خستگی طلا پس از نشست بانك مركزی اروپا، طلا در جستجوی هوای تازه