کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,545
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:34:11
49 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
367 (16.85%)
تغییر ۶ ماهه
662 (35.19%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.412 -0.441 -0.412 -0.441 0.01 -1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Spain 1Y -0.398 -0.396 -0.396 -0.398 0.01 -1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Spain 2Y -0.385 -0.38 -0.379 -0.391 0.01 -1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 3M -0.482 -0.484 -0.482 -0.486 0.01 -2.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Spain 3Y -0.348 -0.35 -0.322 -0.35 0.03 -8.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Spain 4Y -0.261 -0.265 -0.245 -0.267 0.02 -6.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 5Y -0.222 -0.226 -0.222 -0.229 0.02 -10.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 6M -0.419 -0.42 -0.418 -0.42 0.00 -0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Spain 6Y -0.037 -0.043 -0.01 -0.045 0.02 -64.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 7Y 0.092 0.084 0.083 0.092 0.03 28.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 8Y 0.208 0.2 0.2 0.208 0.03 12.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 9M -0.402 -0.377 -0.376 -0.402 0.01 -1.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Spain 9Y 0.297 0.289 0.289 0.297 0.03 8.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 10Y 0.418 0.41 0.41 0.418 0.03 5.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 15Y 0.759 0.752 0.75 0.759 0.03 4.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 20Y 0.918 0.911 0.909 0.961 0.05 4.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 25Y 1.234 1.231 1.229 1.237 0.05 3.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Spain 30Y 1.386 1.383 1.381 1.389 0.05 3.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲