شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:36:13
0 (4.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:03:33
22 (3.04%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.27%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Serbia 2Y 3.25 - 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.45 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 - 3.7 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۰۲
Serbia 7Y 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳