شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8911.4 8859.5 8731.5 8911.4 137.40 1.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/AUD anx 8582 8757.5 8396.1 8758.4 1.30 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/CAD anx 8092.1 8239.2 8091.5 8239.3 13.90 0.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/CHF anx 6032.4 6122.3 6000.4 6122.8 28.10 0.47% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/CNY anx 42833 43703 42833 43714 633.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR anx 5312 5421.1 5306.7 5422.3 79.00 1.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR wex 7224 7213.6 7152.3 7224 18.80 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۸
BTC/GBP anx 4725.6 4811.4 4673.5 4811.9 10.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/HKD anx 49173 49758 48858 49799 94.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/JPY anx 697449 718286 697449 718368 6207.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/NZD anx 9354.3 9544.6 9316.1 9549.1 102.90 1.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/RUB wex 517349 513897 513897 517349 1563.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/SGD anx 8553.7 8711.7 8538.1 8712.3 111.30 1.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5585.7 5595.6 5507.1 5606.3 38.50 0.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR gdax 5520 5512 5425.1 5525 55.60 1.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP gdax 4908.2 4914.1 4830 4918.1 57.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/JPY zaif 712480 712490 702505 714900 2820.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/PLN exmo 24217.2 24389 23306.9 24799 164.10 0.68% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/RUB exmo 439674 439663 432442 442387 3552.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/UAH exmo 190376 189660 186000 190376 2514.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5519.1 5519.5 5392.9 5519.5 76.70 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۶
BTC/EUR xbtce 5525.3 - 5525.3 5525.3 50.90 0.93% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۶
BTC/GBP xbtce 4937.1 - 4937.1 4937.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۶:۰۵
BTC/JPY fisco 711010 739995 711010 739995 2995.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/JPY xbtce 719636 - 719636 719636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۵۶
BTC/KRW gopax 7302000 7296000 7202000 7319000 58000.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/KRW upbit 7320000 7319000 7204000 7330000 72000.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/RUB xbtce 428219 - 427615 428367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۲۴
BTC/SGD itbit 8705 - 8705 8715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲:۴۰
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6457.8 6448.8 6351.6 6457.8 37.90 0.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/AUD quoine 8846.4 8828.5 8744.8 8846.4 68.30 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8304.7 8148.6 8135.5 8320 178.40 2.20% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 5485 5500.7 5406.9 5527 12.40 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR getbtc 5559.1 5548.1 5467.9 5570.7 41.40 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR kraken 5499.8 5501.2 5409.1 5522.4 41.10 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR quoine 5492.9 5402.1 5402.1 5492.9 56.50 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۴۴
BTC/HKD quoine 50070 - 50070 50070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۹:۱۲
BTC/IDR quoine 91561348 - 91561348 91561348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/JPY btcbox 726222 726454 712802 727895 5969.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/JPY kraken 729483 723570 708094 729671 15673.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/JPY quoine 726777 726645 712361 727916 6697.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/PHP quoine 346916 - 340120 348110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
BTC/PLN bitbay 23666.3 23666 23260 23795 161.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/RUB cex-io 419603 419394 419394 420000 6817.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/RUB getbtc 458341 460308 450930 462413 911.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/SGD quoine 8864.7 8765.6 8692.4 8864.7 125.10 1.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/TRY paribu 40100 40345 39900 40349 89.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 8867.2 - 8783.7 9212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۰۸
BTC/CAD lakebtc 8614.8 - 8593.5 8986.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CHF lakebtc 6504.1 - 6498.9 6562.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/EUR lakebtc 5602.3 - 5547.6 5849.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/GBP lakebtc 5017.5 - 5009.3 5225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/HKD tidebit 50865 50819 49244 50865 454.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۴۴
BTC/JPY bitbank 726350 726505 712386 727414 7349.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/JPY lakebtc 728627 - 721291 751346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/KRW bithumb 7303000 7316000 7190000 7324000 65000.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/KRW coinone 7301000 7302000 7200000 7316000 77000.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 8936 - 8837 9246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/TRY btcturk 40000 39954 39627 40049 60.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5502.8 5506.9 5397.6 5519.7 49.70 0.91% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR bitstamp 5504.1 5493.1 5401 5519.9 41.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/EUR gatecoin 5440.1 - 5440.1 5440.1 4.80 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
BTC/EUR livecoin 5622.2 5730.6 5622.2 5730.6 75.20 1.34% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲
BTC/HKD gatecoin 53369 - 50851 53401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/JPY bitflyer 727173 727515 712699 728554 6542.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/KRW coinnest 6531000 - 6531000 6531000 7000.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/KRW coinrail 6971500 - 6971500 7355000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/TRY bithesap 40944 - 40944 40944 472.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۴۴
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5498.5 5496.3 5403.6 5523.6 37.90 0.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/GBP coinsbank 4889.6 4889.9 4795.3 4905.5 49.80 1.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/ILS synthetic 23151.7 23168.6 22708.2 23219.6 200.10 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/INR synthetic 464889 467114 455974 468112 4109.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/MXN synthetic 122115 122205 119628 122458 1076.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/MYR synthetic 26824.8 26844.5 26310.4 26901.8 233.40 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/SAR synthetic 24308 24327.2 23843.2 24378.7 210.80 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/SEK synthetic 56858 56896 55777 57027 473.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 151165609 151276391 148266629 151599407 1315386.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/XAU synthetic 5.3606 5.3643 5.2616 5.3746 0.04 0.81% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/ZAR synthetic 92640 92704 90852 92899 854.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/CAD quadrigacx 8900 8870.4 8800 9022 84.90 0.96% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/THB bxthailand 210851 210890 209000 212554 1240.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 26553.8 - 26000 26600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
BTC/BRL bitcointrade 26800 26788.4 26499 26890.8 129.50 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/BTS cryptobridge 54708 55642 54500 55642 392.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۴۸
BTC/BRL negocie-coins 26650 26390 26390 26650 12.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/IDR btc-indonesia 96497000 96500000 95230000 96882000 818000.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/BRL mercadobitcoin 26801 26913 26550 26913 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6478.1 6483.8 6364.6 6498.7 56.60 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin AUD Index investing-com 8893.6 8883.5 8710.2 8893.6 116.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin CAD Index investing-com 8785.6 8726 8660.3 8852.1 55.40 0.63% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin CNY Index investing-com 42833 43703 42833 43714 633.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin HKD Index investing-com 50990 50800 49733 50990 583.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin IDR Index investing-com 96497000 96500000 95230000 96882000 818000.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin ILS Index investing-com 23151.7 23168.6 22708.2 23219.6 200.10 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin INR Index investing-com 464889 467114 455974 468112 4109.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin JPY Index investing-com 723423 723454 710028 724564 5738.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin KRW Index investing-com 7304463 7315792 7191524 7322356 66057.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin MXN Index investing-com 122115 122205 119628 122458 1076.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin MYR Index investing-com 26824.8 26844.5 26310.4 26901.8 233.40 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin PLN Index investing-com 23694.3 23702.7 23278.8 23810 117.50 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin RUB Index investing-com 446416 447117 439795 448644 2646.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin SAR Index investing-com 24308 24327.2 23843.2 24378.7 210.80 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin SEK Index investing-com 56858 56896 55777 57027 473.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin THB Index investing-com 210851 210890 209000 212554 1240.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
Bitcoin TRY Index investing-com 40144 40254 39909 40297 23.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin VND Index investing-com 151165609 151276391 148266629 151599407 1315386.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 92640 92704 90852 92899 854.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
Bitcoin Euro Index investing-com 5509.9 5509.3 5421 5525.7 38.90 0.71% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
بیت کوین / Bitcoin 6481.5 6486.1 6357.2 6500.2 56.40 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD anx 6297 6385.3 6251.1 6385.3 48.80 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD exx 6733.6 - 6565.9 6847.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BTC/USD wex 8305.6 8251.1 8222 8305.6 80.60 0.98% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6500 6500.1 6384.1 6536.9 50.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD gdax 6472 6475.4 6343 6493 52.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD okex 6477.7 6480.5 6362.2 6490.7 55.90 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD bibox 6471.2 6476.9 6355.2 6494.1 52.30 0.81% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6475.9 6479.9 6355.3 6492.7 55.10 0.86% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD itbit 6471.5 6470.7 6342.6 6491.4 49.90 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD liqui 6472.6 6488.1 6361.9 6492.6 46.20 0.72% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD tidex 6510.5 6453.6 6414 6510.5 96.90 1.51% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD upbit 6481.3 6476.3 6350 6490 60.80 0.95% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD xbtce 6576.5 6451.5 6429 6576.5 170.70 2.66% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD yobit 6769 6770 6661.6 6780 86.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6477.3 6494.1 6345.4 6500 57.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD bitmex 6464.5 6467 6340 6479 48.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD cex-io 6470 6470.1 6346.7 6479.9 81.70 1.28% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD gemini 6467.8 6473.5 6338.7 6494.4 48.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD getbtc 6542.1 6545 6429 6555.9 58.40 0.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD hitbtc 6475.9 6483.3 6369.9 6492.2 53.40 0.83% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD kraken 6476.3 6474.2 6351.1 6490.6 56.70 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD kucoin 6480.3 6474.1 6359.2 6491.3 57.70 0.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD okcoin 6478.3 6484.4 6367.9 6493.7 56.80 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD quoine 6460.2 6467.3 6350 6473.7 56.30 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD zb-com 6468.1 6471.4 6358.2 6487.9 42.40 0.66% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD allcoin 6545.7 6529.9 6399.5 6547.1 68.40 1.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD binance 6477.4 6483 6361 6489.7 56.40 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD bittrex 6481.3 6476.3 6355 6495.8 60.80 0.95% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD gate-io 6471.7 6477.4 6362.9 6492.4 48.20 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD lakebtc 6555 - 6476.5 6768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/USD tidebit 6367.1 6431.5 6367.1 6431.5 25.30 0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۲۰
BTC/USD bitflyer 6482.3 6473.8 6350 6482.3 77.60 1.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/USD bitstamp 6477.3 6478.1 6354.6 6490 58.70 0.91% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD coinbene 6479.2 6477.4 6352 6487.4 50.70 0.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD gatecoin 6414 - 6396 6414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۰
BTC/USD livecoin 6535.9 6567.4 6427.1 6567.4 34.10 0.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD poloniex 6476.9 6477 6352.7 6488.3 55.40 0.86% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6546.3 6548.4 6404.5 6569.1 56.80 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD cobinhood 6424.2 6428 6350 6453 6.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD coinsbank 6449.3 6449 6359.2 6449.3 25.80 0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD cryptopia 6464.5 6495.1 6350 6530 22.50 0.35% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/USD quadrigacx 6500 - 6500 6500 100.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
BTC/BITCNY cointiger 45418 45457 44609 45542 397.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 7770 6000.2 6000.2 7770 1366.00 21.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۸