کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,336
قیمت روز
33 (2.53%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:31:59
80 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
140 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
327 (19.65%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.671 -0.675 -0.671 -0.692 0.02 -2.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Austria 2Y -0.773 -0.784 -0.77 -0.8 0.01 -1.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 3Y -0.787 -0.765 -0.765 -0.801 0.01 -1.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 4Y -0.753 -0.773 -0.753 -0.788 0.01 -0.79% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 5Y -0.701 -0.695 -0.695 -0.728 0.01 -0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 6Y -0.661 -0.644 -0.644 -0.687 0.01 -1.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 7Y -0.57 -0.583 -0.57 -0.6 0.01 -1.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 8Y -0.538 -0.553 -0.538 -0.576 0.01 -2.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 9Y -0.488 -0.499 -0.488 -0.517 0.02 -4.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 10Y -0.405 -0.414 -0.405 -0.432 0.02 -4.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 15Y -0.131 -0.153 -0.131 -0.161 0.02 -10.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 20Y -0.03 -0.042 -0.03 -0.068 0.02 -41.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 25Y 0.123 0.108 0.082 0.123 0.02 24.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 30Y 0.219 0.208 0.177 0.219 0.02 11.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 50Y 0.378 0.362 0.334 0.378 0.03 8.62% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲