شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0142
قیمت روز
0 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:37:16
0 (3.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.74%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:04:27
0 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
3 (18.59%)
تغییر ۶ ماهه
1 (7.65%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.26 - 7.26 7.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 2Y 7.585 - 7.585 7.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 3M 6.75 - 6.67 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
India 3Y 7.658 - 7.658 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 4Y 7.827 - 7.806 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 5Y 7.86 - 7.847 7.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 6M 6.98 - 6.98 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
India 6Y 7.906 - 7.906 7.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 7Y 8.022 - 8.015 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 8Y 8.094 - 8.094 8.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 9Y 7.985 - 7.979 8.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 10Y 7.818 - 7.798 7.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
India 11Y 8.065 - 8.065 8.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 12Y 8.133 - 8.133 8.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 13Y 7.998 - 7.977 7.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
India 14Y 8.1 - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 15Y 8.152 - 8.119 8.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 19Y 8.122 - 8.122 8.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 24Y 8.145 - 8.145 8.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
India 30Y 8.08 - 8.08 8.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴