بازار جهانی مبادلات ارزی

Forex Rates ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/USD Ask 1.3154 1.3156 1.3143 1.3228 0.01 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/JPY Ask 112.64 112.65 112.57 113.13 0.29 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/CHF Ask 0.978 0.9784 0.978 0.9822 0.00 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/USD Ask 0.7862 0.7863 0.7843 0.7876 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/CAD Ask 1.2465 1.2464 1.2455 1.2485 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/USD Ask 0.703 0.7035 0.703 0.7169 0.01 1.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/ZAR Ask 13.5549 13.5565 13.515 13.5983 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/TRY Ask 3.6666 3.6653 3.6607 3.6849 0.01 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD Ask 5619.9 5617.4 5409.4 5662.1 214.80 3.97% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/MXN Ask 18.8327 18.8317 18.8166 18.9003 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/SEK Ask 8.1542 8.1544 8.1274 8.1732 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/SGD Ask 1.3589 1.3588 1.3569 1.3605 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/DKK Ask 6.3064 6.3059 6.3008 6.3199 0.01 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/HKD Ask 7.804 7.8037 7.7998 7.8103 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/INR Ask 65.05 65.04 64.978 65.135 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/CNY Ask 6.6236 6.6232 6.6223 6.6374 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/RUB Ask 57.5886 57.5852 57.4032 57.6893 0.16 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD Ask 308.2 307.71 302.84 316.5 5.22 1.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/JPY Ask 132.99 133.01 132.61 133.6 0.20 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/GBP Ask 0.8976 0.8975 0.8926 0.8976 0.00 0.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/CHF Ask 1.1547 1.1552 1.1536 1.1584 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/JPY Ask 88.56 88.58 88.44 88.99 0.08 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/JPY Ask 148.17 148.22 148.05 149.41 0.96 0.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
CHF/JPY Ask 115.18 115.16 114.96 115.39 0.09 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/CAD Ask 1.4717 1.4714 1.4692 1.4734 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/CAD Ask 0.9799 0.9796 0.9774 0.9813 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
CAD/JPY Ask 90.38 90.41 90.21 90.78 0.26 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/JPY Ask 79.2 79.22 79.17 80.96 1.62 2.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/NZD Ask 1.1185 1.1181 1.0957 1.1185 0.02 1.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/AUD Ask 1.6733 1.6734 1.6727 1.6851 0.01 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/AUD Ask 1.5019 1.5018 1.4998 1.5046 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/CHF Ask 1.2865 1.2872 1.2865 1.2969 0.01 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/NZD Ask 1.6798 1.679 1.6474 1.6798 0.03 1.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/CHF Ask 0.7689 0.7693 0.7688 0.7714 0.00 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/NZD Ask 1.8716 1.871 1.8444 1.8759 0.03 1.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/CAD Ask 1.6397 1.6396 1.6395 1.6486 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
CAD/CHF Ask 0.7847 0.7852 0.7844 0.7882 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/CAD Ask 0.8764 0.8766 0.8764 0.8932 0.02 1.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/CHF Ask 0.6876 0.6883 0.6876 0.703 0.01 2.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/EUR Ask 4811 4818.9 4641.2 4824.9 155.50 3.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/USD Ask 1.1806 1.1807 1.1782 1.182 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Forex Rates bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/USD Bid 1.1806 1.1801 1.178 1.1818 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
GBP/USD Bid 1.3152 1.3156 1.3141 1.3225 0.01 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/JPY Bid 112.64 112.67 112.55 113.11 0.27 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
USD/CHF Bid 0.978 0.9782 0.978 0.9815 0.00 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/USD Bid 0.786 0.7862 0.7841 0.7874 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/CAD Bid 1.2465 1.2461 1.2453 1.2483 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/USD Bid 0.7028 0.7032 0.7028 0.7167 0.01 1.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/ZAR Bid 13.547 13.5482 13.5075 13.5786 0.03 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/TRY Bid 3.666 3.6649 3.6595 3.6776 0.01 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD Bid 5619.8 5617.3 5402 5662 215.90 4.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/MXN Bid 18.8241 18.8227 18.8087 18.888 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/SEK Bid 8.1497 8.1499 8.1224 8.1717 0.01 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/SGD Bid 1.3566 1.357 1.3546 1.3582 0.00 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
USD/DKK Bid 6.3045 6.3039 6.2954 6.3179 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/HKD Bid 7.8014 7.8011 7.7972 7.8075 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/INR Bid 65.03 65.01 64.95 65.115 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
USD/CNY Bid 6.6216 6.6212 6.6203 6.6354 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
USD/RUB Bid 57.5886 57.5852 57.4032 57.6893 0.16 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD Bid 308.01 307.65 302.78 316.49 5.04 1.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/JPY Bid 132.96 132.98 132.58 133.58 0.20 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/GBP Bid 0.8975 0.8973 0.8924 0.8975 0.00 0.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/CHF Bid 1.1544 1.1549 1.1534 1.1581 0.00 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/JPY Bid 88.53 88.56 88.41 88.97 0.08 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/JPY Bid 148.13 148.18 148.02 149.41 0.96 0.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
CHF/JPY Bid 115.16 115.13 114.94 115.36 0.08 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/CAD Bid 1.4713 1.471 1.4688 1.4731 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/CAD Bid 0.9796 0.9793 0.9773 0.9809 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
CAD/JPY Bid 90.35 90.38 90.18 90.74 0.26 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/JPY Bid 79.15 79.21 79.15 80.94 1.62 2.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/NZD Bid 1.1181 1.1177 1.0954 1.1181 0.02 1.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/AUD Bid 1.6729 1.6731 1.6724 1.6847 0.01 0.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/AUD Bid 1.5016 1.5014 1.4996 1.5044 0.00 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/CHF Bid 1.2862 1.2869 1.2862 1.2962 0.01 0.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EUR/NZD Bid 1.6793 1.6784 1.6466 1.6793 0.03 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
AUD/CHF Bid 0.7686 0.769 0.7686 0.7712 0.00 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/NZD Bid 1.8709 1.8702 1.8438 1.8751 0.03 1.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/CAD Bid 1.6392 1.6391 1.6391 1.648 0.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
CAD/CHF Bid 0.7846 0.7849 0.7841 0.7874 0.00 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/CAD Bid 0.876 0.8762 0.876 0.8927 0.02 1.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NZD/CHF Bid 0.6871 0.6879 0.6871 0.7026 0.01 2.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/EUR Bid 4811 4816 4641.2 4823.8 157.80 3.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴