کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
19 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
79 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
190 (8.40%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.464 - -0.464 -0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 1Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 2Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 3M -0.41 - -0.41 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 3Y -0.198 - -0.198 -0.198 0.02 -12.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 4Y -0.066 - -0.066 -0.066 0.02 -28.79% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 5Y 0.038 - 0.029 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 6M -0.372 - -0.372 -0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 6Y 0.361 - 0.361 0.361 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 7Y 0.576 - 0.57 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 8Y 0.771 - 0.765 0.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 9M -0.337 - -0.337 -0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 9Y 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Spain 10Y 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 15Y 1.517 - 1.517 1.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 20Y 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Spain 25Y 2.062 - 2.062 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Spain 30Y 2.227 - 2.217 2.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲