کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین گلد / Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین طلا / Bitcoin Gold 49.378 - 48.23 59.414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BCH okex 0.0588 - 0.0575 0.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC exmo 0.0025 - 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۴۱
BTG/BTC okex 0.0067 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC tdax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BTG/THB tdax 2349 - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD exmo 26.71 26.75 26.52 26.97 0.11 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTG/USD okex 26.61 26.51 26.34 26.94 0.13 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTG/BTC bit-z 0.013 - 0.0098 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC lbank 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC upbit 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH upbit 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW upbit 64400 - 64200 68190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 66 - 59.542 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 68.179 - 61.655 71.549 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.015 - 0.01 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cex-io 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC hitbtc 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC p2pb2b 0.0025 - 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
BTG/ETH hitbtc 0.1114 - 0.1111 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH p2pb2b 0.1183 0.118 0.1175 0.1208 0.00 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
BTG/EUR cex-io 47.31 - 47.31 51.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN bitbay 199.99 - 199.99 209.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 50.61 - 50 61.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 68.27 - 60.53 69.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 52.37 - 51.92 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 68.07 - 61.54 70.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD p2pb2b 26.61 26.65 26.33 26.87 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
BTG/BTC binance 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC binance 0.0025 - 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۲۵
BTG/BTC bittrex 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC gate-io 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH binance 0.1114 - 0.11 0.1156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH bittrex 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW bithumb 64300 - 64000 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY koineks 152.99 151 148.01 152.99 2.99 1.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۹
BTG/USD bittrex 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 66 - 59.144 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 49.95 - 47.24 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 65.31 - 58.32 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0025 0.0026 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱:۰۱
BTG/BTC coinsbit 0.0006 - 0.0006 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۱۳
BTG/ETH coinsbit 0.1183 0.118 0.1175 0.1208 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
BTG/KRW coinnest 45030 - 45010 55500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bitfinex 65.775 - 59.536 68.405 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD coinsbit 25.18 25.11 24.92 25.42 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱
BTG/AUD synthetic 74.616 - 74.245 80.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC vebitcoin 0.0022 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۱:۳۳
BTG/CAD synthetic 74.092 - 73.725 79.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD synthetic 34.698 34.668 34.337 35.02 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTG/CHF bitci-com 25.43 25.31 25 26.2 0.34 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTG/CNY synthetic 362.8 - 361 389.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/HKD synthetic 450.69 - 448.45 483.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ILS synthetic 200.2 - 199.2 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/INR synthetic 3736.7 - 3717.9 4008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/MXN synthetic 1063.76 - 1058.76 1141.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/MYR synthetic 225.05 - 223.93 241.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN synthetic 196.33 - 195.41 210.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/RUB synthetic 3290.2 - 3274.7 3530.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SAR synthetic 215.43 - 214.41 231.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SEK synthetic 473.86 - 471.63 508.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY bitci-com 146.66 145.57 144.46 150.99 0.86 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTG/TRY synthetic 228.92 - 227.84 245.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/VND synthetic 1310068 - 1303569 1405622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ZAR synthetic 674.26 - 671.09 723.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC quadrigacx 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 75.13 - 75.03 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 15.4 - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۵
BTG/CAD quadrigacx 15.4 - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۲۶
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/BRL negocie-coins 202.04 - 202.04 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.4989 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.6399 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold Index investing-com 23.94 - 23.94 23.94 0.20 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱:۵۲
Bitcoin Gold AUD Index investing-com 37.771 37.739 37.316 38.075 0.11 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold BTC Index investing-com 0.0019 0.0018 0.0018 0.0019 0.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۵
Bitcoin Gold CAD Index investing-com 34.698 34.668 34.337 35.02 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold CNY Index investing-com 182.76 182.58 180.89 184.58 0.18 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold HKD Index investing-com 207.45 207.25 205.25 209.38 0.27 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold ILS Index investing-com 94.101 94.029 93.059 94.948 0.17 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold INR Index investing-com 1833.21 1831.96 1809.88 1846.83 6.39 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold KRW Index investing-com 29280 29279.7 28902.6 30537.8 672.90 2.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold MXN Index investing-com 505.7 505.32 500.19 510.33 0.83 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold MYR Index investing-com 109.367 109.258 108.118 110.35 0.24 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold PLN Index investing-com 100.01 100 100 100.01 3.37 3.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۹
Bitcoin Gold RUB Index investing-com 1674.57 1672.9 1656.64 1690.45 2.43 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold SAR Index investing-com 99.642 99.543 100.009 99.945 0.14 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold SEK Index investing-com 249.48 249.28 246.62 251.76 0.56 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold TRY Index investing-com 147.43 146.47 144.86 150.6 1.08 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold VND Index investing-com 617430 616814 610960 623431 752.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Gold ZAR Index investing-com 370.71 370.49 366.27 373.54 1.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com BTG Index investing-com 26.48 26.42 26.23 26.77 0.10 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹