کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,805
قیمت روز
8 (0.09%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:40
23 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
1,065 (12.18%)
تغییر ۶ ماهه
322 (3.18%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.536 -0.55 -0.51 -0.556 0.01 -2.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Belgium 1Y -0.567 -0.566 -0.537 -0.567 0.02 -2.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Belgium 2Y -0.549 -0.564 -0.549 -0.583 0.03 -4.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 3M -0.55 -0.553 -0.548 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Belgium 3Y -0.656 -0.657 -0.646 -0.661 0.01 -1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 4Y -0.566 -0.569 -0.556 -0.574 0.01 -1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Belgium 5Y -0.5 -0.506 -0.5 -0.508 0.02 -3.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Belgium 6M -0.538 -0.537 -0.537 -0.538 0.02 -2.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Belgium 6Y -0.373 -0.378 -0.373 -0.382 0.02 -3.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 7Y -0.214 -0.22 -0.214 -0.224 0.05 -21.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 8Y -0.101 -0.106 -0.101 -0.111 0.03 -28.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 9M -0.63 -0.629 -0.615 -0.63 0.01 -1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 9Y -0.04 -0.046 -0.04 -0.053 0.01 -32.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 10Y 0.104 0.093 0.087 0.104 0.02 14.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 15Y 0.389 0.382 0.376 0.389 0.03 8.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 20Y 0.687 0.677 0.677 0.714 0.03 3.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲