شاخص یاب
ژاپن
ژاپن
ین ژاپن / دلار
0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:52:20
0 (90.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (89.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (89.88%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,298
قیمت روز
14 (0.42%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,298 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,298 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,298 (0.00%)
نوسان سالیانه
JASDAQ 20
172
قیمت روز
2 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:34:39
1,554 (90.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,568 (90.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,271 (88.06%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.095 - -0.095 -0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Japan 1Y -0.135 -0.125 -0.125 -0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 2Y -0.135 -0.124 -0.124 -0.135 0.00 -0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 3M -0.112 -0.115 -0.105 -0.115 0.01 -6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan 3Y -0.12 -0.117 -0.117 -0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Japan 4Y -0.115 -0.11 -0.11 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 5Y -0.115 -0.11 -0.11 -0.116 0.00 -2.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 6M -0.107 -0.105 -0.105 -0.107 0.00 -2.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan 6Y -0.076 -0.07 -0.07 -0.077 0.00 -1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 7Y -0.051 -0.039 -0.039 -0.058 0.00 -1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 8Y -0.025 -0.015 -0.015 -0.026 0.00 -3.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 9M -0.11 -0.12 -0.11 -0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan 9Y 0.009 0.019 0.008 0.019 0.00 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 10Y 0.029 0.04 0.029 0.04 0.00 6.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 15Y 0.259 0.265 0.259 0.265 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 20Y 0.504 0.514 0.499 0.514 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 30Y 0.709 0.72 0.708 0.72 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 40Y 0.864 0.87 0.864 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴