شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,462
قیمت روز
25 (1.73%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
214 (12.76%)
تغییر ۳ ماهه
308 (17.41%)
تغییر ۶ ماهه
340 (18.86%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.536 -0.543 -0.536 -0.553 0.01 -1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 2Y -0.525 -0.539 -0.525 -0.561 0.01 -2.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 3Y -0.439 -0.426 -0.426 -0.46 0.01 -2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 4Y -0.239 -0.222 -0.214 -0.239 0.03 -13.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 5Y -0.103 -0.12 -0.103 -0.123 0.03 -24.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 6Y 0.05 0.042 0.042 0.056 0.01 13.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 7Y 0.198 0.21 0.198 0.222 0.01 3.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 8Y 0.356 0.352 0.352 0.375 0.03 7.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 9Y 0.445 0.438 0.438 0.46 0.02 5.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 10Y 0.54 0.541 0.54 0.562 0.03 5.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 15Y 0.991 0.995 0.991 1.013 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 20Y 1.057 1.051 1.051 1.081 0.01 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 25Y 1.228 1.227 1.227 1.251 0.01 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 30Y 1.343 1.337 1.331 1.362 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 50Y 1.451 1.442 1.442 1.473 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳