کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین کش / Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/AUD acx 1344 - 1330 1379.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exx 0.1143 - 0.1101 0.1147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BCH/BTC wex 0.1149 - 0.1131 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH wex 1.877 - 1.868 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR wex 796.19 - 795.1 823.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC wex 6.127 - 6.103 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB wex 56043 - 55498 56696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 1069.95 - 960 1078.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZEC wex 4.068 - 4.004 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exmo 0.1154 - 0.113 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC okex 0.1103 - 0.1091 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zaif 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DASH wex 2.338 - 2.278 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH exmo 1.8743 - 1.868 1.8899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR gdax 789.58 - 785 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY zaif 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB exmo 53522 - 53039 54890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 1081.01 - 972.57 1096.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 1058.66 - 950.64 1071.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bit-z 0.1152 - 0.1133 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC fisco 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC huobi 0.1153 - 0.1134 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC lbank 0.1197 - 0.1095 0.1197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC liqui 0.115 - 0.114 0.1151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC tidex 0.1147 - 0.1134 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC upbit 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC xbtce 0.123 - 0.122 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bibox 1.8415 - 1.837 1.8933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH lbank 1.8812 - 1.8601 1.9315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH liqui 1.8789 - 1.8718 1.8962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH tidex 1.8767 - 1.8652 1.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH upbit 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY fisco 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW gopax 1092000 - 1081000 1098000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW upbit 1091500 - 1076000 1123000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 1057.01 - 949.08 1070.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 1051.69 - 958.66 1051.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 1070.5 - 971.32 1070.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 1101.66 - 1004.07 1109.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ANS kucoin 14 - 13.3319 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1464 - 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1126 - 0.1126 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cex-io 0.1166 - 0.1134 0.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC hitbtc 0.1152 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kraken 0.1154 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kucoin 0.1148 - 0.1132 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zb-com 0.1154 - 0.1136 0.1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH hitbtc 1.8822 - 1.8672 1.8927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH kucoin 1.8619 - 1.8571 1.8947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitbay 810 - 810 874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
BCH/EUR cex-io 798.1 - 790 821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR kraken 790.9 - 786 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY quoine 105074 - 103831 105074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KCS kucoin 331.4 - 330.8 350.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN bitbay 3428.9 - 3355 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SGD quoine 1293.59 - 1293.59 1364.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 1007.31 - 1007.31 1007.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 1081.97 - 970.05 1093.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 1090.26 - 980.18 1100.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 1058.4 - 950 1069.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 1067.86 - 951.9 1068.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 1006.43 - 956.86 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 1060 - 963.33 1060.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BNB binance 72.95 - 68.39 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC binance 0.1152 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitbank 0.0298 0.0296 0.0294 0.0303 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
BCH/BTC bittrex 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinegg 0.1131 - 0.1127 0.1161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gate-io 0.1136 - 0.1132 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC qryptos 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH binance 1.8815 - 1.8645 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bittrex 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY bitbank 103966 - 103010 107697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW bithumb 1088000 - 1081000 1125000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinone 1090000 - 1082500 1129500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 1059.5 - 945.03 1071.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 1069.99 - 950.01 1069.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/WAVES tidex 210.88 - 205.9 211.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitfinex 0.1153 - 0.1135 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitflyer 0.1152 - 0.1134 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitstamp 0.1147 - 0.1132 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gatecoin 0.1174 - 0.1174 0.1174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC livecoin 0.1149 - 0.113 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC poloniex 0.115 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bitfinex 1.8921 - 1.8682 1.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH livecoin 1.8515 - 1.8515 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH poloniex 1.8889 - 1.8692 1.8983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitstamp 787.66 - 784 824.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinnest 850000 - 701000 940000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinrail 1250000 - 1250000 1250000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitfinex 1057.5 - 951 1072.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 1062.28 - 952.2 1067.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 1080 - 972 1085.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 1057.58 - 950.7 1075.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZBC livecoin 96598 - 96598 96598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD synthetic 1263.53 - 1254.84 1323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC btc-alpha 0.14 - 0.129 0.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptopia 0.1145 - 0.112 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD synthetic 1254.68 - 1246.04 1313.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CNY synthetic 6143.6 - 6101.3 6433.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/HKD synthetic 7631.9 - 7579.4 7992.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ILS synthetic 3390.1 - 3366.8 3550.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR synthetic 63195 - 62821 66241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC cryptopia 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/MXN synthetic 18013.6 - 17889.6 18863.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/MYR synthetic 3810.9 - 3784.7 3990.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN synthetic 3326.5 - 3305.9 3485.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB synthetic 55662 - 55332 58345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SAR synthetic 3648 - 3622.9 3820.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SEK synthetic 8024.3 - 7969.1 8402.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/TRY synthetic 3876.5 - 3849.8 4059.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 1062.09 - 951.9 1087.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/VND synthetic 22184606 - 22031928 23231472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZAR synthetic 11417.9 - 11339.3 11956.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC quadrigacx 0.1133 - 0.113 0.1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD quadrigacx 1256.02 - 1256.02 1334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DOGE cryptopia 218000 - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/THB bxthailand 30700 - 30200 32097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinexchange 0.1126 - 0.1125 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptobridge 0.1135 - 0.1117 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL negocie-coins 3360 - 3360 3545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/IDR btc-indonesia 13900000 - 13850000 14219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL mercadobitcoin 3380 - 3305 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Investing.com BCH investing-com 289.52 288.43 283.1 307.28 14.67 5.07% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash Index investing-com 259.46 258.85 254.41 275.69 13.78 5.31% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash AUD Index investing-com 411.27 417.36 406.77 430 13.75 3.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Bitcoin Cash BTC Index investing-com 0.0289 0.029 0.0286 0.0296 0.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash CAD Index investing-com 378.85 379.24 371.79 404.1 20.36 5.37% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash CNY Index investing-com 1985.1 1987 1947.8 2114.8 104.80 5.28% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash HKD Index investing-com 2253.7 2256.1 2211.2 2401.4 119.20 5.29% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash ILS Index investing-com 1021.3 1022.4 1002.6 1088.1 54.30 5.32% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash INR Index investing-com 22102 22010 22010 23999 91.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
Bitcoin Cash KRW Index investing-com 341962 342132 335471 365683 20445.00 5.98% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash MXN Index investing-com 5525.4 5530.7 5431.3 5892.5 302.50 5.47% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash MYR Index investing-com 1188 1189.2 1166.2 1266.1 63.20 5.32% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash PLN Index investing-com 1109.1 1100 1084.3 1179.5 58.10 5.24% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Bitcoin Cash RUB Index investing-com 18687 18653 18402 19812 987.00 5.28% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash SAR Index investing-com 1081.9 1083 1061.5 1153 57.50 5.31% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash SEK Index investing-com 2730.7 2734.2 2681.8 2913.3 145.90 5.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash TRY Index investing-com 1682 1645 1645 1787 58.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Bitcoin Cash VND Index investing-com 6697469 6704667 6569754 7136026 354527.00 5.29% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bitcoin Cash ZAR Index investing-com 4351 4700 4350 4700 249.00 5.72% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷
بیت کوین کش / Cash 855.66 - 852.64 974.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD acx 596.56 - 596.56 596.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
BCH/USD wex 868.56 - 867.45 992.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 530 - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/BTC gdax 0.0297 0.0296 0.0294 0.0303 0.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
BCH/HT huobi 62.8516 62.5222 62.5222 66.4 3.22 5.13% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
BCH/USD exmo 886.89 - 873.21 993.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 181.4 - 181.4 185.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
BCH/USD gdax 856 - 849.36 974.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 171.79 - 170.49 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۴۰
BCH/USD okex 438.5761 - 438.5761 438.5761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۲
BCH/USD okex 438.5761 - 438.5761 438.5761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/BTC bibox 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۸
BCH/USD bibox 288.73 288.47 282.91 307.31 15.18 5.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD huobi 855.75 - 850 971.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 288.67 288.41 282.85 307.39 15.66 5.42% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD lbank 287.72 287.54 282.32 310.43 15.57 5.41% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD liqui 861.08 - 854.27 967.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 854.21 - 851.24 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
BCH/USD xbtce 869.01 - 869.01 972.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 900 - 889.82 1023.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 522.07 - 522.07 522.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/BTC bitbay 0.0296 - 0.0296 0.0296 0.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۲۹
BCH/BTC bitrue 0.0297 0.0296 0.0294 0.0302 0.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۹
BCH/BTC fatbtc 0.0425 - 0.0421 0.0425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۳۷
BCH/BTC p2pb2b 0.0301 0.0302 0.0298 0.0303 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۵۶
BCH/CNY fatbtc 3259.28 - 3247.01 3369.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۹
BCH/ETH p2pb2b 1.4027 1.3989 1.3925 1.417 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/INR zebpay 36310 - 34897 36971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۴
BCH/KRW korbit 290850 290950 290750 320000 11150.00 3.83% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
BCH/THB bitkub 9037 9015 8800 9554 425.00 4.70% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
BCH/TRY koinim 1650 1700 1650 1730 120.00 7.27% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۴۴
BCH/USD bigone 1529.1 - 1509.8 1606.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 854.98 - 854.98 893.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 427.62 - 427.62 427.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/USD bitmax 288.73 288.62 282.96 307.29 15.43 5.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD bitrue 287.4 287.62 283.35 306.85 16.95 5.90% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
BCH/USD cex-io 875 - 864.84 996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD coinex 288.48 288.82 282.84 307.25 15.49 5.37% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD fatbtc 478.44 - 475.94 489.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
BCH/USD hitbtc 907.45 - 906.59 1008.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 857.8 - 851.3 974 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 172.3 - 171.1 173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۴۰
BCH/USD kucoin 800.01 - 800.01 975 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD p2pb2b 296.65 298.01 293.45 307.45 7.79 2.63% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۴۰
BCH/USD quoine 888.07 - 868.45 938.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 857.17 - 852.63 917.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/XRP bitrue 938.7 937.39 926.25 976.08 32.63 3.48% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
BCHABC/BTC cbx 0.0297 0.0296 0.0294 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۵
BCHABC/USD cbx 288.73 288.5 283.03 307.34 15.61 5.41% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/BTC bitmart 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
BCH/BTC coinall 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۱
BCH/BTC coinmex 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷
BCH/ETH bitmart 1.3956 1.3989 1.3902 1.4149 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۹
BCH/TRY koineks 1674.96 1698 1674.96 1800 94.04 5.61% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۹
BCH/USD binance 854.61 - 850.86 971.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitmart 288.59 288.42 282.92 307.4 15.66 5.43% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD bittrex 857 - 851 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 178.23 - 175.08 178.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
BCH/USD coinmex 288.7 288.46 283.03 307.17 15.50 5.37% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD gate-io 859.35 - 855 968.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 177.5 - 177 177.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۴۰
BCHABC/BTC abcc 0.03 0.0297 0.0292 0.0305 0.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/BTC c2cx 0.0297 0.0298 0.0295 0.0302 0.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۱۳
BCHABC/BTC idax 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
BCHABC/BTC idcm 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۵
BCHABC/BTC okex 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۵
BCHABC/USD abcc 307.33 - 307.33 307.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۷:۲۴
BCHABC/USD c2cx 288 288.7 283.6 306 16.40 5.69% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۹
BCHABC/USD idcm 288.65 288.6 283.1 307.22 15.44 5.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
BCHABC/USD okex 288.79 288.45 283 307.3 15.16 5.25% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/BTC bitforex 0.0297 0.0295 0.0293 0.0304 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
BCH/USD bitex-la 288.91 292.71 288.91 307.77 21.57 7.47% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۵:۰۴
BCH/USD bitfinex 250 - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۸
BCH/USD bitfinex 250 - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۲۴
BCH/USD bitforex 288.68 288.38 283.18 307.11 15.64 5.42% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD bitstamp 854.39 - 850 975.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 162.47 - 162.47 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
BCH/USD coinbene 454.14 - 422.48 467.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۶
BCH/USD coinbene 454.14 - 454.14 454.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/USD livecoin 874.82 - 860 989.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 236.91 - 236.91 241.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۸:۱۲
BCH/USD poloniex 851.93 - 848.57 972.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 397.34 - 397.34 397.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCHABC/BTC bit-z 0.0495 - 0.0489 0.0509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۳۷
BCHABC/BTC liqui 0.0695 - 0.0695 0.0695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۵۶
BCHABC/BTC yobit 0.0301 0.0294 0.0294 0.0304 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۳۶
BCHABC/ETH yobit 1.3823 1.3832 1.3823 1.3832 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
BCHABC/USD bit-z 288.7 288.55 283.4 307.31 15.53 5.38% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD yobit 301 303 301 316.06 19.27 6.40% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۵۶
BCH/AUD synthetic 413.09 413.5 405.57 438.95 20.72 5.02% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/BTC bitci-com 0.0301 0.0297 0.0282 0.0305 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/BTC cointiger 0.0803 - 0.0739 0.0803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
BCH/BTC vebitcoin 0.0491 - 0.0491 0.0501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۰:۵۷
BCH/CAD synthetic 378.85 379.24 371.79 404.1 20.36 5.37% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/CHF bitci-com 283.68 284.29 277.33 305.41 19.02 6.70% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/INR synthetic 19908 19930 19558 21222 1064.00 5.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/LTC cryptopia 5.6874 - 5.6874 5.6874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۴۹
BCH/TRY bitci-com 1664.69 1637.35 1616.19 1759.76 81.34 4.89% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/TRY synthetic 1649.1 1650.8 1620.1 1756.8 88.00 5.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/TRY vebitcoin 1682 1645 1645 1787 58.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
BCH/USD cryptopia 865.02 - 852.02 960.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 194.56 - 192.05 194.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
BCHABC/BTC bigone 0.0297 0.0296 0.0294 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۵
BCHABC/BTC chaoex 0.0407 0.0411 0.0267 0.0436 0.01 35.22% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/BTC hitbtc 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
BCHABC/BTC kucoin 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۵۲
BCHABC/BTC otcbtc 0.0276 - 0.0258 0.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۵۷
BCHABC/ETH kucoin 1.3991 1.3984 1.3889 1.4147 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/ETH otcbtc 1.2309 - 1.2309 1.2309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲:۱۲
BCHABC/INR bitbns 30999 - 28001 31013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۰۵
BCHABC/INR bitbns 31000 - 30999 31013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۱۷
BCHABC/INR bitbns 22102 22010 22010 23999 91.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
BCHABC/USD bigone 288.71 288.5 283.03 307.34 15.63 5.41% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD chaoex 425.8 288.47 258.67 495.82 121.79 40.06% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD hitbtc 288.57 288.66 282.95 307.64 15.13 5.24% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD kucoin 289.03 288.48 283.06 307.39 15.13 5.23% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD otcbtc 228.69 - 228.69 228.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
BCHABC/USD wazirx 288.14 288.46 284.97 300 15.74 5.46% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۱
BCHABC/USD zb-com 288.85 289 284 305.71 16.09 5.57% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۵
BCH/USD n-exchange 461.45 - 440.32 465.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
BCHABC/BTC binance 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
BCHABC/BTC panxora 0.0299 - 0.0299 0.0299 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۴۰
BCHABC/IDR indodax 2708000 - 2708000 2708000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
BCHABC/IDR indodax 4157000 4120000 4055000 4375000 138000.00 3.32% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
BCHABC/USD binance 288.82 288.49 283.29 307.27 15.18 5.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD panxora 288.44 288.14 283.09 306.59 15.67 5.43% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/AUD btc-markets 580 - 580 645.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
BCH/AUD btc-markets 580 - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۴۸
BCH/BTC btc-markets 0.0751 - 0.0748 0.0854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
BCHABC/BTC bitfinex 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
BCHABC/BTC poloniex 0.0297 0.0296 0.0294 0.0302 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
BCHABC/USD bitfinex 288.49 288.14 283.08 307.24 15.73 5.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD coinbene 288.71 288.47 283.09 307.42 15.19 5.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/USD dragonex 289.02 288.66 283.62 307.01 15.31 5.30% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/BTC coinbase-pro 0.0297 0.0296 0.0294 0.0303 0.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۳۷
BCH/EUR coinbase-pro 259.78 258.82 254.2 276.41 13.50 5.20% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/GBP coinbase-pro 232.77 232.85 227.82 247 12.74 5.47% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCH/USD coinbase-pro 288.78 288.63 283.39 306.98 15.21 5.27% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
BCHABC/BTC cointiger 0.0297 0.0296 0.0293 0.0303 0.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۱۳
BCHABC/BTC vebitcoin 0.0433 - 0.0433 0.0433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۵۲
BCH/IDR btc-indonesia 7700000 - 7700000 7700000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۱۲
BCH/IDR btc-indonesia 7700000 - 7700000 7700000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۲
BCH/BTC therocktrading 0.024 - 0.024 0.0432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱
BCHABC/AUD btc-markets 411.27 417.36 406.77 430 13.75 3.34% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
BCHABC/BTC btc-markets 0.0202 - 0.0202 0.0202 0.02 82.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۵:۴۰
BCHABC/BTC coinexchange 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.01 26.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۶
BCHABC/LTC trade-satoshi 3.4801 - 3.4801 3.4801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۴۵
BCHABC/LTC trade-satoshi 3.37 - 3.37 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۶:۴۸
BCHABC/ZAR altcointrader 4351 4700 4350 4700 248.99 5.72% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷