Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/KRW bithumb 6438000 6440000 6238000 6518000 202000.00 3.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD bitfinex 5615 5617 5406 5659 210.10 3.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD gdax 4295 - 4295 4350 55.00 1.28% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/CNY okcoin 35312 35405 34408 36088 1112.00 3.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CNY btcc 23099 - 23099 23099 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
BTC/CNY huobi 26999 - 26100 27009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۶
BTC/USD bitstamp 238744 - 4343.6 238744 234394.40 5388.87% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD poloniex 5554.9 - 4350 5554.9 1198.00 27.50% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD bittrex 4347 - 4336 4349 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/USD kraken 3645.9 - 3645.9 4350 704.10 19.31% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/CNY chbtc 27197 - 25212 27450 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
BTC/EUR bitstamp 3688.1 - 3684.5 3692.9 2.90 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/EUR gdax 4819 4823 4641.2 4824.9 170.60 3.67% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD itbit 33781 - 4344.9 33781 29434.40 677.18% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/PLN bitbay 20125 20130 19550 20198 542.00 2.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD okcoin 4337.9 - 4158.9 4359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۵
BTC/BRL foxbit 14400 - 14380 14400 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/USD xbtce 4362.9 - 4181.4 4362.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
BTC/EUR kraken 3373.6 - 3373.6 3710 336.40 9.97% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/BRL mercadobitcoin 16912 17100 16900 17200 148.00 0.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BTC/TRY btcturk 20700 20350 20017 20899 551.00 2.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/GBP gdax 343500 - 3370.1 343500 340129.10 10090.16% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/GBP anx 4238.9 4072.2 4047.8 4314.4 184.30 4.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CAD anx 6596.7 6681.1 6596.7 7098.5 92.10 1.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/JPY anx 628322 638716 602647 639908 20964.00 3.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CHF anx 5456.5 5254.9 5239.3 5550.2 128.10 2.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CNY anx 28942 - 28939 28942 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/EUR anx 3716.3 - 3716 3716.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/USD anx 4350 - 4138.6 4354.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۰
BTC/NZD anx 8045.7 7619.4 7434.5 8064.3 466.70 6.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/SGD anx 5935.6 - 5935 5935.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/AUD anx 7095.4 6835.4 6766.6 7217.3 208.90 3.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/HKD anx 43223 41800 41522 44241 1423.00 3.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/JPY kraken 490000 - 466316 490000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۸
BTC/GBP kraken 5,898.0 - 5,780.0 5,898.0 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CAD kraken 343600 - 5488.6 343600 338111.40 6160.25% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/SGD itbit 7518 7539.4 7406.4 7539.4 222.60 3.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۴۳
BTC/EUR itbit 3519.1 - 3415.8 3541.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۲۸
BTC/GBP xbtce 3245 - 3245 3245 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
BTC/RUB xbtce 268203 - 268203 268203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CNH xbtce 38878 - 38878 38878 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/JPY xbtce 486247 - 486247 486247 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
BTC/EUR xbtce 3727.5 - 3727.5 3727.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
BTC/KRW coinone 4328 - 4328 4955000 4928172.00 113867.19% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD exmo 5425.1 - 4313 5425.1 1112.10 25.78% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/RUB exmo 300200 299200 297628 300300 3200.00 1.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/EUR exmo 0.0697 - 0.0697 0.0697 3669.93 5265323.24% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/UAH exmo 141888 142190 141460 143070 405.00 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BTC/CNY yunbi 4,599.4 - 4,565.9 4,621.0 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 5569.1 - 4339.8 5569.1 1228.10 28.29% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD binance 5902.1 - 4320 5902.1 1577.30 36.47% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/IDR btc-indonesia 75099000 75012800 73021800 75099000 1999896.00 2.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD liqui 487624 - 4319.5 487624 483288.50 11147.24% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD bitstamp 5625.5 5634.5 5412 5660 209.70 3.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD gdax 5622.9 5623.8 5415 5650.9 208.90 3.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/EUR kraken 4784 4789.4 4611 4793 173.90 3.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD bittrex 5630 5624 5418 5660 230.00 4.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD poloniex 5619.1 5612.7 5410 5660 226.10 4.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CNY chbtc 27197 - 27197 27197 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
BTC/USD kraken 5637.7 5636.1 5421.1 5656.2 218.40 4.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/KRW coinone 6432500 6441000 6232000 6511500 203500.00 3.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/EUR bitstamp 4779.9 4779.5 4596 4795 179.90 3.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD hitbtc 5623.3 5621.3 5398.6 5656.5 222.90 4.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD itbit 5622.7 5622.3 5404.9 5654.9 222.70 4.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CNY huobi 34638 34581 33820 34789 863.00 2.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CNY btcc 28158 - 28158 28158 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۲۳
BTC/USD binance 5600 5595 5408 5631.3 205.00 3.80% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD exmo 5499 5500 5392 5525 99.90 1.85% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
BTC/BRL foxbit 17586 17585 17310 17699 266.00 1.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BTC/USD liqui 5625 5644.7 5450 5684.3 161.50 2.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BTC/GBP gdax 4312 4318.8 4143.9 4325 168.70 4.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CAD kraken 7085.3 7083 6900.1 7200 152.50 2.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
BTC/USD xbtce 5610 5572.2 5405.1 5665.9 190.40 3.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
BTC/GBP xbtce 4326.5 - 4326.5 4326.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/JPY xbtce 642583 - 642583 642583 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/EUR xbtce 4869.5 - 4869.5 4869.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/EUR exmo 4665 4652.6 4490.7 4694.5 175.00 3.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD okcoin 5648.5 5658.7 5432.9 5668.9 248.50 4.60% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/USD anx 5655.5 5287.7 5287.7 5670.1 265.90 4.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/CNY anx 37456 36928 35393 37557 1797.00 5.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/EUR anx 4794.6 4531.2 4529.4 4809.1 232.50 5.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/SGD anx 7682 7571.7 7258.2 7702.1 384.70 5.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/JPY kraken 631002 635773 615000 640181 14006.00 2.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸
BTC/EUR itbit 4697.7 4709.3 4634.8 4709.3 107.20 2.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۴۳
BTC/RUB xbtce 342793 - 342793 342793 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۲۷
BTC/TRY paribu 20748 20715 20071 20800 558.00 2.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸