شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

9,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
74 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
159 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
811 (9.85%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.649 - -0.64 -0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 2Y -0.63 -0.638 -0.63 -0.638 0.01 -0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Germany 3M -0.628 - -0.625 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 3Y -0.547 -0.545 -0.545 -0.547 0.00 -0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۳
Germany 4Y -0.432 -0.44 -0.432 -0.44 0.00 -0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Germany 5Y -0.307 -0.317 -0.307 -0.317 0.00 -1.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Germany 6M -0.65 - -0.644 -0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 6Y -0.171 -0.179 -0.171 -0.179 0.00 -2.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Germany 7Y -0.052 -0.059 -0.052 -0.059 0.00 -7.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Germany 8Y 0.074 - 0.064 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 9M -0.646 - -0.631 -0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 9Y 0.194 - 0.184 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 10Y 0.314 - 0.305 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 15Y 0.588 0.6 0.588 0.6 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۳
Germany 20Y 0.683 - 0.683 0.683 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Germany 25Y 0.826 - 0.814 0.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 30Y 0.977 - 0.967 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳