کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.19 - -0.19 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 3-Year -0.08 - -0.068 -0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 5-Year 0.144 - 0.144 0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 1-Month -0.196 - -0.196 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 10-Year 0.903 - 0.903 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 20-Year 1.713 - 1.713 1.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 25-Year 1.784 - 1.784 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Malta 3-Month -0.196 - -0.196 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 6-Month -0.189 - -0.189 -0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲