شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 11:45:15
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
4 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
67 (8.07%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

335
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
2 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
11 (3.48%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.557 - -0.523 -0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.28 - 0.28 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.9 - 0.9 0.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 10Y 0.99 - 0.99 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.449 - -0.295 -0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 5-Year 0.181 - 0.181 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 8-Year 0.675 - 0.675 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳