شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

918
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:10
59 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
19 (2.07%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Canada 1Y 2.1 - 2.095 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Canada 2M 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Canada 2Y 2.299 - 2.299 2.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 3M 1.655 - 1.655 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Canada 3Y 2.329 - 2.329 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۳۳
Canada 4Y 2.375 - 2.343 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Canada 5Y 2.401 - 2.368 2.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Canada 6M 1.865 - 1.86 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Canada 7Y 2.457 - 2.425 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Canada 10Y 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Canada 20Y 2.542 - 2.54 2.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 30Y 2.528 - 2.528 2.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲