کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,693
قیمت روز
12 (0.13%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
289 (3.44%)
تغییر ۳ ماهه
1,420 (19.53%)
تغییر ۶ ماهه
301 (3.34%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.693 -0.698 -0.693 -0.698 0.00 -0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Germany 2Y -0.729 -0.723 -0.723 -0.731 0.01 -0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 3M -0.523 -0.565 -0.523 -0.565 0.00 -0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 3Y -0.739 -0.742 -0.739 -0.742 0.01 -0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 4Y -0.714 -0.716 -0.714 -0.718 0.01 -1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 5Y -0.64 -0.647 -0.64 -0.649 0.01 -1.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 6M -0.581 -0.578 -0.578 -0.581 0.01 -0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Germany 6Y -0.608 -0.613 -0.594 -0.615 0.01 -2.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 7Y -0.547 -0.554 -0.547 -0.555 0.02 -2.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 8Y -0.451 -0.455 -0.427 -0.456 0.02 -5.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 9M -0.673 -0.674 -0.67 -0.677 0.01 -1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 9Y -0.39 -0.397 -0.366 -0.397 0.02 -6.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 10Y -0.302 -0.31 -0.302 -0.312 0.02 -6.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 15Y -0.105 -0.115 -0.077 -0.115 0.03 -25.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 20Y 0.067 0.058 0.058 0.1 0.03 38.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 25Y 0.198 0.187 0.187 0.233 0.03 15.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Germany 30Y 0.271 0.261 0.261 0.271 0.03 11.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲