بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 11313.6 11301 11300 11400 189.50 1.70% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
BTC/AUD anx 11294.5 11322.8 11294.5 11460.6 85.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/CAD anx 11070.9 11519.5 11070.9 11519.5 115.90 1.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/CHF anx 8448.2 8469.3 8448.2 8572.4 70.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/CNY anx 54568 56885 54568 56885 476.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/EUR anx 7043.9 7061.5 6950.7 7147.5 46.70 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/EUR wex 7151.1 7152.6 7151.1 7208.2 204.50 2.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/GBP anx 6189.8 6205.3 6189.8 6280.8 57.40 0.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/HKD anx 68000 68170 68000 69000 597.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/JPY anx 933297 935632 933297 974334 8837.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/NZD anx 12027.1 12057.2 12027.1 12204 96.40 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/RUB wex 516670 518478 515000 521204 18233.00 3.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/SGD anx 11411.3 11439.8 11411.3 11697.3 103.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/EUR exmo 7117.3 7154.4 7092.5 7204.9 167.30 2.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR gdax 7006.4 7021.7 7006.4 7118.3 77.50 1.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/GBP gdax 6185 6201.8 6185 6282.3 85.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY zaif 932000 937500 932000 950605 15625.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/PLN exmo 30167 30048.1 29180 30167 1181.00 4.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/RUB exmo 484000 486797 484000 494384 1000.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/UAH exmo 215656 217297 215433 217297 3656.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/CNH xbtce 60160 - 60160 60160 2855.00 4.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 7027.3 - 7027.3 7166.5 97.80 1.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/EUR xbtce 7041.5 7061.4 7041.5 7172.8 122.20 1.77% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/GBP xbtce 6217.4 - 6217.4 6290.9 146.40 2.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
BTC/JPY fisco 931010 936505 931010 951000 14635.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY xbtce 937280 - 937280 960250 22620.00 2.47% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/KRW gopax 9298000 9355500 9298000 9575500 116000.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/KRW upbit 9300000 9350000 9300000 9562000 156000.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/RUB xbtce 585483 - 585483 585483 35483.00 6.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/SGD itbit 11474.4 - 11474.4 11585 1084.20 10.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/USDT exmo 8676.4 8668.1 8619.5 8727.5 189.30 2.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/AUD quoine 11394.7 11452.5 11394.7 11464 311.80 2.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
BTC/BRL foxbit 30500 30658 30500 30980 384.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/CAD kraken 10550.1 9570 10550.1 9570 881.90 9.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR cex-io 6999.9 7009.7 6984.3 7064.2 85.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR getbtc 7093.8 7110.5 7085.8 7184.3 84.10 1.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR kraken 7024.3 7039 7024.3 7129.9 73.40 1.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR quoine 7131.8 7110.7 7105.7 7163.6 243.20 3.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
BTC/HKD quoine 70000 - 70000 70000 4000.00 6.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/IDR quoine 120888752 120865480 119658976 120888752 2478432.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/JPY btcbox 930222 934848 930222 947120 13014.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY kraken 945303 - 945303 945303 29407.00 3.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/JPY quoine 938425 935574 935574 948901 22378.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/PHP quoine 452661 - 452661 452661 32218.00 7.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/PLN bitbay 29150 29321.4 29150 29542 250.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/RUB cex-io 532907 500297 499290 534500 49499.00 10.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/RUB getbtc 503332 504162 503074 511729 8245.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/SGD quoine 11475 11474.7 11474.7 11596.1 295.00 2.64% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/TRY paribu 34200 34260 34200 34891 201.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/AUD lakebtc 12142.2 - 12142.2 12276.5 214.30 1.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
BTC/CAD lakebtc 11902.1 11902 11902 12003.1 205.10 1.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/CHF lakebtc 9368.9 - 9368.9 9368.9 436.50 4.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/EUR lakebtc 7571.4 7576.3 7571.4 7639.5 120.50 1.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/GBP lakebtc 6731 6776.9 6731 6780.1 117.80 1.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
BTC/HKD tidebit 69599 68600 68600 69599 1704.00 2.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
BTC/JPY bitbank 930449 934221 930449 948659 12999.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY lakebtc 1007026 1008573 1007026 1020065 17874.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/KRW bithumb 9298000 9339000 9298000 9555000 129000.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/KRW coinone 9288000 9350000 9288000 9559000 123000.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 12412.7 - 12412.7 12412.7 396.70 3.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/TRY btcturk 33650 33500 33500 34480 639.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR bitfinex 7015.2 7052.7 7015.2 7126 87.70 1.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR bitstamp 7020 7029.2 7020 7110.4 79.70 1.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR gatecoin 7008 - 7008 7008 510.00 7.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/EUR livecoin 7107.5 7144.9 7039.2 7154.5 197.90 2.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/HKD gatecoin 76551 - 72854 76551 4554.00 6.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
BTC/JPY bitflyer 929552 934195 929552 947245 12858.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/KRW coinnest 7931000 8075000 7931000 8199000 500000.00 6.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/KRW coinrail 8400500 8479500 8400500 8501000 3000.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 54754 53821 53821 54824 1848.00 3.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/EUR coinsbank 6957 6953 6953 7124.2 105.40 1.54% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/GBP coinsbank 6166.4 6184 6166.4 6230.7 95.40 1.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/ILS synthetic 30471.3 30600.8 30471.3 30907.6 415.70 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/INR synthetic 571418 573848 571418 579601 7674.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/MXN synthetic 159908 160588 159908 162198 1605.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/MYR synthetic 33647 33791 33647 34129 457.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/SAR synthetic 32368 32506 32368 32831 443.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/SEK synthetic 72900 73210 72900 73944 943.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/VND synthetic 196555456 197391264 196555456 199370304 2671376.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/XAU synthetic 6.4549 6.4811 6.4549 6.5545 0.08 1.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/ZAR synthetic 104446 104890 104446 105942 1426.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/CAD quadrigacx 11145 10925.5 10925.5 11295.6 205.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/THB bxthailand 269000 269294 269000 275000 3900.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 29890 29996.9 29500 29997.8 790.00 2.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/BRL bitcointrade 30200 30250 30102 30250 430.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/BTS cryptobridge 34905 34118 33004 34905 2948.00 9.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/BRL negocie-coins 30799 30801 30799 30990 744.00 2.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/IDR btc-indonesia 118519000 119120000 118519000 121605000 149000.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/BRL mercadobitcoin 29700 29920 29560 29950 254.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Index investing-com 8614.5 8647.1 8614.5 8748.3 91.10 1.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin AUD Index investing-com 11338 11349.7 11338 11457.7 141.90 1.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin CAD Index investing-com 11132 11174.1 10908.3 11288.6 341.50 3.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin CNY Index investing-com 28884.5 28639.6 28570.7 28940.6 118.60 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin HKD Index investing-com 69168 69279 68898 69522 1632.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin IDR Index investing-com 118519000 119120000 118519000 121597160 144416.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin ILS Index investing-com 30471.3 30600.8 30471.3 30907.6 415.70 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin INR Index investing-com 571418 573848 571418 579601 7674.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin JPY Index investing-com 930112 934585 930112 947814 13738.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin KRW Index investing-com 9292001 9356640 9292001 9555884 148828.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin MXN Index investing-com 159908 160588 159908 162198 1605.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin MYR Index investing-com 33647 33791 33647 34129 457.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin PLN Index investing-com 29202 29376 29202 29546.7 296.60 1.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin RUB Index investing-com 498762 500788 498762 505179 7973.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin SAR Index investing-com 32368 32506 32368 32831 443.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin SEK Index investing-com 72900 73210 72900 73944 943.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin THB Index investing-com 269000 269294 269000 275000 3900.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin TRY Index investing-com 33976 34093 33976 34747 102.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin VND Index investing-com 196555456 197391264 196555456 199370304 2671376.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin ZAR Index investing-com 104446 104890 104446 105942 1426.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Euro Index investing-com 7027.3 7045 7027.3 7128 81.10 1.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
بیت کوین / Bitcoin 8619 8661.9 8619 8753.1 105.60 1.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD anx 8668.5 8690.2 8560.5 8796 75.20 0.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/USD exx 8816.2 8834.4 8803.8 8844.3 323.40 3.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD wex 8649.5 8691 8649.5 8763.3 145.10 1.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD btcc 8020 - 8020 8020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 8556 8588 8556 8710 85.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD gdax 8610.7 8642 8610.7 8741.1 94.30 1.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD okex 8602 8632.8 8602 8739.9 82.10 0.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD bibox 8594.1 8578.1 8531.6 8716.1 95.30 1.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8608.8 8629.6 8608.8 8739.9 99.90 1.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD itbit 8628.3 8663.7 8628.3 8751.2 108.50 1.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD liqui 8649.1 8647.6 8647.6 8756 184.70 2.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD tidex 8637.8 8652.4 8637.8 8762.6 106.50 1.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD upbit 8605 8609.5 8600.2 8729.5 98.10 1.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD xbtce 8712.3 8713.2 8712.3 8742.1 180.20 2.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD yobit 8745 8888 8745 8888 105.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 8655.2 - 8655.2 8850 158.20 1.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
BTC/USD bitmex 8665.5 8686 8665.5 8766 157.50 1.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD cex-io 8600 8643 8600 8762.8 37.50 0.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD gemini 8606.7 8646 8606.7 8750.9 79.70 0.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD getbtc 8696.7 8728.4 8696.7 8830.2 93.20 1.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD hitbtc 8775.1 8806.9 8775.1 8917.7 123.70 1.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD kraken 8642.9 8680.5 8642.9 8777.9 113.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD kucoin 8565.5 8598.7 8565.5 8742 64.80 0.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD okcoin 8819.9 8777.1 8777.1 8921.5 165.90 1.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
BTC/USD quoine 8702.5 8697.1 8697.1 8814.7 194.20 2.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD zb-com 8599.8 8609.1 8599.8 8739.3 83.80 0.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD allcoin 8430 - 7998 8566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8580.1 8617.2 8575 8729 64.10 0.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD bittrex 8605 8620.6 8604.6 8728.2 98.10 1.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD gate-io 8585.5 8593 8585.5 8731.3 75.50 0.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/USD lakebtc 9297.5 9306.5 9297.5 9401.2 121.40 1.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD tidebit 9400 - 8700 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8630 8656.1 8630 8751.8 117.40 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD bitstamp 8608 8642 8608 8746 93.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD gatecoin 9334 - 9000 9334 628.90 7.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
BTC/USD livecoin 8708.8 8711.2 8708.8 8780 131.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD poloniex 8584.2 8627 8584.2 8740 67.20 0.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 8879 8921.9 8879 9016.3 107.20 1.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD cobinhood 8574.5 8620 8574.5 8740.8 66.70 0.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD coinsbank 8522 8553.3 8451.3 8821.4 149.20 1.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD cryptopia 8600 8638 8600 8726 80.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/USD quadrigacx 8880 - 8880 8880 174.80 2.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/USD trade-by-trade 8350 - 8350 8350 149.00 1.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶