شاخص یاب
کانادا
کانادا
دلار کانادا / دلار
0.7517
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:11:29
7 (90.31%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.43%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.03%)
نوسان سالیانه
S&P/TSX MidCap
961
قیمت روز
13 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:13
8,013 (89.29%)
تغییر ۳ ماهه
8,627 (89.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,054 (89.34%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.045 1.03 1.03 1.045 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Canada 1Y 1.61 1.6 1.6 1.615 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Canada 2M 1.13 1.135 1.13 1.135 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Canada 2Y 1.772 1.774 1.772 1.788 0.02 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Canada 3M 1.195 1.205 1.18 1.21 0.02 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 3Y 1.865 1.86 1.86 1.88 0.02 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Canada 4Y 1.907 1.903 1.903 1.926 0.03 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 5Y 1.947 1.945 1.945 1.963 0.03 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 6M 1.41 1.4 1.4 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Canada 7Y 2.033 2.03 2.03 2.059 0.04 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 10Y 2.09 2.086 2.086 2.112 0.03 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 20Y 2.18 2.179 2.179 2.206 0.03 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 30Y 2.179 2.175 2.175 2.201 0.03 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴