Ask 0.0079 - 0.0079 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SJCX/USD Ask 0.9853 - 0.9853 1.0435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SKIN/USD Ask 0.0155 - 0.0155 0.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SLFI/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
SNRG/USD Ask 1.1569 - 1.1569 1.2164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SOAR/USD Ask 0.028 - 0.028 0.0297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SOCC/USD Ask 0.0133 - 0.0127 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SOIL/USD Ask 0.0142 - 0.014 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SONG/USD Ask 0.0019 - 0.0019 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
SOON/USD Ask 0.0086 - 0.0086 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SPEX/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
SPHR/USD Ask 1.941 - 1.941 2.0874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STAR/USD Ask 0.0371 - 0.0371 0.0501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STCN/USD Ask 0.0039 - 0.0039 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
STRC/USD Ask 0.2271 - 0.2271 0.2841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SUMO/USD Ask 1.3199 - 1.3199 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SYNX/USD Ask 0.3348 - 0.3348 0.3562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TAGR/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۷
TALK/USD Ask 0.0079 - 0.0079 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
TEAM/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
TELL/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۸
TIME/USD Ask 10.1678 - 10.1678 10.7998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TIPS/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
TRCT/USD Ask 0.1467 - 0.1467 0.1584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TRIA/USD Ask 7.2302 - 7.2114 7.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۳۸
TSTR/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
UNIC/USD Ask 0.244 - 0.244 0.2584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UNIT/USD Ask 0.7711 - 0.7362 0.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
USD/DOGE Ask 341.3 - 319.59 341.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UTNP/USD Ask 0.0176 - 0.0167 0.0182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VASH/USD Ask 0.0035 - 0.0035 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
VEC2/USD Ask 0.0021 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
VIDZ/USD Ask 0.003 - 0.003 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
VIVO/USD Ask 0.6044 - 0.6044 0.7003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VLTC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
VOLT/USD Ask 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
VOYA/USD Ask 0.9251 - 0.9251 0.9844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VPRC/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۱۳
VULC/USD Ask 0.001 - 0.001 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
WARP/USD Ask 0.0721 - 0.0721 0.0764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WILD/USD Ask 0.0383 - 0.037 0.0466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WINK/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
WISH/USD Ask 0.1213 - 0.1176 0.1303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
WORM/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
WRCO/USD Ask 0.078 - 0.078 0.0826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XAUR/USD Ask 0.0906 - 0.0806 0.0926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XBTS/USD Ask 0.0826 - 0.0826 0.0956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XCPO/USD Ask 0.0296 - 0.0296 0.0314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XCRE/USD Ask 0.0053 - 0.0053 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XCXT/USD Ask 0.0131 - 0.0131 0.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XDE2/USD Ask 4.4169 - 4.4169 4.7453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XGOX/USD Ask 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۱
XMCC/USD Ask 0.8792 - 0.8792 0.9761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XPTX/USD Ask 1.2272 - 1.2272 1.4434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
XSTC/USD Ask 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۴۳
ZEIT/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
ZENI/USD Ask 0.0009 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۲۶
2GIVE/USD Ask 0.0051 - 0.0051 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ACOIN/USD Ask 0.0766 - 0.0655 0.0801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AMBER/USD Ask 0.0094 - 0.0094 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ARGUS/USD Ask 0.0118 - 0.0115 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ASTRO/USD Ask 1.3671 - 1.3668 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AXIOM/USD Ask 0.0102 - 0.0102 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BENJI/USD Ask 0.003 - 0.003 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BIGUP/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
BIRDS/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BITOK/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BLAZR/USD Ask 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BLITZ/USD Ask 0.5952 - 0.5952 0.6416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BRAIN/USD Ask 0.003 - 0.003 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BSTAR/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
BTC2X/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BUCKS/USD Ask 1.2406 - 1.2406 1.3723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BUMBA/USD Ask 0.0045 - 0.0041 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CHEAP/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CHESS/USD Ask 0.0048 - 0.0048 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CHIPS/USD Ask 0.3395 - 0.3395 0.3597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CMPCO/USD Ask 0.009 - 0.009 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
COUPE/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
COVAL/USD Ask 0.0055 - 0.0055 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CRAVE/USD Ask 5.6999 - 5.6999 7.9722 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CRDNC/USD Ask 0.0069 - 0.0069 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CREDO/USD Ask 0.0204 - 0.0161 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CREVA/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۸
CRYPT/USD Ask 0.0849 - 0.0849 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CTIC2/USD Ask 0.0005 0.0006 0.0004 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۲۰
CTIC3/USD Ask 0.0067 - 0.0058 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CYDER/USD Ask 0.0035 - 0.0035 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DASHS/USD Ask 0.0499 - 0.0499 0.0531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DLISK/USD Ask 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۴:۴۴
DRXNE/USD Ask 0.0041 - 0.0041 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
DUTCH/USD Ask 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
EAGLE/USD Ask 0.0907 - 0.0907 0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ECASH/USD Ask 0.0351 - 0.0351 0.0441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
EGOLD/USD Ask 0.0111 - 0.0076 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ELITE/USD Ask 0.3159 - 0.3086 0.3185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ELTC2/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۸
ERC20/USD Ask 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۸
FLASH/USD Ask 0.0218 - 0.0213 0.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FLIXX/USD Ask 0.0902 - 0.0887 0.0994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GEERT/USD Ask 0.006 - 0.006 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
GOLOS/USD Ask 0.0623 - 0.0619 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HALLO/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۱۴
HONEY/USD Ask 0.3932 - 0.3932 0.4167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HTML5/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۲۰
HYPER/USD Ask 0.0252 - 0.0252 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
IBANK/USD Ask 0.004 - 0.004 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
INCNT/USD Ask 0.2666 - 0.2621 0.2815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
INDIA/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
INPAY/USD Ask 0.1419 - 0.1387 0.1477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
KARMA/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
KASHH/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
KRONE/USD Ask 0.0081 - 0.0081 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
LDOGE/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
LEPEN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
LINDA/USD Ask 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۱۴
MAVRO/USD Ask 0.0367 - 0.0307 0.0403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
METAL/USD Ask 0.0096 - 0.0096 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
MINEX/USD Ask 0.0119 - 0.0119 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MMXVI/USD Ask 0.0035 - 0.0035 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MONEY/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
MUSIC/USD Ask 0.0106 - 0.0106 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
NANOX/USD Ask 109890 - 109890 126136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NCASH/USD Ask 0.0272 - 0.0271 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
NETKO/USD Ask 0.1627 - 0.1284 0.1816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ONION/USD Ask 1.6244 - 1.6233 1.7025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PCOIN/USD Ask 0.0532 - 0.0525 0.0564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PIGGY/USD Ask 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
PLACO/USD Ask 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
PONZI/USD Ask 0.0546 - 0.0546 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PRIMU/USD Ask 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۲۶
PULSE/USD Ask 0.0033 - 0.0033 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
QWARK/USD Ask 0.074 - 0.074 0.0779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RBIES/USD Ask 0.0176 - 0.0157 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
RICHX/USD Ask 0.0067 - 0.0067 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ROOFS/USD Ask 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ROYAL/USD Ask 0.0052 - 0.0052 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
RUBIT/USD Ask 0.004 - 0.004 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
SAFEX/USD Ask 0.022 - 0.022 0.0233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SANDG/USD Ask 0.0081 - 0.0081 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SCORE/USD Ask 0.0148 - 0.0148 0.0157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SHELL/USD Ask 0.0426 - 0.0414 0.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SIGMA/USD Ask 0.0156 - 0.0156 0.0167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
SKULL/USD Ask 0.0022 - 0.0022 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
SLING/USD Ask 0.0971 - 0.0971 0.1028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPACE/USD Ask 0.0096 - 0.0096 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPANK/USD Ask 0.118 - 0.118 0.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SPORT/USD Ask 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۱۴
SPRTS/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
STARS/USD Ask 0.0583 - 0.0583 0.0618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
START/USD Ask 0.0139 - 0.0139 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
STEPS/USD Ask 0.0019 - 0.0018 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
SUPER/USD Ask 0.0433 - 0.0433 0.0459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SWIFT/USD Ask 0.5164 - 0.5146 0.5471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SWING/USD Ask 0.046 - 0.046 0.0489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TCOIN/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
TODAY/USD Ask 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
TOPAZ/USD Ask 0.3455 - 0.3455 0.3659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TRICK/USD Ask 0.0078 - 0.0078 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
TROLL/USD Ask 0.0013 0.0012 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۴۹
TRUMP/USD Ask 0.0633 - 0.0633 0.0671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TRUST/USD Ask 0.0701 - 0.068 0.0754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
TURBO/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UNITS/USD Ask 0.0526 - 0.0526 0.0558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
USNBT/USD Ask 0.3689 - 0.3646 0.3904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
VISIO/USD Ask 0.0066 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
WOMEN/USD Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
XSPEC/USD Ask 0.3441 - 0.3441 0.4054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ALTCOM/USD Ask 0.136 - 0.136 0.1426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
DOLLAR/USD Ask 0.0319 - 0.0319 0.0339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
MONETA/USD Ask 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۹
MTLMC3/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۷
SHORTY/USD Ask 0.0092 - 0.0092 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SLEVIN/USD Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۷
UAHPAY/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
XBTC21/USD Ask 0.1412 - 0.1214 0.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ELTCOIN/USD Ask 0.0156 - 0.0156 0.0167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
RUNNERS/USD Ask 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۵
دش / دلار 778.93 - 765.07 778.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
نم / دلار 0.98 - 0.9739 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
PEPECASH/USD Ask 0.0275 - 0.0259 0.0283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
تثر / دلار 1.0664 - 1.039 1.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
نئو / دلار 165.59 - 163.71 174.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
اجلس / دلار 1.6406 - 1.6406 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
اوگر / دلار 88.26 - 86.568 88.511 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند / دلار 1.4002 1.4013 1.4002 1.4017 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
تنکس / دلار 2.67 - 2.6495 2.8306 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / یورو 0.814 0.8138 0.8137 0.8143 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۴۳
ریپل / دلار 1.229 - 1.2087 1.2887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
زدکش / دلار 452.33 - 452.33 452.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
گولم / دلار 0.618 - 0.6142 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیسک / دلار 23.75 - 23.223 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ملون / دلار 242 - 242 242 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ویوز / دلار 8.6427 - 8.6427 8.7293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
یورو / دلار 1.2289 1.2291 1.2282 1.2291 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
ایدکس / دلار 1.9248 - 1.8716 1.9492 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
سیویک / دلار 0.7743 - 0.7743 0.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
مونرو / دلار 319.78 - 319.78 340.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
وینگز / دلار 1.0045 - 0.9948 1.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
آراگون / دلار 7.7613 - 7.7613 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
استوکس / دلار 0.8634 - 0.8406 0.8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
تیریون / دلار 0.2286 - 0.2286 0.2564 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کیوتوم / دلار 43.5 - 43.198 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
موناکو / دلار 12.777 - 12.2 13.7769 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
جنوسیس / دلار 255.34 - 255.34 255.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
دش کوین / دلار 337.72 - 303.41 339.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / سدی غنا 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / سول پرو 3.221 - 3.221 3.221 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / ین ژاپن 107.6 107.61 107.6 107.65 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ین ژاپن 107.67 107.61 107.59 107.67 0.09 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
سدی غنا / دلار 0.2258 - 0.2253 0.2258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
سول پرو / دلار 0.3109 - 0.3109 0.3109 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
گرم طلا / دلار 43.2 - 42.792 43.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
استاتوس / دلار 0.3071 - 0.29 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
اومیسگو / دلار 18.8229 - 17.39 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ای او اس / دلار 13.144 - 13.144 13.659 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ین ژاپن / دلار 0.0093 - 0.0093 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۴۹
اونس طلا / دلار 1343.54 - 1330.91 1344.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
بیت کوین / دلار 8682.9 8650.9 8.000000 8980 169.50 1.99% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
پزو شیلی / دلار 0.0017 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
پوند مصر / دلار 0.0566 0.0569 0.0566 0.0569 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / پزو شیلی 596.8 596.5 596.5 596.8 0.30 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / پزو کوبا 1.0244 - 1.0244 1.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / پوند مصر 17.7423 17.7403 17.6465 17.7423 0.09 0.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ریال قطر 3.642 - 3.642 3.6423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
دلار / ریال یمن 250.8 - 250.8 250.8 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / کرونا چک 20.6567 20.65 20.65 20.6725 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / یوان چین 6.2809 6.2817 6.2808 6.2827 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / یوان چین 6.2975 - 6.2837 6.2985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
دوج کوین / دلار 0.0073 - 0.0072 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
یوان چین / دلار 0.1589 - 0.1589 0.1593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۷
استراتیس / دلار 14.9609 - 14.6679 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ایکونومی / دلار 2.7945 - 2.6871 2.8907 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
زیروایکس / دلار 2.1795 - 2.1795 2.1798 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
اونس نقره / دلار 16.52 - 16.416 16.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
بایت کوین / دلار 0.0068 - 0.0067 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو مکزیک / دلار 0.054 0.0539 0.0539 0.054 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
توکن کارد / دلار 3.1098 - 2.8 3.1098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / دلار بلیز 2.0508 - 2.0508 2.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / دلار فیجی 2.0483 2.0346 2.0346 2.0483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ریال عمان 0.3862 - 0.3861 0.3862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
دلار / کرون سوئد 8.451 8.4445 8.4429 8.4559 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کرون نروژ 7.8344 7.8259 7.8212 7.8344 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کیپ لائوس 8335 - 8335 8335 4.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / لک آلبانی 105.75 - 105.75 105.75 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار فیجی / دلار 0.4965 0.4932 0.4932 0.4965 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
روپیه هند / دلار 0.0151 - 0.0151 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
فرست بلود / دلار 1.188 - 1.0001 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
کرون سوئد / دلار 0.1185 0.1184 0.1184 0.1185 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۴۳
کرون نروژ / دلار 0.1279 - 0.1276 0.1284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۲
کوفاندیت / دلار 0.2019 - 0.1933 0.2149 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لایت کوین / دلار 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیر ترکیه / دلار 0.2454 0.2456 0.2454 0.2456 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
موبایل گو / دلار 0.7239 - 0.7167 0.7498 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ان ایکس تی / دلار 0.3348 - 0.32 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / روپیه هند 66.217 66.211 66.211 66.23 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
آی او تی ای / دلار 2.5702 - 2.477 2.653 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / بیر اتیوپی 27.8 - 27.8 27.8 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / پزو کلمبیا 2763 - 2763 2763 3.49 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / پزوی مکزیک 18.5359 18.5526 18.5359 18.5857 0.07 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / پوند سودان 7.0684 - 7.0684 7.0684 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سوریه 516 - 516 516 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند لبنان 1517 - 1517 1517 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / درهم مراکش 9.2276 9.2283 9.21 9.2333 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دینار اردن 0.712 - 0.712 0.7125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
دلار / دینار تونس 2.4161 2.4158 2.4158 2.4656 0.05 1.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دینار عراق 1192 - 1192 1192 1.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / دینار کویت 0.3006 0.3004 0.3004 0.3006 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / دینار لیبی 1.34 - 1.34 1.3536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
دلار / رئال برزیل 3.415 3.4129 3.4108 3.415 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روبل روسیه 61.3989 61.3657 61.3657 61.43 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روپیه سیشل 14.267 14.269 14.267 14.271 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / روپیه نپال 107.06 - 106.76 107.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / ریل کامبوج 4030 - 4030 4030 1.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / فرانک سویس 0.9749 0.975 0.9749 0.9753 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / فرانک گینه 9105 - 9105 9105 5.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / لئو رومانی 3.7956 3.7962 3.7956 3.7976 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / لسوتو لوتی 12.1 - 12.1 12.1 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / لیره ترکیه 4.0782 4.0777 4.0757 4.0787 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دینار اردن / دلار 1.4144 - 1.4134 1.4144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
دینار کویت / دلار 4.781 - 3.3462 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / دلار 0.2931 0.2933 0.293 0.2934 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
روبل روسیه / دلار 0.0163 - 0.0162 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۹
دلار / بات تایلند 31.368 31.347 31.34 31.368 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ریال ایران 42209 - 42209 42209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
استورج کوین / دلار 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
اونس پلاتین / دلار 924.6 - 921.2 927.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
پزو اروگوئه / دلار 0.0355 - 0.0354 0.0359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
پزوی کلمبیا / دلار 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
دلار / پزو دومنیکن 49.56 - 49.56 49.56 0.12 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / پزو فیلیپین 52.165 52.17 52.165 52.17 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / پوند انگلیس 0.7146 0.7137 0.7135 0.7146 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار برونئی 1.3162 - 1.3124 1.3321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۸
دلار / دلار تایوان 29.483 29.484 29.482 29.499 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار کانادا 1.2765 1.2755 1.275 1.2765 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار نامبیا 12.1 - 12.1 12.1 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / دونگ ویتنام 22807 - 22807 23147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / دینار بحرین 0.3795 0.3771 0.3771 0.3795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / روبل بلاروس 2.0102 - 2.0085 2.0102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / روپیه موریس 34.85 34.84 34.84 34.85 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / شیلینگ کنیا 101.68 101.66 101.66 101.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / فرانک سوییس 0.9749 0.975 0.9749 0.9756 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کرون ایسلند 100.59 100.58 100.45 100.62 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کونا کرواسی 6.0336 6.0327 6.0327 6.0368 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / گورده هایتی 65.75 - 65.75 65.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / لئو مولداوی 16.715 - 16.715 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار تایوان / دلار 0.034 - 0.034 0.034 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۱
دلار کانادا / دلار 0.7834 0.7848 0.7834 0.7848 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
فرانک سوییس / دلار 1.0257 1.0259 1.0252 1.0269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
درهم امارات / دلار 0.2723 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / درهم امارات 3.674 3.6739 3.6731 3.674 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / دلار هنگ کنگ 7.847 7.8454 7.8449 7.847 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / ون کره جنوبی 1072.01 1072.03 1071.4 1072.95 0.80 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار هنگ کنگ / دلار 0.1275 - 0.1274 0.1275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
مید سیف کوین / دلار 0.654 - 0.6391 0.6798 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
استلار لومنز / دلار 0.5539 - 0.5474 0.5881 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پزو آرژانتین 20.194 20.1925 20.18 20.2055 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / تاکا بنگلادش 83.18 - 83.1 85.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
دلار / تنگ قزاقستان 326.94 - 326.94 328.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / دلار باهاماس 1.0059 - 1.0059 1.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / دلار سنگاپور 1.3176 1.3171 1.3171 1.3176 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلاسی گامبیا 47.47 - 47.47 47.47 0.07 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / روفیا مالدیو 15.7 - 15.7 15.7 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / ریال عربستان 3.7544 3.7508 3.7508 3.7546 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۴۳
دلار / رینگیت مالزی 3.901 - 3.8917 3.9026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / زلوتی لهستان 3.3985 3.3986 3.3985 3.4011 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / سوم ازبکستان 8125 - 8125 8125 6.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / فرانک آفریقا 533.29 - 531.44 533.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / فرانک جیبوتی 177.72 - 177.72 177.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / فرانک رواندا 875 - 875 875 2.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / فرانک کامرون 401.45 - 401.45 401.45 0.15 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / کرون دانمارک 6.0633 6.0628 6.0628 6.0673 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کواچا زامبیا 9.51 - 9.51 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / کواچا مالاوی 735 - 735 735 0.54 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / کیات میانمار 1350.1 - 1350.1 1351.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / لاری گرجستان 2.475 - 2.475 2.475 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / لو بلغارستان 1.5975 1.5977 1.5975 1.5988 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / نایرا نیجریه 361 - 361 363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۴
دلار / وانواتو واتو 114.930 - 114.930 114.930 0.00 0.00% ۱۳۷۳/۰۶/۱۷ ساعت ۰:۰۰
دلار سنگاپور / دلار 0.7599 0.7601 0.7599 0.7601 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ریال عربستان / دلار 0.2669 0.2667 0.2667 0.2669 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
رینگیت مالزی / دلار 0.2566 - 0.2566 0.2572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۴
زلوتی لهستان / دلار 0.2947 0.2946 0.2946 0.2947 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
کرون دانمارک / دلار 0.165 - 0.1648 0.1658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۱۳
بیت کوین نقدی / دلار 1664 - 1664 1664 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پاپوا گینه نو 3.2825 - 3.2825 3.2825 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
نفت وست تگزاس / دلار 62.38 - 62.32 63.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
وون کره جنوبی / دلار 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۱
دلار / پزو اوروئوگه 28.39 - 28.39 28.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
اتریوم / دلار آمریکا 577.01 581.04 577.01 620.4 16.60 2.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
اتریوم کلاسیک / دلار 32.432 - 32.432 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
اونس پالادیوم / دلار 930.8 - 929.2 935.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
پزوی آرژانتین / دلار 0.0495 0.0496 0.0495 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / بولبوا پاناما 1.0204 - 1.0204 1.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / پاتاکا ماکائو 8.245 - 8.245 8.2615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / پوله بوتسوانا 9.7613 - 9.7313 9.7613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / درام ارمنستان 480.18 - 480.18 505.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۹
دلار / دلار استرالیا 1.3043 1.3039 1.3038 1.3046 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دلار باربادوس 2.0426 - 2.0426 2.0459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / دلار ترینیداد 6.786 - 6.786 6.9242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.3875 1.3871 1.3871 1.3887 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دینار الجزایر 114.653 114.655 114.5 114.667 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دینار صربستان 96.273 96.275 96.273 96.745 0.47 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / دینار مقدونیه 50.46 50.455 50.455 50.494 0.03 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روپیه اندونزی 13877 13905 13877 13905 59.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / روپیه پاکستان 115.7 - 115.7 115.7 0.13 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / سوم قرقیزستان 68.5875 - 68.5875 68.5875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۳
دلار / شیلینگ سومالی 593 - 593 593 1.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / فرانک بوروندی 1811 - 1811 1811 1.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / لیلانگنی سویس 12.1 - 12.1 12.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
دلار استرالیا / دلار 0.7673 0.7671 0.7666 0.7673 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار نیوزیلند / دلار 0.7207 0.7213 0.7203 0.7213 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
روپیه اندونزی / دلار 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۳۷
دلار / دلار جامائیکا 125.374 - 125.374 126.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
دیستریکت او اس / دلار 0.1495 - 0.1482 0.1579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / روپیه سریلانکا 156.43 - 156.43 159.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / لمپیرا هندوراس 23.75 - 23.75 23.75 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
دلار / منات آذربایجان 1.71 - 1.71 1.71 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۱
دیجیکس دی ای او / دلار 268 - 268 268 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
آی اگزک آر ال سی / دلار 3.2998 - 3.2993 3.2999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
دلار / کولن کاستا ریکا 576.63 - 576.63 577.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2237 - 1.2213 1.2237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
بولیوار ونزوئلا / دلار 0.0357 - 0.0357 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
دلار / اوگویا موریتانا 359 - 359 360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / بولیوار ونزوئلا 10.2162 - 10.2162 10.2163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
دلار / شیلینگ اوگانادا 3733.9 - 3733.9 3734.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / شیلینگ تانزانیا 2295.5 - 2294.9 2327.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۸
دلار / فورینت مجارستان 253.18 253.07 253.07 253.29 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / کوتزال گواتمالی 7.5783 - 7.5783 7.5937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / کولن السالوادور 8.9453 - 8.9453 8.9614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / گورانی پاراگوئه 5641.3 - 5641.3 5645.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / متیکال موزامبیک 60.83 - 60.83 60.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
دلار / هریونیا اوکراین 26.4824 - 26.409 26.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
سنگولار دی تی وی / دلار 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
فورینت مجارستان / دلار 0.004 - 0.0039 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۵۰
گورانی پاراگوئه / دلار 0.000200 - 0.000200 0.000200 0.00 0.00% ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
هریونیا اوکراین / دلار 0.0385 - 0.0384 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
بیسیک اتنشن توکن / دلار 0.6672 - 0.6672 0.6681 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / آریاری ماداسگار 3230 - 3230 3267.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.826 - 1.826 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / سائو تومین دوبرا 20502 - 20502 20524 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بانکورنتورک توکن / دلار 8.89 - 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1458 - 0.1458 0.1482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / بولیویانو بولیوی 6.96 - 6.96 7.0853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / سومونی تاجیکستان 8.9837 - 8.9837 8.9994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / دلار کارائیب شرقی 2.7000 - 2.7000 2.7000 0.00 0.00% ۱۳۷۴/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0827 0.0826 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۱
دلار / راند آفریقای جنوبی 12.1204 12.1032 12.1032 12.1204 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
دلار / فرانک آفریقای غربی 546 - 546 546 1.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 31.5 - 31.4 31.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0323 - 0.0323 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه 97.9 - 97.9 97.9 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴

برابری ارزها با دلار / Bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
V/USD Bid 0.002 - 0.002 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
AC/USD Bid 0.0039 - 0.0039 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
AI/USD Bid 0.136 - 0.1175 0.1824 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AU/USD Bid 10.3217 - 7.6573 10.3217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
AV/USD Bid 0.2031 - 0.1848 0.2229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BQ/USD Bid 0.0023 - 0.0023 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
C2/USD Bid 0.0019 - 0.0019 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
CC/USD Bid 0.0252 - 0.0252 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CF/USD Bid 0.0297 - 0.0297 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
CJ/USD Bid 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۲
DP/USD Bid 0.0632 - 0.0629 0.0693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
FC/USD Bid 0.0069 - 0.0015 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
GB/USD Bid 0.0256 - 0.0256 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
GP/USD Bid 0.0477 - 0.0477 0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
HC/USD Bid 0.1448 - 0.1448 0.1578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
JS/USD Bid 0.0023 - 0.0023 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
LA/USD Bid 0.1501 - 0.1501 0.1679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OK/USD Bid 0.1141 - 0.1141 0.1267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
OP/USD Bid 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۶
OX/USD Bid 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
PR/USD Bid 1.0249 - 1.0249 1.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
PX/USD Bid 0.0025 - 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
RC/USD Bid 0.4078 - 0.4078 0.4636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
SH/USD Bid 0.0091 - 0.0091 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
TX/USD Bid 1.3531 - 1.3531 1.4562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
UR/USD Bid 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۸
VC/USD Bid 0.0143 - 0.0143 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
WC/USD Bid 1.0252 - 0.8647 1.0299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
X2/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۱
$$$/USD Bid 0.0017 - 0.0015 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
300/USD Bid 567.2 - 567.2 670.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
611/USD Bid 0.2552 - 0.2546 0.2665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
888/USD Bid 0.0023 - 0.0023 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABC/USD Bid 30.072 - 30.072 31.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABN/USD Bid 0.0201 - 0.0201 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABT/USD Bid 0.5205 - 0.5205 0.5503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ABY/USD Bid 0.006 - 0.006 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ACC/USD Bid 0.0348 - 0.0348 0.0372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ACN/USD Bid 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۱۹
ACP/USD Bid 0.0061 - 0.0061 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ADC/USD Bid 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ADT/USD Bid 0.0281 - 0.028 0.0307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AHT/USD Bid 0.2129 - 0.2129 0.2922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AIB/USD Bid 0.0041 - 0.0041 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
AIR/USD Bid 0.0069 - 0.0069 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
AIX/USD Bid 0.1348 - 0.1348 0.1475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AKY/USD Bid 0.0043 - 0.0043 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ALT/USD Bid 16.92 - 16.92 17.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AMP/USD Bid 0.2078 - 0.2066 0.2295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AMS/USD Bid 0.003 - 0.003 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ANI/USD Bid 0.0026 - 0.0026 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
APX/USD Bid 4.6085 - 4.6085 4.8835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ARB/USD Bid 0.0044 - 0.0044 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
ARG/USD Bid 0.1271 - 0.1271 0.1373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ARI/USD Bid 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۵۶
ARN/USD Bid 0.9405 - 0.9405 1.0654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ART/USD Bid 0.3543 - 0.3543 0.4265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ASN/USD Bid 0.0036 - 0.0036 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ATL/USD Bid 0.1701 - 0.1667 0.1847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
ATS/USD Bid 0.0072 - 0.0072 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
ATX/USD Bid 0.0026 - 0.0026 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۱
AUR/USD Bid 0.9629 - 0.9629 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
AWR/USD Bid 0.0123 - 0.0122 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
AXP/USD Bid 0.0277 - 0.0277 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
B2B/USD Bid 0.4819 - 0.4819 0.5193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BAC/USD Bid 0.0039 - 0.0039 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BAR/USD Bid 0.0079 - 0.0079 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BAS/USD Bid 0.1329 - 0.0053 0.1338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۳۸
BBR/USD Bid 0.7884 - 0.7884 0.8505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BBT/USD Bid 0.1337 - 0.0831 0.1374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BCF/USD Bid 0.0248 - 0.0248 0.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BCY/USD Bid 0.2561 - 0.2543 0.2629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BDG/USD Bid 0.0319 - 0.0319 0.0336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BDL/USD Bid 0.0038 - 0.0037 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BET/USD Bid 0.0027 - 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BGR/USD Bid 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BIP/USD Bid 0.0454 - 0.0454 0.0488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BIS/USD Bid 1.1752 - 1.1752 1.2979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BIT/USD Bid 0.0241 - 0.0241 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLC/USD Bid 0.0128 - 0.0128 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLN/USD Bid 0.008 - 0.008 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLX/USD Bid 1.5628 - 1.5625 1.6713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BLZ/USD Bid 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۱۴
BNX/USD Bid 0.0023 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BON/USD Bid 0.2393 - 0.2393 0.2513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BPC/USD Bid 0.0092 - 0.0091 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BPL/USD Bid 0.1807 - 0.1722 0.1986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BQX/USD Bid 1.9909 - 1.9909 2.2966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BRK/USD Bid 0.1426 - 0.1423 0.1502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BRO/USD Bid 0.0851 - 0.0819 0.0966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BRX/USD Bid 0.6557 - 0.6462 0.6924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BSC/USD Bid 0.0067 - 0.0067 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BSN/USD Bid 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۱۴
BSR/USD Bid 0.1 - 0.1 0.1059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BT2/USD Bid 38.6 - 38.504 47.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTA/USD Bid 0.1425 - 0.1425 0.1692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTB/USD Bid 10.0548 - 10.0548 11.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶
BTE/USD Bid 0.0077 - 0.0077 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
BUB/USD Bid 0.015 - 0.0117 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۴
BVC/USD Bid 0.0318 - 0.0318 0.0337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۶