شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
477 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
789 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
576 (6.44%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.554 - -0.544 -0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 2Y -0.549 - -0.549 -0.549 0.02 -2.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 3M -0.558 - -0.547 -0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Germany 3Y -0.514 -0.534 -0.514 -0.534 0.02 -3.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 4Y -0.471 - -0.471 -0.471 0.02 -4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 5Y -0.384 -0.386 -0.384 -0.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Germany 6M -0.604 - -0.59 -0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Germany 6Y -0.299 -0.301 -0.299 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Germany 7Y -0.218 - -0.191 -0.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 8Y -0.169 - -0.139 -0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 9M -0.539 - -0.539 -0.539 0.01 -2.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 9Y -0.073 - -0.04 -0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 10Y 0.089 - 0.089 0.089 0.00 2.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Germany 15Y 0.34 0.33 0.329 0.34 0.01 2.72% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Germany 20Y 0.441 0.439 0.439 0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Germany 25Y 0.579 - 0.574 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 30Y 0.714 - 0.712 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵