کالایاب
شاخص یاب

کاردانو / Cardano

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADA/KRW upbit 99.9 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۴۱
ADA/USD upbit 0.198 - 0.1748 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ADA/ETH binance 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۴
ADA/ETH bittrex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۴۰
ADA/USD bittrex 0.198 - 0.1748 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/USD gate-io 0.208 - 0.1831 0.2108 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/KRW coinnest 20 - 10 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۲
ADA/AUD synthetic 0.079 0.0789 0.0774 0.0828 0.00 3.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/CAD synthetic 0.0724 0.0723 0.0709 0.0762 0.00 4.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۷
ADA/CNY synthetic 0.3794 0.3792 0.3716 0.3989 0.02 3.95% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/EUR synthetic 0.0332 - 0.0329 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۸
ADA/HKD synthetic 0.4307 0.4305 0.4219 0.4529 0.02 3.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/ILS synthetic 0.1953 0.1951 0.1913 0.2052 0.01 3.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/INR synthetic 3.8047 3.8009 3.7314 4.0025 0.15 4.02% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/MXN synthetic 1.0561 1.0555 1.0362 1.1115 0.04 4.14% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/MYR synthetic 0.2271 0.227 0.2225 0.2388 0.01 3.96% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/PLN synthetic 0.2105 0.2103 0.2063 0.2213 0.01 3.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/RUB synthetic 3.4797 3.478 3.4106 3.6627 0.14 4.08% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/SAR synthetic 0.2068 0.2066 0.2025 0.2175 0.01 3.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/SEK synthetic 0.5225 0.5222 0.5117 0.5495 0.02 3.90% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/TRY synthetic 0.1624 - 0.1536 0.1624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/USD synthetic 0.1993 - 0.1742 0.2021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/VND synthetic 1280 1279.3 1253.4 1345.8 50.80 3.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/ZAR synthetic 0.7671 0.7664 0.7528 0.8078 0.03 4.05% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano Index investing-com 0.0496 0.0495 0.0485 0.052 0.00 3.83% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano Index investing-com 0.0551 0.0552 0.054 0.0579 0.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano AUD Index investing-com 0.079 0.0789 0.0774 0.0828 0.00 3.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano CAD Index investing-com 0.0724 0.0723 0.0709 0.0762 0.00 4.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cardano CNY Index investing-com 0.3794 0.3792 0.3716 0.3989 0.02 3.95% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano HKD Index investing-com 0.4307 0.4305 0.4219 0.4529 0.02 3.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano ILS Index investing-com 0.1953 0.1951 0.1913 0.2052 0.01 3.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano INR Index investing-com 3.8047 3.8009 3.7314 4.0025 0.15 4.02% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano KRW Index investing-com 65.4 65.2 63.9 69 3.20 4.89% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano MXN Index investing-com 1.0561 1.0555 1.0362 1.1115 0.04 4.14% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano MYR Index investing-com 0.2271 0.227 0.2225 0.2388 0.01 3.96% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano PLN Index investing-com 0.2105 0.2103 0.2063 0.2213 0.01 3.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano RUB Index investing-com 3.4797 3.478 3.4106 3.6627 0.14 4.08% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano SAR Index investing-com 0.2068 0.2066 0.2025 0.2175 0.01 3.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano SEK Index investing-com 0.5225 0.5222 0.5117 0.5495 0.02 3.90% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano TRY Index investing-com 0.3223 0.3241 0.3162 0.3398 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cardano VND Index investing-com 1280 1279.3 1253.4 1345.8 50.80 3.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Cardano ZAR Index investing-com 0.7671 0.7664 0.7528 0.8078 0.03 4.05% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
کاردانو / Cardano 0.0391 - 0.0383 0.0419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۲۵
ADA/ETH okex 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۲۵
ADA/ETH huobi 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۲۵
ADA/KRW upbit 65.4 65.2 63.9 69 3.20 4.89% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/USD upbit 0.0547 0.0553 0.0539 0.0579 0.00 4.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
ADA/ETH hitbtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۲۵
ADA/ETH kraken 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۲۵
ADA/EUR kraken 0.0334 - 0.0334 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۵۳
ADA/EUR kraken 0.0496 0.0495 0.0485 0.052 0.00 3.83% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/THB bitkub 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۶
ADA/THB bitkub 1.74 1.75 1.71 1.82 0.03 1.72% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۹
ADA/TRY paribu 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۴۰
ADA/TRY paribu 0.32 0.33 0.32 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
ADA/BNB binance 0.002 0.0019 0.0019 0.002 0.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۴۱
ADA/ETH binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۲۵
ADA/ETH bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۲۵
ADA/TRY koineks 0.3258 0.325 0.325 0.3258 0.02 5.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۲۹
ADA/USD binance 0.0386 - 0.0377 0.0414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۱۶
ADA/USD binance 0.0551 0.0552 0.054 0.058 0.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/USD bittrex 0.0547 0.0553 0.0539 0.0579 0.00 4.94% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
ADA/USD gate-io 0.0552 0.0548 0.054 0.058 0.00 3.80% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/KRW coinnest 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۱۳
ADA/EUR synthetic 0.0495 0.0494 0.0485 0.0521 0.00 4.04% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
ADA/TRY synthetic 0.3156 0.3152 0.3091 0.3316 0.01 3.87% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ADA/USD synthetic 0.0551 0.055 0.054 0.058 0.00 3.99% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱