کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 15071.1 15078.5 14700.4 15184.4 180.60 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۳:۴۱
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 10460 10506.7 10265.2 10534.3 84.30 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR gdax 9465 9459 9268.8 9506.9 115.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/GBP gdax 8400 - 8177.7 8585.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/JPY zaif 1146575 1144385 1119760 1149835 18025.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/PLN exmo 40368.6 40157.7 39569.4 40446 431.40 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/RUB exmo 676036 674969 666391 678534 2323.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/UAH exmo 279825 281189 276823 283749 979.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 81473 - 81473 81473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۲۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 9274 9289.3 9258.8 9295 87.30 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۲۴
BTC/EUR xbtce 9440.8 9448.7 9254.4 9471.8 100.30 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BTC/GBP xbtce 8455.1 8483.9 8297.5 8483.9 96.20 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
BTC/JPY fisco 1139950 1140000 1139950 1169560 2320.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۳:۱۲
BTC/JPY xbtce 1144670 1147583 1120696 1148176 15644.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
BTC/KRW gopax 12580000 12570000 12360000 12670000 110000.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/KRW upbit 12572000 12565000 12339000 12649000 113000.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/RUB xbtce 672576 - 672576 672576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۲۰
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۷:۴۱
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 10579 10584.7 10376.3 10685.5 72.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/AUD quoine 14842.4 - 14842.4 14842.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۲۸
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 14106.9 - 13685.8 14455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 9439.4 9485.4 9261.4 9525.4 85.50 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 9473.1 9464.8 9250 9499.1 130.10 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR quoine 9448.3 9451.7 9243.7 9510.3 65.80 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/HKD quoine 87153 - 87153 87153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/IDR quoine 143671700 - 143671700 143671700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/JPY btcbox 1144958 1144327 1119706 1149276 14446.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/JPY kraken 1148915 1136612 1117534 1148915 26624.00 2.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
BTC/JPY quoine 1145030 1144457 1120675 1150337 15382.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/PHP quoine 542484 - 542484 542484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/PLN bitbay 40345 40236.7 39500 40500 495.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/RUB cex-io 669057 669058 669009 680000 10943.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 14466.4 14482.2 14216.5 14546.9 169.80 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 15564.8 15466.6 15203.9 15564.8 212.90 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
BTC/CAD lakebtc 14297.6 14290 14031.5 14379.9 152.30 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/CHF lakebtc 10573.6 - 10481.2 10851.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR lakebtc 9735.2 9751.3 9540.8 9791.5 108.70 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/GBP lakebtc 8862.9 8870.1 8660.3 8872.1 99.90 1.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
BTC/HKD tidebit 83000 83001 82772 83750 900.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۱۲
BTC/JPY bitbank 1144601 1144026 1119630 1151005 13487.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/JPY lakebtc 1185193 1184182 1159154 1189837 15202.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BTC/KRW bithumb 12573000 12568000 12350000 12668000 95000.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/KRW coinone 12568000 12569000 12361000 12670000 102000.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 14926.4 14829.7 14601.2 14926.4 201.90 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 9446.7 9431.6 9228.8 9479.4 138.40 1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR bitstamp 9454.2 9467.4 9269.1 9519.8 104.90 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 9793.8 9832.9 9527 9900 108.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۳۲
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 1147007 - 1118713 1169245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 59471 59411 57870 61563 1039.00 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 9464.7 9457.2 9272.1 9517 100.70 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/GBP coinsbank 8407 8406.8 8366 8414.8 30.10 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/ILS synthetic 37582.8 37506 36700.2 37758 569.90 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/INR synthetic 732159 730731 713770 734426 12306.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/MXN synthetic 201972 201560 197260 202942 3031.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/MYR synthetic 43679.8 43580.7 42638.9 43882.8 677.50 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SAR synthetic 39795.7 39705.5 38877.5 40004.7 586.90 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SEK synthetic 99641 99433 100118 99890 1553.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 246152684 245998257 240597629 247772780 3244269.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/XAU synthetic 7.4375 7.4289 7.2711 7.4801 0.10 1.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/ZAR synthetic 148058 147780 144447 148546 2380.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 325001 324919 322507 328200 801.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 39786.9 39808.6 39236.9 40220 391.40 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BTC/BRL bitcointrade 39010 39229 38702 39500 156.70 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
BTC/BTS cryptobridge 225172 225985 225172 232453 3331.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۲۰
BTC/BRL negocie-coins 40744.8 40756.4 39930.1 40890.6 493.40 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BTC/IDR btc-indonesia 149286000 149222000 145501000 150402000 2077000.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/BRL mercadobitcoin 39240 39250 39056 39797.9 39.80 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 10745 10734.2 10488.6 10779.5 162.80 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin AUD Index investing-com 15094.1 15092.6 14720.5 15178.8 217.90 1.46% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin CAD Index investing-com 13919.8 13919.7 13621.7 14385.9 179.60 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin CNY Index investing-com 72994 72872 71496 73369 875.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin HKD Index investing-com 82648 82649 81100 83249 960.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Bitcoin IDR Index investing-com 149286000 149222000 145501000 150402000 2077000.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin ILS Index investing-com 37582.8 37506 36700.2 37758 524.30 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin INR Index investing-com 732159 730731 713770 734426 12306.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin JPY Index investing-com 1144999 1144521 1120523 1149861 14872.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin KRW Index investing-com 12116220 12116216 12053281 12534010 281835.00 2.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin MXN Index investing-com 201972 201560 197260 202942 3031.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin MYR Index investing-com 43679.8 43580.7 42638.9 43882.8 677.50 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin PLN Index investing-com 40345.3 40235.9 39504.2 40497.2 494.60 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin RUB Index investing-com 676036 674969 666391 678534 2323.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin SAR Index investing-com 39795.7 39705.5 38877.5 40004.7 586.90 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin SEK Index investing-com 99641 99433 100118 99890 1553.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin THB Index investing-com 325344 325273 323122 328442 744.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin TRY Index investing-com 60999 60854 59500 60999 1250.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۸
Bitcoin VND Index investing-com 246152684 245998257 240597629 247772780 3244269.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin ZAR Index investing-com 148058 147780 144447 148546 2380.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin Euro Index investing-com 9482.6 9480.1 9273.2 9525.9 124.10 1.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
بیت کوین / Bitcoin 10598 10586 10350 10631 155.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CAD anx 9410.6 - 9410.6 9410.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
BTC/CHF anx 6945.2 - 6945.2 6945.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/CNY anx 48327 - 48327 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/GBP anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/JPY anx 755852 - 755852 755852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/NZD anx 10609.3 - 10609.3 10609.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/SGD anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۹
BTC/USD cbx 10603.5 10592.54 10370.18 10652.69 146.36 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD exx 10599 10591.9 10385 10657.1 144.60 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 9466.87 9476.38 9268.36 9476.38 101.68 1.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/GBP gdax 8500.4 8488.2 8327.4 8550 100.90 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/NGN luno 3773118 3773119 3700000 3797999 47416.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۴
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 10600.05 10598.24 10349.09 10657.01 139.83 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 10588 10603 10384 10657 131.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/USD exmo 10654.2 10652.9 10435.6 10720 95.60 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD gdax 10607.9 10597.3 10378.7 10660.9 142.90 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD idax 10603.02 10592.39 10357.38 10653.39 147.01 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD idcm 10668.09 10656.69 10414.95 10742.67 146.37 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD okex 10602.8 10592.1 10353.4 10652.5 146.80 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/JPY fisco 1145000 - 1145000 1150000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/KRW cpdax 12116000 12183500 12053000 12534000 282000.00 2.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bibox 10594.4 10592.5 10370.3 10655.4 137.60 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bit-z 10601.1 10591.3 10353.3 10644.8 142.50 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD huobi 10597.6 10592.6 10354.9 10656 138.30 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD itbit 10601.5 10596.3 10371 10656.5 134.20 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD lbank 10596.02 10597.76 10349.47 10659.38 200.63 1.93% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 10598.03 10585.64 10429.12 10633.9 124.91 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD tidex 10556.94 10592.33 10556.94 10592.33 59.77 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD upbit 10598.5 10590 10370 10665.9 147.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD xbtce 10587 10607 10393 10659.2 92.50 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
BTC/USD yobit 10983 11020 10841 11069.6 82.10 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/CAD kraken 13929.7 13912.1 13562.1 13998.6 237.70 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
BTC/HKD quoine 83133 83108 83108 83133 126.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 10330000 10437000 10321000 10566500 215500.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
BTC/TRY koinim 60500 60499 59201 60500 1197.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/TRY paribu 60711 60705 59369 60793 1101.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 10602.3 10592.8 10356.4 10652.8 145.20 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitibu 11003.39 - 11003.39 11003.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD bitmax 10600.01 10593.81 10369.76 10648.09 137.00 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitmex 10607.5 10597.5 10363 10658 154.50 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitrue 10594.15 10609.98 10406.49 10656.3 108.23 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/USD cex-io 10583 10581.9 10371.2 10641.3 90.20 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD gemini 10615.6 10597 10374.3 10663.6 160.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 10601.2 10591.9 10373.6 10651.8 141.70 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD kraken 10605.8 10601.6 10365.5 10653.1 142.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD kucoin 10599 10588.7 10358.7 10649 138.10 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD okcoin 10603.5 10598.2 10366.6 10650 136.40 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD ooobtc 12989.47 - 12924.52 12989.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD p2pb2b 10390 10370 10259.35 10470 281.00 2.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/USD quoine 10620 10610 10388.6 10670.4 124.70 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD zb-com 10598 10586.6 10359.5 10644 139.90 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/ARS bitinka 431485.27 - 417648.31 443291.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۱۳
BTC/BOB bitinka 67820 - 67820 67820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/CHF lakebtc 10746.3 10617.4 10609 10746.3 164.40 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۵۶
BTC/CLP bitinka 7241047.9 - 6816624.4 7241459.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/CNY bitebtc 73971.41 - 71879.88 75032.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/CNY bitebtc 72993.76 72872.03 71495.66 73368.84 874.33 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 33983364.2 - 32103000.7 34317446.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/EUR bitinka 9344.25 - 8922.66 9500.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/EUR bitsane 7248.986 - 6117.754 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/JPY bitbank 1140302 - 1140302 1145294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 40504.31 - 40504.31 40504.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۴:۵۲
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
BTC/SGD coinhub 14803.98 14774.43 14273.44 14904.25 334.98 2.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/TRY btcturk 60509 60719 59351 60900 618.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 60000.03 60100 59500.01 61200 289.97 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
BTC/USD allcoin 22523.7 22476.8 22476.8 23905.7 959.00 4.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۲۰
BTC/USD binance 10602.4 10591.5 10367.3 10655.9 148.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitinka 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۸:۴۴
BTC/USD bitlish 10598.69 10598 10412.96 10650.69 127.92 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitmart 10596.21 10591.02 10354.77 10645.92 141.81 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bittrex 10598.5 10590 10365.9 10665.9 147.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD btcturk 10647 10648 10380 10692 246.00 2.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinall 10597.8 10593.1 10372.5 10654.4 142.40 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinegg 10582.61 10594.01 10372.2 10645.9 109.41 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinhub 10616.94 10610.31 10400.75 10670.92 118.54 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD exrates 10628.65 10616.03 10381.35 10665.71 133.38 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD gate-io 10590.6 10585 10378 10650 120.80 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD lakebtc 10943.5 10943.3 10725.4 11002.8 136.20 1.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD panxora 10583.06 10579.85 10376.18 10659.28 121.46 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/ARS bitex-la 436300 - 436300 436300 33700.00 7.72% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۵۲
BTC/BRL coinbene 39300 - 38700 39900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
BTC/CLP bitex-la 5535700 - 5535700 5535700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۹
BTC/JPY bitflyer 1146389 - 1146389 1150101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/JPY bitflyer 1144332 1144217 1120066 1149620 13576.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 3650225.18 - 3650225.18 3650225.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۹:۲۵
BTC/USD bitex-la 10602.16 10572 10400.46 10665.23 83.35 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۱۲
BTC/USD bitflyer 10611.6 10606.1 10402 10666 83.10 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۳
BTC/USD bitforex 10603.46 10594.75 10359.06 10651.03 147.41 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD bitstamp 10615.6 10600.8 10375.5 10657.2 140.60 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD btcwinex 10603.88 10594.34 10356.83 10654.92 147.91 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinbene 10603.85 10592.13 10357.26 10652.41 150.40 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinsbit 10604.25 10587.79 10371.04 10624.31 205.25 1.97% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD dragonex 10592.64 10585.77 10372.16 10649.29 120.02 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 10602.81 10592.44 10363.72 10645.16 143.76 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD livecoin 10673.5 10672.9 10517.2 10750 56.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD poloniex 10599.5 10588.2 10367.6 10655.4 131.10 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 13863.98 13864.42 13565.2 14400 167.45 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/CHF bitci-com 10479.9168 10441.2042 10092.9284 10600.0789 291.69 2.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/ETH synthetic 47.1 47.16 46.79 47.96 0.33 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR coinfield 9474.05 9457.94 9236.79 9502.65 149.30 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 59234 58717 57398 60395 1390.00 2.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/TRY vebitcoin 61000 60855 59500 61000 1250.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۸
BTC/USD btc-alpha 10598.7 10587.7 10369 10650.1 141.80 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD cobinhood 10374.4 10588.5 10374.4 10588.5 94.40 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۴:۴۸
BTC/USD coinfield 10602.22 10604.06 10366.88 10662.63 128.53 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinsbank 10608.2 10607.5 10379.5 10879.5 140.70 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD cointiger 10602.1 10590.1 10303.5 10652.9 145.40 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 32157.5606 32182.5473 32012.3871 32323.9041 127.56 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/THB satang-pro 327458 329465 327375 329949 90.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BTC/USD n-exchange 13621.01 - 13537.41 13986.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۹:۰۴
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 15160.7 15084 14727.9 15198.3 297.50 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD cryptaldash 10313.69 10654.7 10037.65 9984.4 470.71 4.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 73580 73523 71877 73836 1001.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/EUR coinbase-pro 9464.97 9458.98 9268.84 9506.87 114.96 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/GBP coinbase-pro 8500.38 8488.17 8327.36 8550 100.89 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD coinbase-pro 10607.94 10597.3 10378.74 10662.81 141.32 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
BTC/AUD independent-reserve 15092.12 15132.8 14686.82 15634 259.57 1.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 16277.57 - 15773.89 16642.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
BTC/NZD independent-reserve 15712.69 15755.04 15290.73 16276.85 270.23 1.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD independent-reserve 10609.86 10638.46 10324.94 10990.8 182.47 1.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin BRL Index investing-com 40743 40754 39928 40898 494.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
Bitcoin CHF Index investing-com 10405.6 10406.5 10184.4 10478.4 142.30 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Bitcoin GBP Index investing-com 8477.3 8467.8 8312 8529.4 95.60 1.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Bitcoin SGD Index investing-com 14788.1 14761.4 14270.8 14879.6 328.90 2.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹