شاخص های کالایی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TR/CC CRB ex Energy TR 222.7 222.72 222.7 224.31 1.14 0.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
TR/CC CRB Orange Juice 1.7213 - 1.7213 1.7213 0.03 1.67% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Unleaded Gas 9.4732 - 9.4732 9.4732 0.04 0.42% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Heating Oil 9.4109 - 9.4109 9.4109 0.03 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB ex Energy ER 123.26 123.27 123.26 124.15 0.64 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
TR/CC CRB Lean Hogs 1.8927 - 1.8927 1.8927 0.05 2.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Aluminum 10.5822 - 10.5822 10.5822 0.09 0.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Soybeans 11.0546 - 11.0546 11.0546 0.00 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Coffee 8.5883 - 8.5883 8.5883 0.01 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Copper 11.3839 - 11.3839 11.3839 0.06 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Cotton 8.8746 - 8.8746 8.8746 0.02 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Nickel 1.9133 - 1.9133 1.9133 0.02 0.99% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Cocoa 9.3136 - 9.3136 9.3136 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Sugar 9.0995 - 9.0995 9.0995 0.03 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Wheat 1.7847 - 1.7847 1.7847 0.02 1.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
TR/CC CRB Corn 10.8263 - 10.8263 10.8263 0.05 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۲
BNP Paribas Global Agri TR 547.4 547.38 546.9 548.47 0.16 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
S-Net ITG Agriculture USD 5390.53 5390.83 5368.19 5407.13 2.14 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
SGI Commodities Optimix TR 68.0502 68.0671 68.0502 68.4313 0.14 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
TR/CC CRB 183.8 183.85 183.71 184.24 0.27 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Natural Gas Futures x3 Short Levera 1840.24 1834.91 1799.39 1840.24 13.38 0.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۲۸
Risk Weighted Enhanced Commodity TR 83.29 83.32 83.29 83.86 0.24 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
WTI Futures x3 Leveraged USD 440.66 439.51 430.83 443.46 2.57 0.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity 593.23 593.34 593.23 597.12 1.88 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity All Metals Capped Component 165.08 164.98 164.88 167.28 0.77 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Cocoa 158.84 158.76 158.76 160.78 1.12 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۲۸
DJ Commodity Energy 82.9676 83.0527 82.0515 83.3767 0.18 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Gold 442.27 442.23 442.02 446.24 3.17 0.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Grains 177.15 177.21 177.15 179.02 1.15 0.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Heating Oil 565.22 566.51 555.89 570.2 5.11 0.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Nickel 267.64 266.73 266.61 277.24 0.12 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Lead 502.18 501.17 499.54 513.55 1.42 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Industrial Metals 133.82 133.71 133.63 136.05 0.35 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Zinc 330.28 330.01 329.37 337.43 1.37 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Petroleum 84.6312 84.7463 83.5517 85.0805 0.21 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Unleaded Gasoline 446.0658 446.8327 438.1502 447.7092 3.61 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Sugar 185.7713 186.0372 185.2394 189.0957 2.13 1.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Commodity Softs 133.7432 133.8205 133.6768 135.9438 1.57 1.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
NQ Commodity Crude oil Index ER 280.32 280.81 277.06 281.9 0.17 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
NQ Commodity Palladium Index ER 1402.62 1401.52 1401.3 1421.24 10.52 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
NQ Commodity Silver Index ER 527.98 527.67 526.9 534.5 7.29 1.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۲۸