کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,347
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
50 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
129 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
627 (2.73%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.298 - -0.275 -0.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Italy 1Y -0.103 - -0.091 -0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 2Y 0.089 - -0.001 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 3M -0.331 - -0.296 -0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 3Y 0.319 - 0.269 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 4Y 0.614 - 0.614 0.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 5Y 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 6M -0.234 - -0.22 -0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 6Y 0.921 - 0.921 0.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 7Y 0.923 - 0.923 0.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Italy 8Y 1.061 - 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 9M -0.131 - -0.108 -0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 9Y 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 10Y 1.313 - 1.313 1.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
Italy 15Y 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 20Y 2.029 - 2.029 2.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 30Y 2.407 - 2.407 2.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 50Y 2.635 - 2.617 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲