کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,779
قیمت روز
60 (0.61%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
195 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
42 (0.43%)
تغییر ۶ ماهه
468 (4.56%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.522 -0.525 -0.514 -0.544 0.01 -1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Belgium 1Y -0.731 -0.729 -0.698 -0.732 0.03 -4.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 2Y -0.71 -0.722 -0.693 -0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 3M -0.612 -0.597 -0.582 -0.612 0.01 -1.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 3Y -0.8 -0.807 -0.757 -0.808 0.03 -3.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 4Y -0.761 -0.77 -0.685 -0.77 0.02 -1.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 5Y -0.732 -0.731 -0.683 -0.732 0.07 -9.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 6M -0.748 -0.749 -0.713 -0.749 0.04 -4.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 6Y -0.64 -0.632 -0.596 -0.64 0.03 -4.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 7Y -0.532 -0.528 -0.457 -0.532 0.05 -9.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 8Y -0.462 -0.459 -0.411 -0.462 0.04 -8.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 9M -0.749 -0.742 -0.694 -0.749 0.04 -4.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 9Y -0.437 -0.43 -0.375 -0.437 0.03 -5.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 10Y -0.317 -0.313 -0.258 -0.317 0.02 -7.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 15Y -0.04 -0.057 -0.001 -0.057 0.02 -37.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 20Y 0.233 0.226 0.226 0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲