شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 13:14:15
0 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.46%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

19
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 14:03:30
7 (52.70%)
تغییر ۳ ماهه
6 (44.83%)
تغییر ۶ ماهه
7 (64.26%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.465 - 7.465 7.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 2Y 7.6 - 7.6 7.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 3M 6.96 - 6.95 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳
India 3Y 7.698 - 7.662 7.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳
India 4Y 7.772 - 7.767 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۳
India 5Y 7.886 - 7.881 7.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 6M 7.2 - 7.18 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۳
India 6Y 7.903 - 7.903 7.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 7Y 7.956 - 7.952 7.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 8Y 8.041 - 8.041 8.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 9Y 7.974 - 7.974 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
India 10Y 7.894 - 7.885 7.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 11Y 8.076 - 8.075 8.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 12Y 8.074 - 8.074 8.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 13Y 7.989 - 7.989 8.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 14Y 8.182 - 8.182 8.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 15Y 8.234 - 8.234 8.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 19Y 8.264 - 8.264 8.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 24Y 8.306 - 8.306 8.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
India 30Y 8.254 - 8.254 8.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳