شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,314
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:07
401 (13.77%)
تغییر ۳ ماهه
358 (12.11%)
تغییر ۶ ماهه
3,314 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,320
قیمت روز
18 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:06:41
168 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
269 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
116 (1.80%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.44 -0.504 -0.44 -0.519 0.05 -10.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
France 1Y -0.485 -0.488 -0.485 -0.492 0.01 -1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 2Y -0.447 -0.449 -0.444 -0.454 0.00 -0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 3M -0.489 -0.491 -0.489 -0.517 0.02 -4.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 3Y -0.342 -0.344 -0.339 -0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
France 4Y -0.229 -0.23 -0.195 -0.232 0.00 -0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
France 5Y -0.081 -0.08 -0.078 -0.085 0.00 -2.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 6M -0.498 -0.499 -0.498 -0.502 0.00 -0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
France 6Y 0.052 0.056 0.045 0.056 0.00 4.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 7Y 0.119 0.124 0.109 0.124 0.01 5.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 8Y 0.343 0.344 0.328 0.344 0.01 3.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 9M -0.489 -0.49 -0.489 -0.494 0.01 -1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 9Y 0.489 0.464 0.464 0.489 0.02 4.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
France 10Y 0.547 0.546 0.532 0.547 0.01 2.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 15Y 1.004 1.008 0.986 1.016 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 20Y 1.28 1.269 1.251 1.28 0.02 1.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 25Y 1.447 1.443 1.422 1.447 0.02 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 30Y 1.565 1.554 1.536 1.565 0.02 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
France 50Y 1.794 1.788 1.766 1.794 0.03 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶