شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 9995.5 10009.1 10000 9998.8 112.30 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/AUD anx 9959.9 9959.2 10063.9 9984.6 21.10 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/CAD anx 9703.9 9701.7 9510.4 9747.8 27.20 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/CHF anx 7357.8 7359.2 7214.3 7457 22.30 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/CNY anx 49529 49501 48536 49632 123.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR anx 6327.4 6326.8 6203.5 6345.8 15.90 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR wex 7746.7 7755.2 7746.7 7804.9 57.30 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/GBP anx 5635.8 5634 5524.9 5715.3 20.50 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/HKD anx 57830 58073 56701 58073 148.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۴۸
BTC/JPY anx 831349 831326 815136 840868 2193.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/NZD anx 10847.1 10840.8 10628.2 10881.7 22.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/RUB wex 507300 506454 505398 509153 700.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/SGD anx 10056.5 10057.9 10026.4 9971.6 26.80 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 6303.4 6299.8 6245.7 6417.4 60.90 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR gdax 6295 6294.3 6236.1 6370 94.00 1.49% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/GBP gdax 5621 5619.5 5561.6 5695 84.10 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/JPY zaif 819390 819000 812020 830500 10370.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/PLN exmo 26517.5 26446 26201.6 26747 618.70 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/RUB exmo 446596 447430 442882 452710 5324.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/UAH exmo 185990 185000 183529 187500 681.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 53116 53200 52677 53703 257.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 6307.6 6302.6 6241.4 6356.2 72.70 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۱۶
BTC/EUR xbtce 6298.3 6305.4 6251.1 6365.4 81.40 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
BTC/GBP xbtce 5607.5 5616.6 5548.9 5669.1 35.90 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/JPY fisco 819390 819000 812020 830500 10370.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/JPY xbtce 827280 827060 818440 835610 10910.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/KRW gopax 8273000 8248000 8224500 8307500 125500.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/KRW upbit 8241000 8239000 8203000 8323000 125000.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/RUB xbtce 501221 486422 482470 501221 8854.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
BTC/SGD itbit 9005 - 9001.7 9005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 7309.3 7318.3 7262.8 7412.9 56.70 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/AUD quoine 9948.2 9960.1 9948.2 9967.7 7.20 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۲۸
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 9318 9320 9102.3 9426.5 119.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR cex-io 6255.4 6279.9 6210.8 6353.3 98.10 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR getbtc 6351.9 6350.2 6300.3 6429.3 90.40 1.42% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR kraken 6295.6 6297 6236.7 6358.9 78.90 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR quoine 6500 6185.2 6185.2 6500 212.10 3.37% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
BTC/HKD quoine 56420 - 52449 56420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۲۸
BTC/IDR quoine 140463893 - 116210014 140463893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY btcbox 818480 818055 812680 829343 10905.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/JPY kraken 815838 818384 815838 823943 18910.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۱۲
BTC/JPY quoine 819762 819525 811946 831325 11420.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/PHP quoine 376181 - 374679 376181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/PLN bitbay 26640 26656.8 26278.5 26838.6 85.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/RUB cex-io 441551 442638 435937 446258 6194.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/RUB getbtc 428335 427019 422887 432847 6340.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/SGD quoine 9943.8 9924.6 10031.1 9999.6 92.70 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/TRY paribu 34210 34201 33950 34831 605.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 8867.2 - 8783.7 9212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۰۸
BTC/CAD lakebtc 8614.8 - 8593.5 8986.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CHF lakebtc 6504.1 - 6498.9 6562.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/EUR lakebtc 5602.3 - 5547.6 5849.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/GBP lakebtc 5017.5 - 5009.3 5225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/HKD tidebit 60000 - 59480 60000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY bitbank 819561 819425 813598 832362 11963.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/JPY lakebtc 728627 - 721291 751346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/KRW bithumb 8202000 8197000 8149000 8287000 83000.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/KRW coinone 8271000 8258000 8222000 8341000 54000.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 8936 - 8837 9246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/TRY btcturk 34500 34579 33565 35087 900.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 6294.3 6294.4 6241.1 6364.1 80.20 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR bitstamp 6289 6287.3 6238.3 6365.7 83.30 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/EUR gatecoin 6299 6349.1 6299 6349.1 128.40 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۴۰
BTC/EUR livecoin 6373.1 6517.4 6373.1 6594 115.10 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/HKD gatecoin 59237 - 58505 62299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۲:۴۰
BTC/JPY bitflyer 818235 818225 812261 830560 11251.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/KRW coinnest 7699000 - 7699000 7699000 14000.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۲۸
BTC/KRW coinrail 8007000 - 7910000 8071000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/TRY bithesap 34384 34377 34040 35983 541.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 6284.3 6248.2 6220.8 6990.4 57.70 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/GBP coinsbank 5614.3 5618.7 5558.6 5672.5 59.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/ILS synthetic 26669.5 26668.7 26438.6 26958.6 341.90 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/INR synthetic 503090 503097 497789 507599 5521.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/MXN synthetic 138601 138544 137379 140045 1709.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/MYR synthetic 29760.1 29760.5 29498 30046.8 342.20 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/SAR synthetic 27496.2 27496.5 27264.1 27800 355.20 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/SEK synthetic 64983 64981 64424 65735 868.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 168986805 168989110 167573770 170888525 2217520.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/XAU synthetic 5.9797 5.9798 5.9199 6.037 0.07 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/ZAR synthetic 97303 97299 96449 98379 1297.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/CAD quadrigacx 9890 9944 9890 9995 80.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/THB bxthailand 234316 234998 232810 241465 6032.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 28295.9 27800 27552 29000 752.90 2.66% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/BRL bitcointrade 28800 28581 28110 28999 143.80 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/BTS cryptobridge 34587 34284 32648 35107 1374.00 4.14% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/BRL negocie-coins 28455 28689 28405 29227 901.90 3.17% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/IDR btc-indonesia 102995000 103166000 102495000 103740000 964000.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/BRL mercadobitcoin 28219 28200 27600 28700 511.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 7338.1 7335.7 7271.7 7413.8 93.60 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin AUD Index investing-com 9893.4 9889.7 10003.9 9995.4 126.70 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin CAD Index investing-com 9848 9896.6 9831.4 9927.1 71.80 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin CNY Index investing-com 49529.3 49501.2 48536 49632.3 122.90 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin HKD Index investing-com 58672 58918 58218 58918 59.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۴۸
Bitcoin IDR Index investing-com 102995000 103166000 102495000 103740000 964000.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin ILS Index investing-com 26669.5 26668.7 26438.6 26958.6 341.90 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin INR Index investing-com 554500 554501 549001 563000 8700.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin JPY Index investing-com 819321 819055 812142 830701 11050.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin KRW Index investing-com 8231766 8227411 8188135 8311120 100189.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin MXN Index investing-com 138601 138544 137379 140045 1709.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin MYR Index investing-com 29760.1 29760.5 29498 30046.8 342.20 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Bitcoin PLN Index investing-com 26635 26632 26277.5 26849.8 104.90 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin RUB Index investing-com 468634 468425 464464 470885 2787.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin SAR Index investing-com 27496.2 27496.5 27264.1 27800 355.20 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Bitcoin SEK Index investing-com 64983 64981 64424 65735 868.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin THB Index investing-com 234316 234998 232810 241465 6032.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Bitcoin TRY Index investing-com 34318.6 34331.6 33974.1 35138.2 655.70 1.91% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin VND Index investing-com 168986805 168989110 167573770 170888525 2217520.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 97303 97299 96449 98379 1297.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Bitcoin Euro Index investing-com 6319.3 6319.9 6270.9 6393.6 88.30 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
بیت کوین / Bitcoin 7330.9 7330.8 7269.7 7411.1 95.50 1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD anx 7367.4 7367.3 7222.9 7399.3 18.60 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD exx 6733.6 - 6565.9 6847.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BTC/USD wex 9118.5 9147.9 9073.5 9188 61.50 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 7318.9 7291.6 7217.8 7374 84.70 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD gdax 7338.4 7326.7 7264 7410 86.60 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD okex 7329.9 7325.4 7262.3 7409 96.90 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bibox 7333.9 7330 7251 7392.3 91.20 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 7329.9 7324.6 7258.8 7408.5 97.50 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD itbit 7340 7339 7266.3 7408.4 85.10 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD liqui 7338.6 7338.7 7303.1 7394.4 69.40 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD tidex 7264.4 7353 7250.2 7360.3 140.10 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
BTC/USD upbit 7342 7342.9 7250 7385.1 83.90 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD xbtce 7332.7 7344.1 7249.5 7395.8 99.80 1.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
BTC/USD yobit 7286 7278 7250 7406.3 121.90 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/INR zebpay 554500 554501 549001 563000 8700.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 7322.1 7320.6 7253.3 7411.6 100.70 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bitmex 7340 7334.5 7264.5 7413.5 80.50 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD cex-io 7285.3 7299.9 7212.8 7370.9 81.30 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD gemini 7331 7336 7264.9 7408.8 88.40 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/USD getbtc 7407.7 7398.8 7338 7479.2 95.60 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD hitbtc 7344.9 7342 7288.3 7420 99.50 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD kraken 7335.8 7327.2 7268.5 7410.1 94.50 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD kucoin 7328 7326 7255.5 7415.1 96.50 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD okcoin 7231 7258.8 7231 7346.4 238.00 3.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۱۲
BTC/USD quoine 7313 7313.7 7245.8 7317.7 48.50 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD zb-com 7341.4 7330.4 7253.9 7406.5 73.80 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD allcoin 7800 - 7484.8 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۲۴
BTC/USD binance 7326.6 7323 7246 7405.3 93.50 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bittrex 7342 7342.9 7252.5 7398.4 83.90 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD gate-io 7318.6 7315.6 7258 7411.5 120.80 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD lakebtc 6555 - 6476.5 6768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/USD tidebit 6500 - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 7274.8 7271.4 7214.7 7368.8 121.50 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD bitstamp 7329.6 7330 7261.9 7414.3 96.60 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD coinbene 7337.4 7339 7258.3 7406.9 87.60 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD gatecoin 7350 - 7350 7350 66.40 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۴۰
BTC/USD livecoin 7400.9 7411.4 7375 7474.2 91.90 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD poloniex 7325.3 7323 7260 7400.7 93.70 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 7404.1 7404.4 7338.8 7483 94.40 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/USD cobinhood 7322.6 7331.1 7244.8 7400.8 86.90 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD coinsbank 7381.4 7314.8 7244.5 7483 51.50 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD cryptopia 7308.8 7321.1 7242.7 7403.7 83.10 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD quadrigacx 7370 7414.2 7206.3 7414.2 130.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/BITCNY cointiger 47693 47842 46563 48549 1012.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
BTC/USD trade-by-trade 7462 - 7324 9499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸