کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.329 - -0.299 -0.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Malta 3-Year -0.287 - -0.287 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5-Year -0.281 - -0.281 -0.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 1-Month -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 10-Year 0.131 - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 20-Year 0.691 - 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 25-Year 0.752 - 0.752 0.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Month -0.355 - -0.355 -0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 6-Month -0.344 - -0.344 -0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲