شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,471
قیمت روز
41 (2.87%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
133 (8.27%)
تغییر ۳ ماهه
183 (11.05%)
تغییر ۶ ماهه
390 (20.95%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.447 -0.414 -0.414 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 2Y -0.466 -0.455 -0.441 -0.474 0.01 -1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 3Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.02 -6.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Austria 4Y -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 -0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 5Y -0.113 -0.128 -0.113 -0.128 0.01 -10.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Austria 6Y 0.008 0.014 0.008 0.014 0.02 225.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 7Y 0.165 0.166 0.165 0.172 0.01 4.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 8Y 0.233 0.234 0.233 0.241 0.01 3.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 9Y 0.338 - 0.338 0.338 0.00 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 10Y 0.465 - 0.451 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Austria 15Y 0.843 0.826 0.826 0.843 0.02 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Austria 20Y 0.898 0.904 0.891 0.904 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 25Y 1.115 1.109 1.104 1.121 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 30Y 1.21 1.215 1.208 1.224 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Austria 50Y 1.336 - 1.336 1.336 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵