کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,501
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
1,057 (11.19%)
تغییر ۳ ماهه
958 (10.04%)
تغییر ۶ ماهه
202 (1.97%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.506 - -0.506 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Belgium 1Y -0.512 - -0.511 -0.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Belgium 2Y -0.508 - -0.508 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Belgium 3M -0.517 - -0.517 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 3Y -0.448 - -0.448 -0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Belgium 4Y -0.346 - -0.346 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Belgium 5Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 6M -0.521 - -0.521 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Belgium 6Y -0.128 - -0.128 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 7Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 8Y 0.235 - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 9M -0.54 - -0.54 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9Y 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 10Y 0.461 - 0.461 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 15Y 0.82 - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 20Y 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱