شاخص یاب
هند
هند
روپیه هند / دلار
0.0147
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 18:55:25
0 (90.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.50%)
نوسان سالیانه
Nifty 100
12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:04:40
143 (92.27%)
تغییر ۳ ماهه
104 (89.62%)
تغییر ۶ ماهه
104 (89.60%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.982 - 6.982 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 2Y 7.434 - 7.417 7.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 3M 6.46 - 6.44 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
India 3Y 7.68 - 7.651 7.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
India 4Y 7.858 - 7.794 7.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 5Y 7.848 - 7.791 7.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 6M 6.82 - 6.82 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
India 6Y 8.06 - 8.028 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
India 7Y 8.063 - 8.063 8.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 8Y 8.049 - 8.049 8.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 9Y 7.957 - 7.957 7.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 10Y 7.819 - 7.78 7.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 11Y 8.139 - 8.088 8.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 12Y 8.078 - 8.064 8.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 13Y 7.989 - 7.96 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 14Y 8.066 - 8.066 8.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 15Y 8.07 - 8.07 8.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 19Y 8.012 - 8.012 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 24Y 8.092 - 8.092 8.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
India 30Y 8.04 - 8.04 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴