شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,327
قیمت روز
17 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
250 (8.12%)
تغییر ۳ ماهه
199 (6.37%)
تغییر ۶ ماهه
502 (17.78%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.432 -0.433 -0.428 -0.433 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 2Y -0.467 -0.468 -0.467 -0.483 0.01 -2.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 3M -0.441 -0.443 -0.438 -0.443 0.00 -0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Portugal 3Y -0.308 -0.313 -0.308 -0.316 0.01 -1.91% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 4Y -0.142 -0.141 -0.141 -0.152 0.00 -0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 5Y -0.083 -0.081 -0.081 -0.106 0.00 -4.60% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 6M -0.442 -0.443 -0.44 -0.443 0.00 -0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Portugal 6Y 0.067 0.061 0.054 0.067 0.01 9.84% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 7Y 0.155 0.161 0.144 0.161 0.00 2.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 8Y 0.228 0.231 0.216 0.231 0.01 2.24% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 9Y 0.334 0.325 0.319 0.334 0.01 1.83% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 10Y 0.39 0.382 0.375 0.39 0.01 1.83% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 15Y 0.766 0.758 0.75 0.766 0.01 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Portugal 20Y 0.958 0.955 0.937 0.958 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Portugal 30Y 1.294 1.287 1.282 1.294 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱