شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا
General Madrid
1,845
قیمت روز
37 (2.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
19,927 (91.52%)
تغییر ۳ ماهه
17,897 (90.65%)
تغییر ۶ ماهه
15,949 (89.63%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.586 -0.575 -0.4 -0.586 0.09 -14.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 1Y -0.348 -0.345 -0.278 -0.348 0.01 -1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Spain 2Y -0.222 -0.214 -0.203 -0.23 0.01 -2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 3M -0.45 -0.447 -0.41 -0.454 0.06 -13.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 3Y -0.035 -0.028 -0.018 -0.035 0.01 -17.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 4Y 0.119 0.12 0.118 0.135 0.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 5Y 0.491 0.465 0.431 0.491 0.01 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 6M -0.389 -0.399 -0.356 -0.409 0.03 -7.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 6Y 0.608 0.61 0.602 0.627 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 7Y 0.799 0.788 0.784 0.805 0.01 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 8Y 1.045 1.049 1.031 1.053 0.02 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 9M -0.344 -0.37 -0.298 -0.372 0.00 -1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 9Y 1.226 1.218 1.209 1.233 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 10Y 1.36 1.363 1.356 1.378 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 15Y 1.922 1.933 1.911 1.936 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 20Y 2.048 2.051 2.034 2.057 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 25Y 2.291 2.294 2.267 2.297 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 30Y 2.591 2.599 2.583 2.599 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴