شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 3-Year -0.004 - -0.004 -0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 5-Year 0.273 - 0.273 0.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 1-Month -0.245 - -0.245 -0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Malta 10-Year 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 20-Year 1.827 - 1.827 1.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 25-Year 1.886 - 1.886 1.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 3-Month -0.237 - -0.237 -0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Malta 6-Month -0.225 - -0.225 -0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰