شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,511
قیمت روز
25 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:33:20
1,127 (16.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,668 (23.23%)
تغییر ۶ ماهه
1,458 (20.92%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.498 -0.527 -0.14 -0.538 0.04 -7.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 2Y -0.457 -0.459 -0.44 -0.463 0.00 -0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 3M -0.3 - -0.3 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.142 -0.138 -0.07 -0.145 0.05 -34.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 5Y -0.034 -0.022 -0.018 0.047 0.06 -179.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 6M -0.325 - -0.323 -0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ireland 6Y 0.198 0.196 0.189 0.233 0.02 10.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Ireland 7Y 0.427 0.426 0.419 0.468 0.03 6.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Ireland 8Y 0.635 0.634 0.623 0.656 0.02 2.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 10Y 0.946 0.945 0.933 0.972 0.05 5.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 15Y 1.437 1.435 1.421 1.463 0.03 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 20Y 1.612 1.609 1.593 1.612 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 30Y 1.782 1.781 1.761 1.806 0.02 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳