شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,783
قیمت روز
59 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:05:58
198 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
380 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
566 (5.47%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.578 -0.59 -0.578 -0.613 0.01 -1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Belgium 1Y -0.488 -0.489 -0.488 -0.493 0.01 -1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 2Y -0.473 -0.484 -0.464 -0.492 0.01 -2.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Belgium 3M -0.495 -0.497 -0.495 -0.497 0.00 -0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 3Y -0.385 -0.39 -0.379 -0.392 0.00 -0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 4Y -0.241 -0.243 -0.203 -0.247 0.00 -0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 5Y -0.145 -0.155 -0.14 -0.157 0.01 -4.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 6M -0.522 -0.524 -0.52 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Belgium 6Y 0.033 0.027 0.022 0.058 0.01 17.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 7Y 0.268 0.271 0.26 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 8Y 0.434 0.424 0.422 0.434 0.01 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Belgium 9M -0.527 -0.526 -0.526 -0.527 0.00 -0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Belgium 9Y 0.488 0.486 0.473 0.509 0.01 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 10Y 0.686 0.684 0.671 0.686 0.02 2.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 15Y 1.034 1.033 1.017 1.042 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Belgium 20Y 1.369 1.362 1.342 1.375 0.02 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵