شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2387
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:48:16
0 (2.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,764
قیمت روز
107 (1.4%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
811 (9.46%)
تغییر ۳ ماهه
421 (5.15%)
تغییر ۶ ماهه
551 (6.63%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.27 3.24 3.23 3.451 0.18 5.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Romania 2Y 3.51 3.5 3.5 3.51 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Romania 3Y 3.88 3.89 3.84 3.89 0.05 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Romania 4Y 4 4.01 4 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
Romania 5Y 4.23 4.25 4.17 4.25 0.07 1.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Romania 6M 3.29 3.07 3.07 3.29 0.24 7.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Romania 7Y 4.51 4.37 4.33 4.518 0.18 4.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵
Romania 10Y 4.84 4.91 4.78 4.91 0.07 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸