شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:38
342 (16.81%)
تغییر ۳ ماهه
112 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
341 (16.71%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.359 - -0.339 -0.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Spain 1Y -0.273 - -0.254 -0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 2Y -0.075 - -0.075 -0.075 0.02 -19.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Spain 3M -0.501 - -0.5 -0.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 3Y 0.112 - 0.108 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 4Y 0.34 - 0.324 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 5Y 0.715 - 0.704 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 6M -0.387 - -0.38 -0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Spain 6Y 0.925 - 0.925 0.925 0.01 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Spain 7Y 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Spain 8Y 1.368 - 1.334 1.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 9M -0.288 - -0.277 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 9Y 1.565 - 1.525 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 10Y 1.76 - 1.719 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 15Y 2.229 - 2.21 2.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 20Y 2.354 2.349 2.349 2.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Spain 25Y 2.576 2.569 2.569 2.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Spain 30Y 2.869 - 2.851 2.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳