کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0145
قیمت روز
0 (0.69%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:26:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (1.76%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
2 (10.52%)
تغییر ۳ ماهه
1 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
2 (15.26%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.129 6.182 6.12 6.182 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 2Y 6.288 6.3 6.216 6.3 0.05 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 3M 5.98 5.95 5.95 5.98 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
India 3Y 6.581 6.572 6.526 6.581 0.07 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 4Y 6.68 6.694 6.589 6.694 0.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 5Y 6.818 6.825 6.709 6.825 0.06 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 6M 6.12 6.06 6.06 6.12 0.04 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
India 6Y 6.944 6.948 6.847 6.948 0.06 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 7Y 6.949 6.954 6.842 6.954 0.06 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 8Y 7.091 7.086 7.001 7.091 0.06 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 9Y 7.065 6.988 6.988 7.065 0.05 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
India 10Y 6.933 6.934 6.851 6.934 0.05 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 11Y 7.096 7.109 7.025 7.109 0.04 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 12Y 7.08 7.086 7.032 7.093 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 13Y 7.093 7.107 7.047 7.16 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 14Y 7.077 7.058 7.058 7.077 0.04 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
India 15Y 7.086 7.116 7.053 7.116 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 19Y 7.051 7.113 7.051 7.126 0.06 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 24Y 7.196 7.172 7.172 7.196 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
India 30Y 7.109 7.073 7.051 7.109 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳