شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.241 - -0.241 -0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3-Year -0.075 - -0.075 -0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 5-Year -0.008 - -0.008 -0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 1-Month -0.33 - -0.33 -0.33 0.01 -1.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 10-Year 0.444 - 0.412 0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 20-Year 0.891 - 0.852 0.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 25-Year 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3-Month -0.301 - -0.301 -0.301 0.01 -1.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 6-Month -0.278 - -0.278 -0.278 0.01 -1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱