کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0669
قیمت روز
0 (3.14%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:41:02
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

478
قیمت روز
29 (6.46%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
31 (6.94%)
تغییر ۳ ماهه
75 (18.61%)
تغییر ۶ ماهه
72 (17.73%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
64 (4.81%)
تغییر ۳ ماهه
122 (9.56%)
تغییر ۶ ماهه
123 (9.69%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.902 7.907 7.902 7.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 3M 7.199 7.213 7.199 7.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 3Y 7.9 8.055 7.9 8.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 6M 7.589 7.595 7.589 7.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 7Y 8.78 8.73 8.73 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 9M 7.74 7.746 7.74 7.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 10Y 8.973 8.923 8.923 8.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 15Y 10.063 9.983 10.063 9.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Namibia 20Y 10.705 10.61 10.61 10.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳