بازارها در بدترین موقعیت از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارند