کلینتون و ترامپ برای بازار طلا عواقب یکسانی خواهند داشت