کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
190 (13.23%)
تغییر ۳ ماهه
31 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
231 (12.44%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.477 - -0.477 -0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 2Y -0.517 - -0.517 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 3Y -0.402 - -0.402 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 4Y -0.318 - -0.318 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 5Y -0.202 - -0.202 -0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 6Y -0.109 - -0.109 -0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 7Y 0.041 - 0.038 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 8Y 0.101 - 0.098 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 9Y 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 10Y 0.313 - 0.302 0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 15Y 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 20Y 0.777 - 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 25Y 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۳۱
Austria 30Y 1.13 - 1.119 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Austria 50Y 1.248 - 1.248 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱