شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
1,546 (17.19%)
تغییر ۳ ماهه
1,672 (18.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,276 (14.62%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.637 - -0.613 -0.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 2Y -0.571 - -0.567 -0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Germany 3M -0.738 - -0.729 -0.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 3Y -0.505 -0.503 -0.503 -0.505 0.01 -0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 4Y -0.41 - -0.406 -0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 5Y -0.263 -0.264 -0.261 -0.264 0.01 -4.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 6M -0.698 - -0.652 -0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 6Y -0.139 -0.14 -0.132 -0.14 0.01 -4.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 7Y -0.029 - -0.029 -0.029 0.00 -3.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Germany 8Y 0.026 - 0.013 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 9M -0.677 - -0.629 -0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 9Y 0.121 - 0.12 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 10Y 0.252 - 0.244 0.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Germany 15Y 0.506 0.507 0.506 0.507 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 20Y 0.597 0.596 0.596 0.598 0.01 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 25Y 0.715 0.717 0.715 0.717 0.01 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Germany 30Y 0.841 - 0.841 0.841 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱