کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,245
قیمت روز
2 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
66 (2.87%)
تغییر ۳ ماهه
283 (11.18%)
تغییر ۶ ماهه
242 (12.10%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.53 -0.475 -0.475 -0.561 0.00 -0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Spain 1Y -0.504 -0.502 -0.492 -0.509 0.02 -2.98% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 2Y -0.509 -0.528 -0.504 -0.528 0.01 -1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 3M -0.52 -0.519 -0.501 -0.52 0.01 -1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 3Y -0.515 -0.517 -0.497 -0.517 0.02 -4.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 4Y -0.43 -0.427 -0.408 -0.434 0.01 -2.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 5Y -0.318 -0.311 -0.267 -0.32 0.04 -11.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 6M -0.521 -0.52 -0.519 -0.531 0.00 -0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 6Y -0.239 -0.234 -0.202 -0.243 0.01 -5.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 7Y -0.146 -0.144 -0.096 -0.154 0.02 -16.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 8Y -0.062 -0.056 -0.012 -0.063 0.01 -22.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 9M -0.513 -0.511 -0.505 -0.523 0.00 -0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 9Y 0.003 0.015 0.003 0.058 0.01 466.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 10Y 0.144 0.155 0.144 0.193 0.02 12.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 15Y 0.549 0.561 0.546 0.593 0.01 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 20Y 0.559 0.57 0.551 0.604 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 25Y 0.895 0.907 0.889 0.937 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 30Y 1.046 1.058 1.029 1.089 0.02 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲