شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.182 - -0.182 -0.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Year 0.111 - 0.111 0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 5-Year 0.522 - 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 1-Month -0.204 - -0.204 -0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Malta 10-Year 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20-Year 2.016 - 2.016 2.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 25-Year 2.064 - 2.064 2.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Month -0.2 - -0.2 -0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Malta 6-Month -0.19 - -0.19 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵