شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
156 (6.92%)
تغییر ۳ ماهه
88 (4.03%)
تغییر ۶ ماهه
168 (8.70%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.459 - -0.45 -0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 1Y -0.41 - -0.369 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Spain 2Y -0.283 -0.263 -0.263 -0.297 0.01 -4.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Spain 3M -0.434 - -0.426 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 3Y -0.041 - -0.028 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Spain 4Y 0.103 - 0.077 0.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Spain 5Y 0.427 - 0.407 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 6M -0.466 - -0.452 -0.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 6Y 0.599 0.608 0.599 0.608 0.01 1.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Spain 7Y 0.775 - 0.775 0.775 0.01 1.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Spain 8Y 1.057 - 1.025 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 9M -0.411 - -0.376 -0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Spain 9Y 1.251 - 1.228 1.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 10Y 1.463 - 1.439 1.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 15Y 1.926 - 1.913 1.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 20Y 2.034 2.04 2.034 2.04 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Spain 25Y 2.268 2.269 2.267 2.27 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Spain 30Y 2.558 - 2.549 2.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳