کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,586
قیمت روز
10 (0.11%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
86 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
224 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
565 (6.17%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.821 -0.818 -0.762 -0.821 0.03 -3.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 2Y -0.878 -0.881 -0.843 -0.887 0.02 -2.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 3M -0.709 -0.707 -0.682 -0.709 0.01 -0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 3Y -0.921 -0.923 -0.89 -0.923 0.02 -1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 4Y -0.94 -0.935 -0.89 -0.94 0.03 -3.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 5Y -0.913 -0.909 -0.861 -0.913 0.03 -3.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 6M -0.73 -0.728 -0.72 -0.73 0.01 -0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Germany 6Y -0.884 -0.879 -0.823 -0.884 0.03 -3.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 7Y -0.851 -0.846 -0.793 -0.851 0.03 -3.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 8Y -0.794 -0.792 -0.733 -0.794 0.03 -3.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 9M -0.785 -0.781 -0.754 -0.786 0.02 -2.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 9Y -0.757 -0.745 -0.694 -0.757 0.03 -4.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 10Y -0.672 -0.668 -0.608 -0.672 0.03 -4.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 15Y -0.504 -0.487 -0.442 -0.504 0.03 -5.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 20Y -0.36 -0.346 -0.301 -0.36 0.02 -6.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 25Y -0.224 -0.21 -0.164 -0.224 0.02 -9.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 30Y -0.153 -0.142 -0.097 -0.153 0.02 -12.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲