شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,045
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:38
2,987 (12.43%)
تغییر ۳ ماهه
5,018 (19.25%)
تغییر ۶ ماهه
3,676 (14.87%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.303 - -0.2 -0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 1Y 0.785 - 0.725 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 2Y 1.662 - 1.572 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 3M -0.184 - -0.101 -0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Italy 3Y 2.127 - 2.127 2.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 4Y 2.765 - 2.758 3.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 5Y 2.896 - 2.876 3.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 6M 0.18 - 0.18 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 6Y 3.04 - 3.035 3.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 7Y 3.259 - 3.222 3.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 8Y 3.178 - 3.168 3.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 9M 0.528 - 0.48 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 9Y 3.391 - 3.373 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 10Y 3.569 - 3.488 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 15Y 3.694 - 3.677 3.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 20Y 3.889 - 3.828 4.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 30Y 4.033 - 3.96 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 50Y 3.754 - 3.754 3.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳