شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

25,328
قیمت روز
90 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
2,620 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
2,834 (12.60%)
تغییر ۶ ماهه
4,917 (24.09%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.341 -0.375 -0.214 -0.375 0.01 -3.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Italy 1Y -0.148 -0.156 -0.148 -0.158 0.00 -1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 2Y 0.009 0.003 0.003 0.04 0.01 111.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Italy 3M -0.302 -0.3 -0.233 -0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 3Y 0.057 0.059 0.052 0.07 0.01 8.77% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 4Y 0.407 0.406 0.393 0.421 0.01 2.95% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 5Y 0.544 0.546 0.536 0.563 0.02 3.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 6M -0.249 -0.265 -0.244 -0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۲
Italy 6Y 0.756 0.757 0.747 0.781 0.02 3.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 7Y 0.838 0.841 0.829 0.865 0.02 2.86% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 8Y 0.943 0.946 0.937 0.973 0.03 3.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 9M -0.172 -0.174 -0.165 -0.181 0.00 -2.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 9Y 1.074 1.075 1.062 1.106 0.03 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 10Y 1.267 1.268 1.255 1.292 0.03 2.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 15Y 1.717 1.72 1.709 1.745 0.03 1.92% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 20Y 1.916 1.917 1.904 1.937 0.03 1.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 30Y 2.27 2.271 2.259 2.293 0.02 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Italy 50Y 2.484 2.486 2.475 2.506 0.02 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱