شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,172
قیمت روز
89 (0.97%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:33:20
839 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
1,132 (10.98%)
تغییر ۶ ماهه
1,285 (12.29%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.894 -0.882 -0.882 -0.959 0.04 -3.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Belgium 1Y -0.596 -0.595 -0.584 -0.596 0.01 -1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Belgium 2Y -0.534 -0.547 -0.528 -0.55 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 3M -0.811 -0.809 -0.745 -0.811 0.06 -7.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Belgium 3Y -0.367 -0.362 -0.347 -0.367 0.01 -3.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 4Y -0.168 -0.169 -0.13 -0.172 0.02 -10.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 5Y -0.047 -0.042 -0.026 -0.05 0.02 -34.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 6M -0.664 -0.665 -0.654 -0.665 0.01 -0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 6Y 0.165 0.169 0.16 0.187 0.03 15.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 7Y 0.445 0.449 0.435 0.485 0.01 2.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 8Y 0.607 0.604 0.595 0.614 0.02 3.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 9M -0.632 -0.634 -0.622 -0.634 0.01 -1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 9Y 0.667 0.666 0.657 0.692 0.03 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 10Y 0.74 0.739 0.723 0.751 0.02 3.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Belgium 15Y 1.181 1.17 1.152 1.181 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Belgium 20Y 1.473 1.47 1.452 1.484 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳