شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 11:30:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.90%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:45
1 (9.50%)
تغییر ۳ ماهه
3 (25.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.46%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.98 - 6.98 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 2Y 7.186 - 7.186 7.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 3M 6.68 - 6.68 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
India 3Y 7.227 - 7.227 7.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 4Y 7.319 - 7.319 7.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 5Y 7.354 - 7.354 7.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
India 6M 6.96 - 6.92 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
India 6Y 7.419 - 7.419 7.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 7Y 7.426 - 7.426 7.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 8Y 7.498 - 7.498 7.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 9Y 7.502 - 7.502 7.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 10Y 7.441 - 7.436 7.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
India 11Y 7.598 - 7.598 7.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 12Y 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 13Y 7.594 - 7.594 7.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۳۲
India 14Y 7.592 - 7.592 7.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 15Y 7.601 - 7.601 7.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 19Y 7.688 - 7.677 7.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
India 24Y 7.756 - 7.756 7.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
India 30Y 7.675 - 7.675 7.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳