شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 4404.2 4399.2 4377.2 4522.6 42.20 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/AUD anx 4178.9 4238.9 4178.8 4238.9 1.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۴۴
BTC/CAD anx 4015 4072.7 4012.6 4072.7 2.90 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/CHF anx 2994.3 3037.3 2992.9 3037.3 1.20 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/CNY anx 20723 21021 20723 21021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/EUR anx 2652.9 2691 2652.9 2691 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2383 2417.3 2383 2417.3 1.30 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/HKD anx 23288 23289 23282 23999 144.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۴۴
BTC/JPY anx 340306 345196 340043 345196 244.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/NZD anx 4413.2 4476.6 4412.7 4476.6 2.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4131 4190.4 4129 4190.4 2.20 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 2971.4 2997.2 2971 3065.3 53.30 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR gdax 2793.4 2796.8 2785.6 2866 37.50 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/GBP gdax 2514.8 2514.9 2501 2587 22.70 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/JPY zaif 356040 356255 355095 366075 5230.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/PLN exmo 11982.4 12108 11869.9 12456 428.60 3.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
BTC/RUB exmo 226500 226900 225106 233174 3668.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/UAH exmo 93921 94578 93497 96675 796.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 2779.1 2773.6 2773.6 2862.8 39.50 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
BTC/EUR xbtce 3026.3 - 3025.9 3026.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/GBP xbtce 3015 - 2967.2 3115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY fisco 357090 355655 355000 366055 3585.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
BTC/JPY xbtce 418962 - 408758 418962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
BTC/KRW gopax 3578000 3581000 3569000 3685000 62000.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/KRW upbit 3573000 3580000 3567000 3685000 67000.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/RUB xbtce 222324 - 222324 227146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/SGD itbit 4582 - 4582 4582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۰
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3178.7 3165.4 3165.4 3259.7 53.80 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/AUD quoine 4398.6 4372.6 4372.6 4466.9 78.10 1.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 4303.3 4307.4 4263.7 4400.9 32.90 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 2849.8 2852.7 2835.6 2945 48.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR getbtc 2817.9 2823.1 2802.8 2889.6 36.50 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/EUR kraken 2785.1 2789 2776.2 2860.4 32.90 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR quoine 2773.9 2777.6 2773.9 2843.5 43.10 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
BTC/HKD quoine 25552 - 25501 25552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
BTC/IDR quoine 48000000 - 48000000 48000000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۴
BTC/JPY btcbox 356496 357193 355066 366463 4750.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/JPY kraken 358219 360899 357865 367884 11381.00 3.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
BTC/JPY quoine 356048 356316 355025 365574 4818.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/PHP quoine 178743 - 178743 178743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/PLN bitbay 12145.7 12119 12017.1 12405 20.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/RUB cex-io 217000 215100 210000 223674 3011.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۵۲
BTC/RUB getbtc 223716 223549 222308 230066 3571.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/SGD quoine 4342.4 4339.2 4314.3 4453.5 32.80 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/TRY paribu 17110 17200 17088 17600 322.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 5280.3 5285.4 5280.3 5406.5 64.50 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۸
BTC/CAD lakebtc 5100.6 5092.6 5076.9 5215.6 38.90 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/CHF lakebtc 3809.3 3796.6 3796.6 3860.4 89.50 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/EUR lakebtc 3359.4 3359.8 3350.7 3430 30.90 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/GBP lakebtc 3052.4 3060.4 3052 3126.5 34.20 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
BTC/HKD tidebit 24806 24861 24737 25589 388.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/JPY bitbank 356204 356297 355122 366322 5125.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/JPY lakebtc 432996 433150 431628 442121 3751.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/KRW bithumb 3576000 3582000 3563000 3686000 65000.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/KRW coinone 3578000 3580000 3566000 3685000 67000.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 5220 5233 5220 5344.9 55.60 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۸
BTC/TRY btcturk 17198 17094 16951 17649 32.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 2856.7 2860.5 2846.5 2936.3 36.70 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR bitstamp 2790 2795 2775 2861 36.70 1.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR gatecoin 3186.4 - 3186.4 3186.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR livecoin 2969 3000 2962.6 3073.4 113.70 3.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۳۲
BTC/HKD gatecoin 26500 26501 26500 26666 3700.00 13.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۲۴
BTC/JPY bitflyer 356000 356760 355355 365819 5053.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/KRW coinnest 3412000 3506000 3412000 3506000 344000.00 10.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۱:۲۰
BTC/KRW coinrail 3432000 3443000 3432000 3630000 225000.00 6.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۴۰
BTC/TRY bithesap 16733 16765 16683 17985 269.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 2806.7 2804.2 2795.7 2863.9 32.30 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/GBP coinsbank 2962.8 3216.6 2962.8 3216.6 5.60 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/ILS synthetic 12179.4 12195.6 12137.9 12513 163.80 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/INR synthetic 232548 232857 231756 238917 2898.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/MXN synthetic 65385 65472 65163 67176 729.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/MYR synthetic 13523.1 13541.1 13477.1 13893.6 169.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/SAR synthetic 12124.4 12140.6 12083.2 12456.6 147.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/SEK synthetic 29278 29317 29178 30080 375.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 75243363 75343503 74987191 77304378 941993.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/XAU synthetic 2.5348 2.538 2.5281 2.6059 0.04 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/ZAR synthetic 46537 46599 46379 47812 549.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/CAD quadrigacx 4649.3 4583 4510 4728.7 27.20 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/THB bxthailand 104680 104515 103319 107255 641.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 12780.8 12850 12471 13000 112.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/BRL bitcointrade 12611.1 12800 12601 13150.8 277.80 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/BTS cryptobridge 91207 92367 91016 92851 192.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
BTC/BRL negocie-coins 12701 12704 12700 13099 209.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۰
BTC/IDR btc-indonesia 46596000 46677000 46490000 47899000 588000.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/BRL mercadobitcoin 12530 12525 12501 13000 150.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3190.8 3195.1 3181 3282.1 49.70 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin AUD Index investing-com 4405.5 4405.3 4379.4 4524.9 67.40 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
Bitcoin CAD Index investing-com 4624 4624.6 4434.3 4721 106.30 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin CNY Index investing-com 20723 21021 20723 21021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
Bitcoin HKD Index investing-com 24778 24805 24690 25424 276.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin IDR Index investing-com 46596000 46677000 46490000 47899000 588000.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin ILS Index investing-com 12176.7 12195.6 12137.9 12511.9 166.50 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin INR Index investing-com 232548 232857 231756 464351 2898.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin JPY Index investing-com 356292 356680 355299 365914 4924.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin KRW Index investing-com 3574968 3580900 3566100 3684719 65922.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin MXN Index investing-com 65385 65472 65163 67170 729.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin MYR Index investing-com 13523.1 13541.1 13477.1 13892.3 169.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin PLN Index investing-com 12140.1 12114.4 12015.9 12402.5 33.30 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin RUB Index investing-com 226333 226692 225009 233208 3649.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin SAR Index investing-com 12124.4 12140.6 12083.2 12455.4 147.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin SEK Index investing-com 29278 29317 29178 30077 375.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin THB Index investing-com 104680 104515 103319 107255 641.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin TRY Index investing-com 16932 16930 16892 17624 268.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin VND Index investing-com 75227061 75343503 74987191 77297392 958295.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 46537 46599 46379 47812 549.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
Bitcoin Euro Index investing-com 2821.6 2826.9 2811.1 2901.9 24.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
بیت کوین / Bitcoin 3231 3236 3220.4 3318.9 40.40 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD anx 3000 3043.1 3000 3043.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۳۲
BTC/USD exx 3190.7 3183.3 3163 3264.3 24.70 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/USD abcc 3181.54 3187.61 3166.16 3261.69 38.12 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 3242.6 3248.3 3167.7 3256.7 33.80 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۱۶
BTC/USD exmo 3260 3264 3241.1 3365.4 66.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD gdax 3141.5 3143.6 3131.7 3225 40.50 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD okex 3174.6 3178.7 3162.7 3263.6 46.10 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bibox 3177.5 3178.7 3162.1 3259.9 40.20 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bit-z 3174.5 3176.7 3162.7 3264.4 46.20 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD huobi 3172.9 3178.3 3163.3 3262.3 48.30 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD itbit 3141.3 3144 3131.5 3227.6 40.10 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD liqui 3191.3 3193.2 3180.1 3265.5 45.30 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD simex 3145.23 3149.57 3129.05 3234.29 43.18 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD tidex 3400 4000 3400 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
BTC/USD upbit 3170.5 3175.7 3160.8 3265 50.10 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD xbtce 3222.9 3229.2 3222.9 3304.1 44.90 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
BTC/USD yobit 3431.1 3434.7 3410.4 3504 57.20 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3180.5 3184.5 3166.2 3259.9 31.50 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۴۰
BTC/USD bitmax 3173.47 3177.98 3161.05 3264.39 47.96 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bitmex 3143 3145 3130.5 3229 39.50 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bitrue 3179.43 3173.81 3167.07 3264 43.48 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD cex-io 3220.1 3221.9 3201.8 3288.8 30.90 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD gemini 3139.8 3145.4 3133.1 3229 44.20 1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD getbtc 3170.1 3173 3163.2 3260.3 45.20 1.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD hitbtc 3262.1 3266.4 3252.7 3351.3 41.70 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD kraken 3138.8 3143.7 3127.3 3225 41.10 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD kucoin 3175.7 3176.7 3160 3261.3 44.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD okcoin 3138.8 3145 3122.2 3218.1 40.50 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD p2pb2b 3439.97 3431.15 3421.14 3503.95 48.29 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD quoine 3153.7 3154.5 3133.2 3230.3 34.30 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD zb-com 3175 3179.2 3164.3 3265.4 45.80 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD allcoin 3357.3 3323.9 3263.6 3539.7 175.60 5.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD binance 3174.5 3177.3 3162.6 3264.1 47.20 1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bitlish 3150 3161.8 3150 3225.4 37.10 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۳۲
BTC/USD bitmart 3174.77 3177.53 3162.84 3263.5 45.25 1.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bittrex 3170.5 3180.5 3160.8 3265 50.10 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD coinall 3174.9911 3177.9563 3162.7 3263.634 43.26 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD coinegg 3193.3912 3221.7078 3159.4567 3306.0167 27.81 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD coinhub 3243.98 3243.61 3221.08 3325.62 32.68 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD exrates 3403.5893 3400.4321 3390 3590 88.44 2.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/USD gate-io 3176.5 3179.3 3158.7 3261.6 48.30 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD lakebtc 3805.9 3805.3 3790.2 3888.6 35.80 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD tidebit 3200.1 3200.2 3200.1 3261.4 1199.90 37.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bitflyer 3154.7 3151.4 3136.7 3231 35.30 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD bitforex 3171.66 3177.93 3162.81 3262.92 48.27 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD bitstamp 3143.1 3141.6 3131.9 3230 39.90 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD coinbene 3171.6 3177.1 3162.2 3263.9 47.90 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD gatecoin 3203 3222.7 3183 3222.7 9.40 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD livecoin 3178.1 3185.4 3160 3286.8 28.50 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD poloniex 3180.5 3184.8 3162.9 3263.9 40.80 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 3260.2 3267.5 3254.1 3353.1 44.50 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD cobinhood 3181.2 3182 3162.4 3297.7 69.30 2.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD coinsbank 3157.5 3157.2 3151.3 3245.4 36.80 1.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD cointiger 3170.6 3181.6 3155.4 3272.4 52.20 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD cryptopia 3180 3186.6 3158.6 3296.3 35.40 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD quadrigacx 3566 3597.1 3566 3672.2 35.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
BTC/AUD btc-markets 4385.7 4388.7 4360 4509.9 70.80 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/USD cryptaldash 3047.09 3076.45 3047.09 3300 268.06 8.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
BTC/BITCNY cointiger 21568 21562 21550 22487 594.00 2.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 3900 2555.3 2555.3 3900 700.00 21.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۲۴