کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 5610 5624.2 5610 5646.2 15.20 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/AUD anx 4678.2 - 4677.8 4680.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۲۸
BTC/CAD anx 4446.9 - 4444.3 4453.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۰۸
BTC/CHF anx 3290.5 - 3290.1 3293.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/CNY anx 22257 - 22257 22259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/EUR anx 2930.2 - 2929.9 2933.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2507.2 - 2506.7 2510.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/HKD anx 26000 - 24173 26960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BTC/JPY anx 364187 - 364141 364381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/NZD anx 4816.9 - 4816.3 4819.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4480.6 - 4479.9 4482.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۴۱
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 3699.6 3691.5 3691.5 3713 9.80 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/EUR gdax 3517 3517.7 3510 3527.6 0.90 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/GBP gdax 3017 3017.1 3012.4 3034.9 5.70 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۰
BTC/JPY zaif 436595 436620 435800 438585 210.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/PLN exmo 14235.1 14330.5 14139.4 14495.1 114.60 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/RUB exmo 258100 259086 258051 259876 925.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/UAH exmo 102549 102789 102320 102920 108.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 3515 - 3515 3515 6.90 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۶:۵۶
BTC/EUR xbtce 3585.9 - 3585.9 3585.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۱۶
BTC/GBP xbtce 2667.1 - 2667.1 2667.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY fisco 437995 - 437200 440000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/JPY xbtce 440973 - 440973 440973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۴:۱۲
BTC/KRW gopax 4509000 4510000 4496000 4515000 4000.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/KRW upbit 4511000 4512000 4493000 4517000 5000.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/RUB xbtce 260000 - 256744 260000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۲:۱۶
BTC/SGD itbit 5393 - 5392.9 5416.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۷
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3996.3 3991.8 3983.1 4016.5 11.30 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/AUD quoine 5620.3 - 5610.1 5646.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 5314.5 5333.6 5309.4 5358.8 8.70 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 3523.3 3516.4 3513 3529 10.40 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۰۱
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 3512.9 3513.3 3506.5 3528.1 1.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/EUR quoine 3511.3 3508.6 3506 3524.2 0.60 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۴
BTC/HKD quoine 31185 - 31185 31379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۶
BTC/IDR quoine 52677800 - 52677800 52677800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY btcbox 436587 436594 436158 438202 325.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/JPY kraken 438836 - 438828 450341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۵۳
BTC/JPY quoine 436580 436577 435800 438577 313.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/PHP quoine 205927 - 205927 205927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
BTC/PLN bitbay 15179 15158 15140 15231.5 19.60 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB cex-io 245819 248800 240000 248810 8046.00 3.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۲۸
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 5374.6 5367.9 5367.9 5388.2 1.40 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۴
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 6479.6 6476.4 6476 6490.8 1.50 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۲۰
BTC/CAD lakebtc 6171.7 6172.8 6164.7 6184.9 0.90 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
BTC/CHF lakebtc 4569.4 - 4569.4 4569.4 0.30 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۱۲
BTC/EUR lakebtc 4056.3 4054.1 4054 4072.9 2.30 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/GBP lakebtc 3515.7 3509.8 3509.8 3521.8 0.90 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
BTC/HKD tidebit 31293 31143 31062 31446 146.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/JPY bitbank 437136 437309 436814 438500 56.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/JPY lakebtc 507139 506852 506547 508190 318.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/KRW bithumb 4507000 4504000 4492000 4514000 6000.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/KRW coinone 4508000 4503000 4493000 4515000 3000.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 6211 6226.1 6210.4 6226.1 6.20 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۱۲
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 3572.4 3572.3 3566.1 3590.6 6.90 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/EUR bitstamp 3510.4 3516.3 3505 3525 8.70 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 3744.2 3731.8 3731.4 3778.8 28.40 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۶:۳۲
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 436859 436800 436006 438799 254.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/KRW coinnest 3678000 - 3678000 3678000 165000.00 4.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 23474 23471 22950 23594 50.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۵۲
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 3513.4 3512.6 3508.1 3526.1 1.90 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/GBP coinsbank 3033 3030.6 3027.7 3033.6 5.30 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/ILS synthetic 14638.6 14638.2 14612.5 14713.2 28.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/INR synthetic 279795 279788 279296 281220 539.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/MXN synthetic 77219 77217 77082 77612 149.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/MYR synthetic 16437.6 16437.2 16408.4 16521.4 31.70 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/SAR synthetic 15166.6 15166.2 15139.6 15243.8 29.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/SEK synthetic 37507 37506 37440 37698 72.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 93831787 93829466 93664733 94309745 180974.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/XAU synthetic 3.0224 3.0225 3.0148 3.0334 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۶
BTC/ZAR synthetic 58612 58610 58507 58910 113.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 127200 127300 126720 127489 200.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 15774.5 15800 15774.5 15915 66.50 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۶
BTC/BRL bitcointrade 15827 15751.1 15750 15875.4 17.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۲۰
BTC/BTS cryptobridge 75937 75210 74600 75969 1087.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۰
BTC/BRL negocie-coins 16300 16320 16300 16340 10.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۱۲
BTC/IDR btc-indonesia 57474000 57419000 57350000 57561000 68000.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/BRL mercadobitcoin 15950 16000 15950 16079 50.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3990.2 3986.2 3983.3 4004.9 2.70 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin AUD Index investing-com 5611 5606.7 5606.2 5642.1 22.50 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin CAD Index investing-com 5396.8 5394.8 5375.3 5407 16.20 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin CNY Index investing-com 30012 30010 29980 30111 20.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin HKD Index investing-com 31349 31285 31257 31435 66.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin IDR Index investing-com 57474000 57419000 57350000 57561000 68000.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin ILS Index investing-com 14638.6 14638.2 14612.5 14713.2 28.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin INR Index investing-com 279795 279788 279296 281220 539.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin JPY Index investing-com 436729 436725 436026 438656 331.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin KRW Index investing-com 4507500 4507000 4492500 4517500 9000.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin MXN Index investing-com 77219 77217 77082 77612 149.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin MYR Index investing-com 16437.6 16437.2 16408.4 16521.4 31.70 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin PLN Index investing-com 15120.2 15119.3 15074.5 15162.2 30.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin RUB Index investing-com 258067 259050 258030 259848 951.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin SAR Index investing-com 15166.6 15166.2 15139.6 15243.8 29.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin SEK Index investing-com 37507 37506 37440 37698 72.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin THB Index investing-com 127200 127300 126720 127489 200.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
Bitcoin TRY Index investing-com 22900 22944 22730 22944 10.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۰
Bitcoin VND Index investing-com 93831787 93829466 93664733 94309745 180974.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin ZAR Index investing-com 58612 58610 58507 58910 113.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
Bitcoin Euro Index investing-com 3543.6 3542.9 3519.3 3572.4 9.20 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
بیت کوین / Bitcoin 4044.1 4044.2 4037 4064.8 7.80 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD anx 3313.1 - 3312.9 3313.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۲۰
BTC/USD cbx 3986.14 3987.22 3979.81 4008.01 7.23 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD exx 3987.9 3988.6 3978.4 4005.2 5.90 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD uex 3987.16 3988.37 3978.22 4006.86 7.46 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 3579.91 3523.5 3513.85 3579.91 60.87 1.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۵۲
BTC/NGN luno 1447506 1447399 1443789 1447507 306.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD abcc 3968.46 3976.25 3967.75 3997.12 11.41 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 3992 3993 3983 4011 7.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/USD exmo 4059.7 4058.6 4055.2 4074.8 0.40 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/USD gdax 3969.7 3968.7 3961 3983 2.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD idax 3987.39 3987.86 3977.99 4006.19 6.55 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD idcm 3986.12 3986.19 3979.53 4004.44 6.17 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD okex 3987.5 3987.8 3979.7 4005.4 6.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/KRW cpdax 4507500 4507000 4492500 4517500 9000.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bibox 3987.2 3987.7 3978.6 4006.1 7.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bit-z 3988.4 3992.4 3979.2 4005.2 5.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD huobi 3987.7 3988.5 3978 4006.8 6.60 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD itbit 3969.7 3969.8 3960 3984.2 2.60 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD lbank 3990.46 3988.73 3982.03 4007.3 3.92 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 3972.66 3970.86 3938.96 4001.96 5.61 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD tidex 3900.0002 - 3900.0002 4248.9999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۴۹
BTC/USD upbit 3989.9 3991.4 3980.9 4008.7 2.30 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD xbtce 4048.1 4063.3 4048.1 4063.3 1.50 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
BTC/USD yobit 4257 4231 4221 4257 18.60 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 4508000 4507500 4492000 4519000 2500.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/TRY paribu 22861 22862 22841 23151 6.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3986.1 3987.2 3979.8 4008 7.30 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitibu 4022.95 4027.7 4022.95 4038.93 5.39 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۶
BTC/USD bitmax 3986.79 3987.69 3978 4006.01 7.17 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitmex 3968 3967.5 3954.5 3981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitrue 3988.97 3992.25 3979.17 4006.01 6.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/USD cex-io 4039 4045 4031.9 4059.9 0.50 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۰
BTC/USD gemini 3969.8 3969.2 3960 3985.6 3.50 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 3986.6 3987.5 3980.4 4007.7 6.80 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD kraken 3967.8 3968.7 3960 3983.4 4.70 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD kucoin 3992.8 3993.7 3985.5 4010.9 3.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD okcoin 3968.5 3969.6 3959.1 3983.4 2.40 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD ooobtc 3988.7217 3990.005 3983.0579 4002.4892 4.51 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD p2pb2b 3989.34 3979.84 3979.84 4001.9 3.27 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD quoine 3972.1 3972.5 3966.1 3990 4.40 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD zb-com 3988 3988.7 3981.1 4005.6 5.90 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/ARS bitinka 167328.36 167160.33 166747.84 169151.41 273.83 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/BOB bitinka 27623.03 27606.28 27598.67 27967.65 105.81 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/CLP bitinka 2663212.9 2665401.5 2663212.9 2683353.5 18583.80 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
BTC/CNY bitebtc 30011.85 30010.27 29979.81 30110.69 20.31 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 12367468.2 12355295.7 12346262 12508479.4 14878.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/EUR bitinka 3513.12 3556.32 3435.82 3591.41 33.73 0.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/EUR bitsane 3510.581 3502.342 3488.591 3547.305 15.88 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 13185.32 13218.43 13130.38 13292.21 25.11 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/SGD coinhub 5470.98 - 5376.72 5528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۶
BTC/TRY btcturk 22773 22862 22730 22949 48.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 22899.99 22615.01 22605 22976.97 249.99 1.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۶
BTC/USD allcoin 4167.6 - 4120.9 5188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD binance 3987.8 3988 3979.4 4006 6.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitinka 3975.82 3972.39 3963.16 3985.55 3.78 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD bitlish 3974.18 3978.14 3970.14 3982.74 4.19 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitmart 3987.78 3987.69 3978.7 4006.2 6.72 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitsane 4047.75 4040.57 4023.37 4104.02 20.86 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۲۰
BTC/USD bittrex 3989.9 3985.4 3980.9 4008.7 2.30 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD coinall 3987.4 3987.9 3979.8 4005.4 5.90 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD coinegg 3985.3337 3990.0909 3982.231 4008.98 11.90 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD coinhub 3983.11 - 3971.85 4001.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۲۸
BTC/USD exrates 3996.1901 3992.3839 3872.02 4179 123.85 3.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
BTC/USD gate-io 3991.2 3985.3 3983 4006 2.30 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD lakebtc 4596.5 4597 4591.3 4610.9 1.40 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD panxora 4043.638 4042.3957 4037.2037 4064.2935 7.37 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۴
BTC/USD tidebit 3978.8 - 3806 4520.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 1435120.63 - 1435120.63 1435120.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/USD bitflyer 3970.7 3955.1 3955.1 3993.9 11.10 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
BTC/USD bitforex 3987.53 3987.83 3979.8 4005.83 6.43 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD bitstamp 3969.8 3968.8 3958.8 3985.6 1.10 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD coinbene 3986.2 3987.9 3980.7 4032.5 8.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD dragonex 3981.27 3980.42 3979.99 3997.92 6.56 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 3986.981 3987.689 3978.097 4006.16 7.52 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD livecoin 4061.2 4061.4 4056 4076 2.20 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD poloniex 3990.4 3990.1 3981.5 4003.8 2.80 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۶
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 5351.65 5345.59 5327.18 5379.35 6.35 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/EUR coinfield 3510.46 3513.33 3495.73 3537.84 0.26 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY vebitcoin 22900 22944 22730 22944 10.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۰
BTC/USD btc-alpha 4023.9 4024 4016.8 4044.4 7.80 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۲
BTC/USD cobinhood 3993.1 3992.3 3985.5 4000.5 1.60 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD coinfield 3976.22 3977.1 3961.95 4001.73 0.41 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD coinsbank 3970.2 3971.1 3960.4 3985 0.30 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD cointiger 3987.7 3988.9 3982.8 4008.7 6.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 12884.2184 12889.1893 12772.7856 12889.1893 21.16 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 5610.1 5598.4 5590.3 5634 24.70 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/USD cryptaldash 3743.36 3618.66 3618.66 3743.36 731.03 24.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۱۶
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 26407 26401 26341 26518 29.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۵۶
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 3990 3992 3990 3992 9.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۳۶
BTC/AUD independent-reserve 5587.26 5621.24 5587.26 5634.74 38.67 0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۲۰
BTC/NZD independent-reserve 5752.66 5787.65 5752.66 5835.2 39.82 0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۲۰
BTC/USD independent-reserve 3956.8 3980.87 3956.8 3999.59 27.38 0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۲۰
Bitcoin CHF Index investing-com 4016.4 4014.7 4011.7 4036 11.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۴
Bitcoin GBP Index investing-com 3059.6 3059.9 3052.4 3073.1 7.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۴۸
Bitcoin SGD Index investing-com 5470.2 5470.1 5470 5470.5 0.10 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۲۰