شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 20:03:18
850 (9.37%)
تغییر ۳ ماهه
642 (7.25%)
تغییر ۶ ماهه
457 (5.27%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.671 - -0.653 -0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Germany 2Y -0.628 - -0.616 -0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Germany 3M -0.74 - -0.735 -0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Germany 3Y -0.48 - -0.468 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 4Y -0.335 - -0.335 -0.335 0.00 -0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Germany 5Y -0.152 - -0.152 -0.152 0.02 -9.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 6M -0.686 - -0.681 -0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Germany 6Y -0.043 - -0.043 -0.043 0.02 -34.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 7Y 0.078 - 0.078 0.078 0.01 15.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 8Y 0.208 - 0.208 0.208 0.01 5.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 9M -0.652 - -0.652 -0.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 9Y 0.325 - 0.325 0.325 0.01 2.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 10Y 0.444 - 0.444 0.444 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Germany 15Y 0.706 - 0.674 0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 20Y 0.812 - 0.774 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 25Y 0.938 - 0.902 0.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 30Y 1.074 - 1.041 1.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳