فدرال رزرو در حال نابود کردن ارزها و بازار سرمایه است