شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:27:14
0 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

987
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:01:46
60 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
60 (6.47%)
تغییر ۶ ماهه
987 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,937
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:35:31
50 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
51 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
166 (7.89%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۵:۳۵
Thailand 2Y 1.95 - 1.94 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Thailand 3Y 2.005 - 2.005 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 5Y 2.21 - 2.21 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 7Y 2.35 - 2.35 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 10Y 2.5 - 2.5 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Thailand 12Y 2.71 - 2.7 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Thailand 14Y 2.77 - 2.76 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Thailand 15Y 2.87 - 2.855 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
Thailand 16Y 2.98 - 2.97 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Thailand 20Y 3.05 - 3.03 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵