کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.197 - -0.197 -0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Year -0.119 - -0.119 -0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5-Year -0.025 - -0.025 -0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 1-Month -0.266 - -0.266 -0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 10-Year 0.682 - 0.682 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Malta 20-Year 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 25-Year 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Month -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Malta 6-Month -0.216 - -0.216 -0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴