کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
1,011 (12.84%)
تغییر ۳ ماهه
668 (8.13%)
تغییر ۶ ماهه
26 (0.29%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.554 - -0.55 -0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Germany 2Y -0.597 - -0.597 -0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 3M -0.545 - -0.54 -0.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Germany 3Y -0.555 - -0.555 -0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 4Y -0.495 - -0.495 -0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 5Y -0.395 - -0.395 -0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 6M -0.494 - -0.49 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Germany 6Y -0.351 - -0.351 -0.351 0.00 -0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 7Y -0.27 - -0.27 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 8Y -0.166 - -0.166 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Germany 9M -0.545 - -0.545 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 9Y -0.082 - -0.082 -0.082 0.01 -6.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 10Y 0.023 - 0.023 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Germany 15Y 0.272 - 0.272 0.272 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 20Y 0.465 - 0.465 0.465 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 25Y 0.609 - 0.609 0.609 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Germany 30Y 0.682 - 0.682 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱