کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,829
قیمت روز
6 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
581 (17.89%)
تغییر ۳ ماهه
512 (15.44%)
تغییر ۶ ماهه
916 (31.45%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,560
قیمت روز
8 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
119 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
186 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
126 (1.88%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.573 -0.561 -0.53 -0.573 0.05 -8.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 1Y -0.703 -0.702 -0.685 -0.712 0.01 -1.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 2Y -0.795 -0.793 -0.75 -0.795 0.02 -3.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 3M -0.585 -0.59 -0.585 -0.604 0.01 -0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
France 3Y -0.821 -0.83 -0.78 -0.83 0.02 -2.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 4Y -0.797 -0.796 -0.751 -0.797 0.02 -2.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 5Y -0.739 -0.737 -0.691 -0.739 0.01 -1.89% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 6M -0.678 -0.676 -0.671 -0.688 0.00 -0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
France 6Y -0.667 -0.664 -0.623 -0.667 0.01 -2.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 7Y -0.5926 -0.5876 -0.55 -0.5926 0.01 -2.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 8Y -0.515 -0.512 -0.471 -0.515 0.02 -2.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 9M -0.718 -0.717 -0.707 -0.718 0.03 -3.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 9Y -0.442 -0.437 -0.396 -0.442 0.01 -2.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 10Y -0.362 -0.36 -0.317 -0.362 0.01 -1.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 15Y -0.034 -0.021 -0.003 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 20Y 0.182 0.188 0.182 0.221 0.01 2.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 25Y 0.358 0.362 0.358 0.389 0.01 1.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
France 30Y 0.528 0.538 0.528 0.559 0.01 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
France 50Y 0.721 0.728 0.721 0.755 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲