کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,046
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:02:57
76 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
199 (6.12%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.503 - -0.496 -0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 2Y -0.548 - -0.548 -0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Portugal 3M -0.534 - -0.239 -0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Portugal 3Y -0.457 - -0.405 -0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 4Y -0.342 - -0.342 -0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Portugal 5Y -0.287 - -0.268 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Portugal 6M -0.518 - -0.507 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 6Y -0.121 - -0.121 -0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Portugal 7Y -0.053 - -0.053 -0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Portugal 8Y -0.016 - -0.016 -0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Portugal 9Y 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Portugal 10Y 0.159 - 0.159 0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Portugal 15Y 0.533 - 0.532 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 20Y 0.763 - 0.732 0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Portugal 30Y 1.073 - 1.061 1.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲